רגולציה ונהלי עבודה

בשנים האחרונות יוצרים משרדי הממשלה מסמכים רשמיים ממוחשבים, באורח שהפך את כל התיעוד לדיגיטלי. בעקבות השינוי החליטה ממשלת ישראל שעל ארכיון המדינה לעבוד בסביבה דיגיטלית, וכן. להנחות את המשרדים בהתאם (החלטה 7744 ממרץ 2000 , והחלטה 100 בנובמבר 2004).
ארכיון המדינה אשר אמון על פי חוק להנחות את עובדי המדינה בתחום ניהול המסמכים ושמירתם, הפיק סדרת נהלים שמתייחסים לניהול דיגיטלי של מסמכים. המטרה בנהלים אלו להבטיח שמירה מסודרת של המסמכים הדיגיטליים ויכולת אחזור שלהם.
הנהלים מתייחסים להתנהלות במערכת לניהול מסמכים, ניהול דואר אלקטרוני והפקדה בארכיון המדינה של העתקי המסמכים הדיגיטליים בעלי החשיבות ההיסטורית. הארכיון מתעתד לגבש הנחיות מותאמות גם עבור רשויות מקומיות.
בתוך כך משתף ארכיון המדינה פעולה יחד עם עוד גורמי רוחב כגון התקשוב הממשלתי חשכ"ל ועוד.
ההנחיות הופצו בקרב משרדי הממשלה (מנכ"לים, סמנכ"לים, מנמ"רים ואחראים לרשומות), במהלך אוקטובר 2015.

ניהול מידע כללי

אמות מידה ועקרונות הערכה מנחים לשמירת חומרים ארכיוניים לצמיתות

הנחיות לטיפול בחומר ארכיוני של לשכות מנכ"ל

הנחיות לטיפול בחומר ארכיוני של לשכות שרים

ניהול מידע פיזי

תנאי אחסון והנחיות של חומר ארכיוני אור קולי

נוהל יצירה ועדכון תקופות שמירה לצורך ביעור או הפקדה

ניהול רשומות אלקטרוניות – נוהל סריקה

נוהל טיפול בהשאלה והחזרת חומרים מושאלים

ניהול מידע דיגיטלי

הנחיות לניהול מסמכים דיגיטליים ודואר אלקטרוני

מבוא לניהול אלקטרוני של רשומות

ניהול דואר אלקטרוני בהעדר מערכת לניהול מסמכים

מפתח תיוק לניהול רשומות אלקטרוניות