דאוקטובר 2021

ד.1 | 1,902 תיקים - 198,919 עמודים - 14 לאוקטובר 2021

מזהה פיזי מתאריך שם התיק + קישור תיאור
גל-22882/27 10/5/1964 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מכר תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מכר.
ג-865/57 9/13/1951 בית-החינוך מעברת נהריה בית-החינוך מעברת נהריה – רשימת מורים  נתונים על מספר התלמידים  שעות לימוד  הכיתות והמקצועות ( מסמך יחיד ).
ג-505/6 6/17/1949 תיקי סיבות מוות – מס' 226/49 – 250 שמות הנפטרים: דוד פלדמן  זכריה חאסן אברהם  מזל בן-מאיר ( בן-מיור ) מנחם חדי  דבורה מילר  דוד מילר  תינוק בן דוד כובש  יצחק כהן  נפתלי שניידרוביץ  ג'ון ( יוהן ) אגיוס  שמואל ( סידני ) קרצ'ינסקי  אברהם ברגרפריינד  יעקב פיקסלר  אוריאל סגל  קטה קוכמן  אריה בן-צבי  רגינה אשכנזי  יעקב שיווק  אלמוני  שמחה גרוסמן  חיה צימרמן  חוה טויטו  יעקב כהן. ( חסרים 240  242 )
פ-308/46 1/1/1919 מחמוד אל-בוד'רי – פאטמה ח'ליל  העיר העתיקה בתיק רק תרשימים של מבנה.
ג-9050/23 12/1/1982 הצעות חוק – חוק גנים לאומיים  שמורות טבע ואתרי הלאום התכתבות על הצעת חוק גנים לאומיים שמורות טבע ואתרי לאום  תיקון על ביטול עבירות קנס  תזכירי הצעת החוק  החוק כפי שהוגש לכנסת
ג-9050/24 12/6/1983 הצעות חוק – הצעת חוק שיפט בתי-דין רבניים תזכירי הצעות חוק  וטיוטות להצעות חוק על בתי הדין הרבניים  הסמכות של בתי הדין בענייני נישואין וגירושין והטלת סנקציות. מכתבי הסתייגות לחוקים המוצעים  מכתבים מהיועץ המשפטי לממשלה
ג-9048/30 6/8/1982 הצעות חוק – חוק עבודת נשים חוק עבודת נשים 1986
גל-22787/26 6/10/1975 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – לוד תכנית מפורטת מס' לד/1/11 – שכונת שבזי
ג-6506/18 8/16/1968 רשות הגנים הלאומיים  רשות לשמורות הטבע והמחלקה לשיפור נוף הארץ התכתבות עם יו"ר רשות הגנים הלאומיים ושרי ממשלה בנוגע לתיקון לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע 1974  תקציב הרשות לגנים לאומיים  דוח פעולות רשות הגנים הלאומיים
גל-22126/17 6/29/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – גביזון רות – פרופסור בתיק מכתב של האגודה לזכויות האזרח בישראל אל ראש הממשלה בנושא מעצרים מנהליים ומכתב תשובה של איתן הבר
גל-2747/6 4/6/1976 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – גנים לאומיים ושמורות טבע תזכירים  הצעות לתיקון החוק  פרוטוקולים  אזורים מומלצים בארץ להכרזה כגנים לאומיים  החלטות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  תסקיר ומפעל הידרואלקטרי בירדן
גל-2747/7 3/5/1985 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – חוק גנים לאומיים ושמורות טבע תכנית לכפר נופש ורכבל בארבל  חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי הלאום  הצעה לשמורות טבע ימיות  יער אלונה  "מצד עתרת" – תחנה הידרואלקטרית על הירדן  ועוד
פ-2847/1 1/1/1932 העתק חליפת מכתבים עם מוסודות היישוב בדבר תביעת פיצויים חוברת בסטנסיל של המורה לאה ברקן הכוללת חליפת מכתבים עם מוסדות היישוב בדבר תביעת פיצויים מהחיילת המשוחררת נעמי יצחקי.
גל-2756/4 2/1/1974 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – גנים לאומיים ושמורות טבע – שוטף הכרזה על שמורות טבע וגנים לאומיים  פרוטוקול מישיבת מועצת גנים לאומים ושמורות טבע  חוברת תכנית שלדית לפיתוח פארק הירדן – בטיחה  ועוד
גל-2758/11 3/1/1962 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – מדיניות התכנון  חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע; מדיניות תכנון  סקר על הר-מירון  תזכירים על תכנון רצועת החוף; רשימת אתרי ציונות; תזכיר בנושא עקרונות למדיניות התכנון והסתייגויות בנושא.
