החוץ והבטחון 1975

הסטנוגרמות משנה זו חלקיות. הסטנוגרמות המלאות טרם נחשפו.

פרוטוקול מס' 121 מישיבת ועדת החוץ והבטחון שהתקיימה ביום ה'  כ"ג באדר תשל"ה   6.3.1975 (בשעה 16:00) כאן