תנאי שימוש באתר ארכיון המדינה – משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה, מדינת ישראל (להלן – "המשרד") מציע את המידע שברשותו בשירות מקוון זה/ברשת האינטרנט (להלן – "השירות") בכפוף לתנאים הבאים.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות, לרבות "משתמש ברישיון" כמפורט להלן.

1. אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי ארכיון המדינה – משרד ראש הממשלה. התכנים המופיעים באתר מוגנים בזכויות קניין רוחני המצויות בבעלות המשרד או בבעלותם של צדדים שלישיים.
בפרט, היצירות המופיעות באתר זה, לרבות תצלומים, מסמכים, סרטונים וכו', אך למעט חוקים, תקנות, דברי הכנסת והחלטות שיפוטיות של בית משפט או של כל רשות שלטונית המפעילה סמכות שפיטה על פי דין,
מוגנות בזכות יוצרים, המצויה בבעלות המשרד או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות ביצירות אלה שמורות לבעלי הזכות, לרבות הזכויות המוסריות, ככל שישנן כאלה על-פי הדין.
לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש, אלא לפי תנאי רישיון המפורטים מטה או לפי כל דין (למשל, יצירות שזכות היוצרים בהן פקעה לפי הדין; שימוש הוגן וכו').

2. רישיון שימוש בתצלומי סטילס/סרטוני וידיאו/קטעי אודיו/מסמכים (למען הנוחות, ולצורך מסמך זה המונח "יצירות" מתייחס לכל אחד מסוגי מידע אלו) שזכות היוצרים בהם מצויה בבעלות מלאה של ארכיון המדינה – משרד ראש הממשלה המופיעים באתר זה:

תמצית הרישיון מובאת לנוחות המשתמש ברישיון וכפופה לתנאי השימוש המלאים:

רישיון זה חל על היצירות המצויות באתר, ואשר זכות היוצרים בן שייכת במלואה למשרד. ניתן לזהות יצירות אשר זכות היוצרים בהן שייכת במלואה למשרד,
על-ידי כך שהן אינן מסומנות. יצירה אשר זכות היוצרים בה שייכת לגורם שלישי, תהא עובדה זו מצוינת במפורש.

מותר לך:

להשתמש בחינם בכל מסמך  שאינו מסומן כאמור, לכל מטרה וכן לכל שימוש מסחרי בתנאים הבאים:

מותר להעתיק, להפיץ, להראות ולשלוח כל תצלום כזה בחינם.
מותר לבצע שינויים טכניים בכל בתצלום כאמור כדי להתאים אותו לשימוש בכל מדיה או פורמט אחרים.
אתה חייב:

לציין ליד התצלום את שם היוצר ואת שם המשרד.
אסור לך:

אסור לשנות את התצלום או להשתמש בו בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה, של המשרד או של היוצר.
אסור ליצור יצירות נגזרות או להעניק רישיון-משנה בתצלום (חוץ ממה שמותר לפי תנאי הרישיון או לפי כל דין).
2.א. הגדרות
1. "נותן הרישיון" הוא המשרד.
2. "היוצר" הוא מי שיצר את היצירה.
3. "היצירה" הוא היצירה המוגנת בזכות יוצרים המוצעת לשימוש על פי תנאי רישיון זה.
4. "המשתמש ברישיון" הוא מי שמממש זכויות על פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפר לפנים את תנאי רישיון זה.

2.ב. כללי
1. המשרד מציע בזאת לציבור רישיון להשתמש ביצירות שבאתר ואשר זכות היוצרים בהן מצויה בבעלותו המלאה, בהתאם לאמור להלן.
2. יודגש, כי המשרד איננו בעל זכות היוצרים בכל היצירות המופיעות באתר, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי היצירות שבהן יש למשרד זכות יוצרים. יצירות אלו אינן מסומנות. יצירה אשר זכות היוצרים בה שייכת לגורם שלישי, תהא עובדה זו מצוינת במפורש.
3. היצירות כאמור בסעיף 2.ב.1 מוצעות לשימוש בכפוף לתנאי רישיון זה (להלן – "הרישיון"). על ידי ביצוע פעולה מהפעולות המותרות על-פי רישיון זה, המשתמש ברישיון מקבל את תנאיו של הרישיון ומסכים להם. נותן הרישיון מעניק למשתמש ברישיון את הרישיון כמתואר בזאת כנגד הסכמתו של המשתמש ברישיון לתנאים אלה.

