הועדת השרים לענייני בטחון 1964

הסטנוגרמות משנה זו חלקיות מכיוון שטרם הושלם תהליך החשיפה שלהן.

פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניני בטחון – כ"ג בתשרי התשכ"ה – 29.9.64 כאן