תנאי שימוש באתר ארכיון המדינה – משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה, מדינת ישראל (להלן – "המשרד") מציע את המידע שברשותו בשירות מקוון זה (להלן – "השירות") בכפוף לתנאים הבאים.

המאגר הממוחשב של חומרי ארכיון המדינה שבאתר זה כולל חומרים ארכיוניים מסוגים שונים שהופקדו בארכיון המדינה ואשר נחשפו לעיון הציבור כדין. המאגר נועד לשימושו של הציבור הרחב לצרכי מחקר ולימוד שונים. הציבור מוזמן לעשות שימוש בחומרים הארכיוניים שבאתר זה באופן הגון וסביר, לשימוש אישי ו/או מסחרי בהתאם לתנאים המפורטים מטה, תוך שמירה על כבוד הארכיון והמדינה. ניתן לעשות שימוש במסמכים בודדים מתוך המאגר או במקבץ מסמכים בודדים באופן סביר, אולם אין להעתיק את המאגר כולו או מקבץ מסמכים גדול (כגון: נושא שלם, חלק גדול מן החומרים של יחידה ממשלתית וכדומה), לצורך העלאתו כמאגר נפרד שאינו של המדינה.

 

הגדרות
"נותן הרישיון" הוא המשרד.

"היוצר" הוא מי שיצר את היצירה.

"היצירה", "התוכן" או "המסמך" מתייחסים ליצירות המוגנות בזכות יוצרים והמוצעות לשימוש על פי תנאי רישיון זה, לרבות תצלומים, מסמכים, סרטונים וכו'. היצירות מוגנות בזכות יוצרים של המשרד או של צדדים שלישיים ומותר להשתמש בהן רק לפי תנאי שימוש אלה.

"המשתמש" הוא כל מי שמתקשר עם השירות לצורך עיון ו/או שימוש במידע המצוי בו, כמפורט להלן.

כללי

  1. אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי המשרד. ככלל, היצירות המופיעות באתר מוגנות בזכויות יוצרים של המדינה או של צדדים שלישיים, לרבות בזכויות מוסריות. לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש אלא לפי תנאי הרישיון המפורטים במסמך זה – באשר ליצירות שזכות היוצרים בהן שייכת למדינה, לרישיון מאת בעל זכות היוצרים – באשר ליצירות שזכות היוצרים בהן שייכת לצד שלישי, או לפי כל דין (למשל, יצירות שזכות היוצרים בהן פקעה לפי הדין; שימוש הוגן; או יצירות שאין בהן זכות יוצרים כגון חוקים, תקנות, דברי הכנסת והחלטות שיפוטיות של בית משפט או של רשות שלטונית המפעילה סמכות שפיטה על פי דין).
  2. המשרד עושה כל מאמץ לסמן יצירות אשר זכות היוצרים בהן אינה שייכת למדינה אלא לגורם שלישי. עם זאת, על המשתמש ביצירה מוטלת האחריות לוודא טרם השימוש מיהו בעל זכות היוצרים ביצירה ולפעול בהתאם לתנאי הרישיון בה.
  3. תמצית רישיון שימוש ביצירות של המדינה. תמצית הרישיון מובאת לנוחות המשתמש ברישיון וכפופה לתנאי השימוש המלאים המפורטים בהמשך מסמך זה:
מותר להעתיק, להפיץ ולהציג לציבור כל יצירה של המדינה בחינם, לכל מטרה, לרבות מסחרית.חובה לציין לצד היצירה את שם היוצר ואת שם המשרד. כאשר יש חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר (שאינו בהכרח בעל זכות היוצרים), על המשתמש לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.

מותר לבצע שינויים טכניים בכל יצירה כאמור רק כדי להתאים אותה לשימוש במדיה או פורמט אחרים.

אסור לשנות את היצירה או להשתמש ביצירה באופן שיפגע בשמם או בכבודם של המדינה, של המשרד או של היוצר.

אסור ליצור יצירות נגזרות או להעניק רישיון-משנה ביצירה. כלומר, אסור לאפשר לאחרים לעשות שימוש ביצירה.

אסור להעתיק יצירות באמצעים אלקטרונים ("בוטים") וכדומה וכן אסור להעתיק מספר גדול של יצירות ולכלול אותן במאגר מקביל.

 

פירוט תנאי השימוש

    4. כללי

א) המשרד מציע בזאת לציבור רישיון להשתמש ביצירות שבאתר ואשר זכות היוצרים שבהן מצויה בבעלותו המלאה, בהתאם לאמור להלן.

ב) יודגש, כי המשרד איננו בעל זכות היוצרים בכל היצירות המופיעות באתר, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי היצירות שבהן יש למשרד או למדינה זכות יוצרים. על המשתמש מוטלת החובה לוודא טרם השימוש את הבעלות בזכות היוצרים ולפעול בהתאם לרישיון מאת בעל זכות היוצרים.