ג-4733/19 6/30/1949 הרב דוד צדוק עקיר פתק על בקשת עזרה עבור רב.
ג-2743/2 11/17/1959 אגף התכנון – רשות הפיתוח – ישיבות ופרוטוקול הצעת תקציב לשנת 1960/61. התכתבויות  מסמכים  פרוטוקולים וישיבות
פ-2329/54 1/21/1943 מכתב מארגון "בני ברית" לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה האנגלית ובו הזמנת איתמר בן-אב"י לאספת הארגון.
גל-2737/8 12/31/1969 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – תוכנית מתאר מחוזית תכנית מתאר נהריה  צפת  סולם צור וראשון לציון  פרוגרמה להכנת תכנית מתאר לבתי סוהר
חצ-8710/18 1/1/1976 מארונים.
פ-1971/17 1/1/1951 יצחק בן-צבי – התכתבות חליפת מכתבים בין יצחק בן-צבי לאישים שונים בעניין סירובם של אישים הנמנים על ההנהגה לעברת את שמם.
פ-1953/33 4/1/1930 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הועד הפועל של ההסתדרות – בעניין שיחתו עם אדווין סמואל על חוק הפיצוייים למקרי אסון והרחבתו  עמדתו בנוגע לבקשת החנינה לרוצחים ערבים שנידונו למוות.
ג-7648/1 3/31/1994 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה –  פרוטוקול ישיבת הועדה – מספר 1 תאריך הישיבה 8/3/1994  בשעות הבוקר  עמודים 85-1
גל-40409/75 10/5/1995 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבים – יפרח מאיר התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראשי הממשלה יצחק רבין ושמעון פרס  עם מאיר יפרח מהוועדה החקלאית של המועצה אזורית אשכול: העסקת עובדים זרים על פני פלסטינים שאינם יכולים לצאת לישראל בעקבות סגרים תכופים.
ג-867/60 4/12/1950 מכון להשתלמות בוגרי הישיבות ( מוסדות חינוך שונים ירושלים ) הודעת המפקח הראשי על בתי-הספר של זרם המזרחי על החלטת הועד המפקח על בתי-הספר של המזרחי בענין המכון להשתלמות בוגרי הישיבות; רשימת המורים ושעותיהם במכון תורני-פדגוגי  נתונים על המורים  התלמידים  השעות והוצאות כספיות
ג-4844/11 3/14/1971 מכר תקצוב – מכר.
גל-22901/21 8/22/1960 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מכר תכנית בניה מכר.
גל-48203/4 11/15/1959 מכר רשימת חלקות – מכר.
ג-4790/55 10/20/1950 הרב ראובן כהן נחליאל חלופת מכתבים בנוגע למינוי רבני.
גל-22912/27 11/25/1977 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מכר תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מכר.
ג-4790/62 8/12/1948 הרב הכסר עין-כרם פתק על מכתבים שהוצאו.
חצ-4482/28 1/1/1970 חוף השנהב
גל-52939/9 8/1/1967 מוסד טמפלהוף רחובות
ג-1947/5 12/18/1958 מועצה המקומית נשר דו"ח כספי של המועצה המקומית לשנת 1958/59.
חצ-5194/44 1/1/1972 קניה
גל-16709/10 5/27/1980 תל אביב – רחוב אלוף מרכז מסחרי (נווה צה"ל) התכתבות על תוכנית מתאר ושינוי ייעוד של מגרש ומרכז מסחרי ברחוב אלוף בשכונת נווה צה"ל בתל אביב. פרסום התוכנית ברשומות  סיכום דיון בועדה המחוזית
חצ-3815/18 1/1/1966 הנוהג באשרות כניסה לארצות זרות-טנזניה
ג-5285/7 1/31/1973 מכר תקציבים – מכר.
ג-6837/52 7/1/1962 לשכת השר בכור שטרית – משה בן יהושע קאולי – תיק אישי לשכת השר בכור שטרית – משה בן יהושע קאולי – תיק אישי
פ-2121/12 1/15/1956 מכתבים מדוד בן-גוריון לישראל שוחט ולמניה שוחט. בתיק מכתב של הגב' מניה שוחט לדוד בן גוריון בעניין הממשל הצבאי ותגובתו למכתב זה. כמו כן מכתב מבן גוריון לראש הממשלה ישראל שוחט ובו הערותיו של בן גריון לספר הזכרונות של שוחט.