2.ג. הענקת רישיון
בכפוף לתנאי רישיון זה, נותן הרישיון מעניק בזאת למשתמש ברישיון רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי, בלתי-מוגבל בזמן ולכל מטרה, לרבות כל שימוש מסחרי, לעשות ביצירות כאמור בסעיף 2.ב.1, את הפעולות הבאות ובתנאים הבאים:

1. העתקת היצירה, הפצת עותקים ממנה, העברתה לציבור, העמדתה לרשות הציבור ושידורה, בכל מדיה או פורמט, וכן ביצוע שינויים טכניים ביצירה, הדרושים על-מנת לממש את הרשות בכל מדיה או פורמט ורק ככל שהם דרושים – מותרות;
2. יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו או של היוצר, או של נותן הרישיון – אסורה.
3. הענקת רישיון-משנה ביצירה – אסורה.
4. בכל שימוש ביצירה, על המשתמש ברישיון לציין את שם היוצר וכן את שם המשרד.
5. למען הסר ספק, רישיון השימוש ביצירות כאמור אינו כולל יצירות אשר זכות היוצרים בהן שייכת לגורמים שאינם המשרד. כל שימוש ביצירה כזו, אשר שם בעל זכות היוצרים בה מצוין לגביה במפורש, מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים כאמור.
6. יובהר, כי הרישיון אינו מקיף, בהכרח, גם את הזכות המוסרית ביצירה, אשר שייכת ליוצר. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש ברישיון לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.
7. רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
8. רישיון זה אין בו כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את היצירות המצויות ברשותו, כולן או חלקן.
9. הרישיון ניתן ביחס ליצירות המופיעות באתר כמות שהן, לרבות ברזולוציה בה הן מופיעות באתר. אין ברישיון זה כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את היצירות באופן אחר, לרבות בפורמט שונה או ברזולוציה זו או אחרת, או לספק את היצירות באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים מאלה שבאתר.
10. בכל שאלה בנוגע להיקף השימוש המותר, ו/או בבקשה לעשיית שימוש שאינו מותר על-פי תנאי רישיון זה, ניתן לפנות למשרד בכתובת הדוא"ל contactus@archives.gov.il על-מנת לקבל את הסכמתו בכתב.

2.ד. פקיעת הרישיון
רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש ברישיון.

2.ה. שונות – תנאים נוספים הנוגעים להסכם הרישיון כאמור:
א. צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך. הדבר ייעשה בתיאום מראש עם היועץ המשפטי של המשרד.
ב. רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש ברישיון. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש ברישיון.

3. מצגים, אחריות והסרת אחריות.
‏א. השירות באתר זה, לרבות הרישיון כאמור בסעיף 2 (להלן – "הרישיון"), מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השימוש באתר ובמידע הנמצא בו וכן ביצירות לפי הרישיון נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
‏ב. המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת. במקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי זה יחול מעתה ואילך, כלומר, לא יחול על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.
‏ג. המשרד שומר לעצמו את הזכות להסיר חומר מהאתר בכל עת, לרבות יצירות הנתונות לשימוש הציבור כאמור לעיל ברישיון השימוש ביצירות, בכל עת.
‏ד. המשרד לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתכנים המוצגים באתר זה, או ביצירות, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
‏ה. המשרד לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות הורדת יצירות לפי תנאי הרישיון, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט (כגון Java JavaScript, Active-X).
‏ו. המשרד לא יישא באחריות להתאמת השירות, הרישיון ו/או היצירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישא המשרד באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות, אלא בכפוף לכל דין.

4. פרטיות
1. לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות; איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (Hits) באתר.
2. "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.
מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להיכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות".
3. במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים, ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט, והמידע נועד למטרות שצוינו לעיל בלבד.

5. פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

6. פניות למשרד
בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן לפנות ישירות למשרד בדואר אלקטרוני, בכתובת: contactus@archives.gov.il