אהבחירות לכנסת הראשונה?

עובדה היסטורית מעניינת היא שלכנסת הראשונה מעולם לא התקיימו בחירות.

ביום שישי ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, בשעה 16:00 הכריז דוד בן גוריון  על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל (עוד על המגילה כאן)

בפסקה ה-12 של המגילה, נכתב שהחל מרגע סיום המנדט תפעל מועצת העם לצורך גיבוש חוקה שתיקבע ע"י האספה המכוננת

בהתאם לקביעה זו, עסקה מועצת המדינה הזמנית בניסוח פקודת בחירות לאספה המכוננת כפי שניתן לקרוא בישיבות הבאות:

ישיבת מועצת המדינה הזמנית כ"ה בתשרי התש"ט 28.10.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ב' בחשוון התש"ט 4.11.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ט' בחשוון התש"ט 11.11.1948

ישיבת מועצת המדינה הזמנית ט"ז בחשוון התש"'ט 18.11.1948

בין היתר הוחלט על הקמת ועדה להכנת הבחירות לאספה המכוננת – ועדת הבחירות המרכזית:

הוועדה עסקה בהליך הבחירות, קבעה מי ראשי להצביע וכיצד, באילו אזורים יתקיימו הבחירות, כמה צירים (חברי כנסת) ניתן לבחור, האם התושבים הערבים יוכלו להצביע? ועוד.

הפרוטוקולים של דיוני הוועדה:

הכנת חוקת הבחירות (ע"י הועדה מטעם מועצת המדינה וע"י ועדת השרים) – כרך א'

התכתבויות ומסמכים מלשכת אשר פדרהאר (צידון), ממזכירות מועצת המדינה הזמנית, בנוגע לפעילות ועדת הבחירות המרכזית: הרכב חברי הוועדה, הזמנות לישיבות הוועדה, חומר להכנת חוקת בחירות חד-פעמית לאסיפה המכוננת, החלטות הוועדה מישיבותיה השונות, ארגון רישום התושבים במדינת ישראל, תקנות עונשין של חוקת הבחירות לאסיפה המכוננת, 1949 ועוד

הכנת חוקת הבחירות (ע"י הועדה מטעם מועצת המדינה וע"י ועדת השרים) – כרך ב'

התכתבויות ומסמכים מלשכת אשר פדרהאר (צידון) ממזכירות מועצת המדינה הזמנית, בנוגע לפעילות ועדת הבחירות המרכזית: טיוטות לפקודת הבחירות לאסיפה המכוננת והצעות לתיקונה, לוח זמנים לבחירות לאסיפה המכוננת, פרוטוקולים מישיבות ועדת שבעת השרים להכנת חוקת הבחירות, דוגמה לחלוקת מנדטים לפי השיטה אשר נתקבלה על ידי ועדת הבחירות של מועצת המדינה הזמנית ועוד.

פקודות ותיקונים של הבחירות לאספה המכוננת, המעבר לאספה המכוננת והצהרת הצירים

פקודת הבחירות לאסיפה לשנת תש"ט-1948, תיקון, תיקון מס' 2, תיקון מס' 3, תיקון מס' 4, פקודת האסיפה המכוננת (הצהרת הצירים), פקודת המעבר לאסיפה המכוננת, פקודת הוצאות הבחירות לאסיפה המכוננת, פקודת הבחירות לאסיפה המכוננת (בחירות בין חיילים). הפקודות חתומות על ידי ראש הממשלה דוד בן-גוריון, שר המשפטים פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן) ושר הפנים יצחק גרינבוים.

הבחירות נקבעו לכ"ד בטבת תש"ט (25/1/1949).

זכרון דברים מישיבת ועדת הבחירות המרכזית לאספה המכוננת, למען קבוע את תוצאות הבחירות שהתקיימו בכ"ד בטבת התש"ט (25.1.1949)

במשך התקופה נערכה תעמולת בחירות על ידי הרשימות המתמודדות ואף נכתבו מצעים.

המפלגה הפרוגרסיבית

חלק א'

הסתדרות נשים ציוניות "ויצו" והתאחדות נשים לשווי זכויות בישראל

חלק א'

חלק ב'

הרשימה המאוחדת של פועלים דתיים

חלק א'

חלק ב'

מפלגת הפועלים המאוחדת (מפ"מ)

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'

חלק ד'

רשימת האיחוד הארצי של הספרדים ובני עדות המזרח

חלק א'

חלק ב'

רשימת הקומוניסטים ובלתי מפלגתיים למען עצמאות דמוקרטיה ושלום

חלק א'

רשימת הפועלת והאשה הדתית

חלק א'

חלק ב'

 

ועדת הבחירות המרכזית – סכומי מיון קולות לפי הקלפיות והרשימות

סיכומי מנין הקולות בקלפיות השונות בחלוקה למגזרים: התיישבות, מושבות, ערים וערבים.

תוצאות הבחירות לאספה המכוננת

התכתבויות ומסמכים מלשכת מזכיר ראש הממשלה, אלקנה גלי, בנוגע לתוצאות הבחירות לאסיפה המכוננת: קביעת תוצאות הבחירות לאסיפה המכוננת, סיכום מניין קולות בקלפיות, תוצאות הבחירות מהוועדה המרכזית לסניפי מפלגת פועלי ארץ ישראל בקיבוץ המאוחד, זיכרון דברים של ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת ועמדות משרדי הממשלה השונים בעניין פרסומן של תוצאות הבחירות בספר"Handbook of world Elections and Contemporary Constitutions".

למדריך: כיצד מחפשים… ומוצאים?