גל-8454/2 6/7/1974 תיירות – צלילה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד התיירות חנוך גבתון  אברהם רוזנמן ומשה מנדלבאום (כמנכ"ל משרד התעשייה  המסחר והתיירות)  בנוגע לפיתוח אתרי צלילה: מועדוני הצלילה באילת ובמרחב שלמה  דו"ח ביקור במצפה התת-ימי באילת  דו"ח על ביקור משלחת עיתונאי צלילה ומומחים בענף מאירופה  מתקני צלילה לאורך מפרץ אילת  "עולם האלמוגים – המצפה התת-ימי ואקווריום  אילת"  בקשות לתמיכה כספית ממועדוני צלילה  די-זהב – תיירות ונופש בע"מ  ציוני דרך בפיתוח תיירות הצלילה לארץ ועוד.
פ-2120/4 9/21/1921 מכתבים ממניה שוחט לגב' סליסברג ולרחל ינאית מכתבים בשפה העברית והאנגלית בנושא הנגב  "פועלי ציון" בארה"ב  המחלוקת בין ישראל שוחט לבין אליהו גולומב בנושא רכש ועוד.
ג-2468/10 1/1/1949 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדה למחקר תעשייתי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדה למחקר תעשייתי
פ-2910/3 1/1/1967 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יהודה אלמוג. התכתבות בנוגע למצב המדיני ושארית הפליטה.
פ-2910/14 5/30/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין חנה גורי-ריבלין התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לחנה גורי-ריבלין מקיבוץ גשר  בנוגע לקליטת עליית נוער ומשפחות: הנצחתו של יצחק (צוקו) צוקרמן שאומץ ע"י קיבוץ גשר במסגרת עליית הנוער ומכתב ששלחה ינאית בן-צבי להוריו – בנימין ורחל צוקרמן.
גל-21267/33 12/1/1954 חקיקה ראשית – חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי – חקירת פשעים וסיבות מוות (שופטים חוקרים) תשט"ז – 1955
פ-2139/18 2/4/1963 מכתב מגב. ואן-ליר לרחל ינאית בן-צבי ל"ספר הדמויות" מכתב מאת פולי ון ליר (Polly Van Leer) לרחל ינאית בן-צבי.
גל-892/20 1/1/1961 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – גשם מלאכותי. המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – גשם מלאכותי.
פ-2910/29 1/1/1962 רחל ינאית בן-צבי – נאומים. דברי רחל ינאית בן-צבי באזכרת אלינור רוזוולט בבית הנשיא.
גל-43382/6 5/15/1966 הרשות לפיתוח ותכנון – החקלאות ומריניות חקלאיות קווים מנחים למזייונות חלקאית  סקירות כולל נספחים בנוגע למיסוי חקלאי אומדיני הוצאות ומחירי מוצרים בארץ ובעולפ השפעת הפחת על ייצור חקלאי
פ-2506/1 1/1/1937 חומר של עו"ד דוכן  בתיק התכתבויות בנוגע לסכסוך בין הנתבע  מר יונס אלברט מטבריה   לבין התובעים  מר ברוך גורלסקי מתל אביב ונאצר עבדול פתח נאצר אלדין מחברון בנושא תחנת קמח הנמצאת בחברון
פ-4151/23 1/26/1994 סקירות מידע בנושא קיבוצים. סקירות אשר הוכנו ע"י יפה נקר  ספריה – שירותי מידע בכנסת  מכז המחקר הומדע של הכנסת. בנושא קיבוצים  בין היתר בנושאים: מצב הקיבוצים משנת 2002  גובה תשלום מס לקופ"ח כלכלית ע"י חברי קיבוצים  חובות הקיבוצים משנת 1995
פ-4198/12 1/1/1943 The Denver and Rio Grande Western Railroad Company בתיק מגוון ספרונים של חברת "דנוור וריו-גרנדה וסטרן" – בהם ספרי הדרכה שונים  הוראות לעובדים ולנהגי קטר ועוד.
