13 באוקטובר 1973

D334-078 כוחות ישראליים נעים לאורך כביש קונייטרה-דמשק בחזית הסורית, מנשה עזורי

YOM KIPPUR WAR. ISRAELI TROOPS MOVING ALONG THE KUNEITRA-DAMASCUS ROAD ON THE SYRIAN FRONT.