גועדת השרים לענייני בטחון 1955

פרוטוקול ישיבה /התשטו  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – יז בטבת התשטו – 11.1.55 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשטז  של וועדת השרים לענייני חוץ ובטחון – כח בכסליו התשטז – 13.12.55 כאן