החוץ והבטחון 1982

.1 | החוץ והבטחון 1982

פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והבטחון – ז' באב התשמ"ב – 27.7.82 כאן