דועדת השרים לענייני בטחון 1962

הסטנוגרמות משנה זו חלקיות מכיוון שטרם הושלם תהליך החשיפה שלהן.

פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניני בטחון – ד' בשבט התשכ"ב – 9.1.62 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניני בטחון – ט"ז בשבט התשכ"ב – 21.1.62 כאן