ג) היצירות כאמור בסעיף 4 (א) מוצעות לשימוש בכפוף לתנאי רישיון זה (להלן – "הרישיון"). על ידי ביצוע פעולה מהפעולות המותרות על-פי רישיון זה, המשתמש מקבל את תנאיו של הרישיון ומסכים להם. נותן הרישיון מעניק למשתמש ברישיון את הרישיון כמתואר בזאת כנגד הסכמתו של המשתמש ברישיון לתנאים אלה.

ד) מובהר כי חל איסור על העתקת אוסף היצירות בשלמותו או חלקים משמעותיים ממנו.

  1. הענקת רישיון

בכפוף לתנאי רישיון זה, נותן הרישיון מעניק בזאת למשתמש ברישיון רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי, בלתי-מוגבל בזמן ולכל מטרה, לרבות כל שימוש מסחרי, לעשות ביצירות כאמור בסעיף 4 (א) את הפעולות הבאות ובתנאים הבאים:

א) העתקת היצירה, הפצת עותקים ממנה, העברתה לציבור, העמדתה לרשות הציבור ושידורה, בכל מדיה או פורמט, וכן ביצוע שינויים טכניים ביצירה, הדרושים על-מנת לממש את הרשות בכל מדיה או פורמט –מותרות;

ב) יצירת יצירה נגזרת, ובפרט שינוי, סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע במהימנות התוכן או בשמו או בכבודו או של היוצר או של נותן הרישיון – אסורה.

ג) הענקת רישיון-משנה ביצירה – אסורה.

ד) בכל שימוש ביצירה, על המשתמש ברישיון לציין את שם היוצר וכן את שם המשרד.

ה) למען הסר ספק, רישיון השימוש ביצירות כאמור אינו כולל יצירות אשר זכות היוצרים בהן שייכת לגורמים שאינם המשרד. כל שימוש ביצירה כזו מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים כאמור. נעשה ניסיון לסמן יצירות שאינן בבעלות המשרד ככאלה אולם ניסיון זה נועד לסייע למשתמש ולא להוות בסיס משפטי שניתן להסתמך עליו.

ו) יובהר, כי הרישיון אינו מקיף, בהכרח, גם את הזכות המוסרית ביצירה, אשר שייכת ליוצר. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש ברישיון לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.

ז) רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

ח) רישיון זה אין בו כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את היצירות המצויות ברשותו, כולן או חלקן.

ט) הרישיון ניתן ביחס ליצירות המופיעות באתר כמות שהן, לרבות ברזולוציה בה הן מופיעות באתר. אין ברישיון זה כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את היצירות באופן אחר, לרבות בפורמט שונה או ברזולוציה זו או אחרת, או לספק את היצירות באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים מאלה שבאתר.

י) בכל שאלה בנוגע להיקף השימוש המותר, ו/או בבקשה לעשיית שימוש שאינו מותר על-פי תנאי רישיון זה, ניתן לפנות למשרד בכתובת הדוא"ל contactus@archives.gov.il על-מנת לקבל את הסכמתו בכתב.

  1. פקיעת הרישיון

רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש ברישיון.

  1. שונות

א) צד לרישיון זה לא ייחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך.

ב) רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש ברישיון. ככל שמשתמש ברישיון מעוניין לשנות תנאי מתנאי ההסכם, ניתן לעשות כך רק בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש ברישיון.

  1. מצגים, אחריות והסרת אחריות

א) ‏השירות באתר זה, לרבות הרישיון כאמור בסעיף 2 (להלן – "הרישיון") מוצע לציבור כמות שהוא ("As Is") השימוש באתר ובמידע הנמצא בו וכן ביצירות לפי הרישיון נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת. במקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי זה יחול מעתה ואילך, כלומר, לא יחול על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.

ב) ‏המשרד שומר לעצמו את הזכות להסיר חומר מהאתר בכל עת, לרבות יצירות הנתונות לשימוש הציבור כאמור לעיל ברישיון השימוש ביצירות, בכל עת.

ג) ‏המשרד לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתכנים המוצגים באתר זה, או ביצירות, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

ד) ‏המשרד לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות הורדת יצירות לפי תנאי הרישיון, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט.

ה) ‏המשרד לא יישא באחריות להתאמת השירות, הרישיון ו/או היצירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישא המשרד באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות, אלא בכפוף לכל דין.

  1. פרטיות

א) לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות ניתוח השימוש באתר, איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת אמצעים כגון "עוגיות" (cookies) או באמצעות Google Analytics. יתכן שימוש גם בכלים אחרים למטרות אלה. מידע זה אינו כולל פרטים אישיים מזהים של המשתמשים. .

ב) במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים, ו/או כל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט, והמידע נועד למטרות שצוינו לעיל בלבד.

  1. פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

ככל שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

  1. פניות למשרד

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן לפנות ישירות למשרד בדואר אלקטרוני, בכתובת: Publicinfo@archives.gov.il