בועדת הביטחון של מועצת המדינה הזמנית 1949

פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – ו' בטבת התשט – 7.1.49 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – יג בטבת התשט – 14.1.49 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – כז בטבת התשט – 28.1.49 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – ה' בשבט התשט – 4.2.49 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – יב בשבט התשט – 11.2.49 כאן