פ-2911/26 1/1/1968 בנימין מזר – התכתבות. מכתבים ופרסומים אודות הרצאות של בנימין מזר; הכנס השלושה-עשר לעיון בהיסטוריה באוניברסיטה העברית – סדר יום.
מפה-5191/1 10/14/1940 ( מיקום השוק – יריחו )   Market Site – Jericho בתיק תרשים של תכנית התכנון של המקום המיועד לשוק חדש ביריחו על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו המקום המיועד לשוק  כבישים המיועדים להרחבה בסביבה  מידות; בנינים  נטיעות; כולל חניון רכב  גן ציבורי חדש וכו' סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים  סוגי הנטיעות נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/326/40; מס' אסמכתא Ref. Number Z/729/36; תאריך 14/10/40; ( שורטט ע"י ) Ibrahim D. Mousa ב- 14.10.40
ג-2175/20 11/15/1948 הנהלה – ייעור תכניות ייעור
ג-2175/26 8/5/1949 הנהלה – ייעור סקירות בעיות ייעור בנגב
ג-3009/20 1/12/1961 מרכז ההסברה חידון תנ"ך תשכ"א – תשכ"ב בתיק פרוטוקולים  חוזרים  לוחות זמנים  שמות המשתתפים  חשבונות והתכתבות בענין רישום המועמדים  תיאום המבחנים  תקציבים  ההכנות  התכניות  פעולות הפרסום ועוד  של חידוני התנ"ך הארציים והעולמיים.
גל-2043/12 8/3/1948 נצרת בתיק התכתבויות בעניין הקמת ופיתוח תשתיות מים וביום בנצרת ובנצרת עילית וכן התכתבוית בעניין מחירי המים.
גל-2128/6 9/1/1960 המחלקה הערבית – רשימות מורים רשימות מורים שמלמדים במיגזר המיעוטים לפי סדר א'-ב' של הישובים לשנת הלימודים תשכ"א.
ג-3051/17 1/1/1948 Jewish Schools in the GOLAH רשימת בתי-ספר יהודיים בחוץ לארץ (בגולה).
מפה-5271/1 7/13/1922 ( רושמיה – הר כרמל  חיפה )  ( Rushmia ( M. Carmel: Haifa בתיק צילום של תרשים מפה טופוקדסטרית של אדמות ברושמיה  חיפה על רקע מוצהב; סומנו גבולות הגרשים ( חלקית )  מס' 1 – 13A בגבול; מגרשים בתוך המתחם עם מידות  מקומות  דרכים  ודי ורישומים אחרים; בצד שמאל למטה – טבלת המגרשים השונים בתוך המתחם ושטח בדונמים סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של דרכים נתונים – נמדד ע"י J. Giveoni  L.D.S. ביוני 1922; שורטט על-גבי נייר שקוף ע"י J.M. Giveoni ב- 13/7/22
גל-1413/5 12/11/1966 הכינוס הארצי של המורים למוסיקה בתיק טפסים מלאים של משתתפי כינוס המורים למוסיקה.
גל-2122/3 5/6/1966 המחלקה הערבית – פעולות בדרום 2 מכתבים בנוגע להחלת פעולות הסברה בקרב שבטי הבדואים בנגב
פ-2168/5 1/8/1963 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שלמה לביא. התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שלמה לביא בענינים אישיים. בהתכתבות גם על נושא כוונתו של הנשיא בן-צבי לצמצם משכורתו כנשיא למען מתן לאלו שידם אינה משגת.
ג-3938/14 12/7/1960 שירותי המודיעין – אייכמן  שידורים – רשימות תחנות הרדיו  חוזרים והתכתבות בענין סדרי שידורי הרדיו ממשפט אייכמן חוזרים  זכרוני דברים  התכתבויות עם גורמים שונים ותחנות זרות בנושא שידורי רדיו של קטעים ממשפט אייכמן ומחקירתו  דיווח של כתבים זרים מהמשפט  כיסוי המשפט בקול ישראל ועוד.
פ-2919/32 1/1/1953 ביקור עדת השומרונים בבית הנשיא. דברי פנינה צדקה שנישאו בבית הנשיא בעת ביקור השומרונים
ג-2420/8 1/1/1955 לשכת השר – נזקי בצורת הכתבתות משרד החקלאות עם ישובים משובים קיבוצים קבוצות כפרים  על פיצוי לחקלאים על הבצורת בשנת תשט"ו דו"ח ועדת הבצורת של ישובי הנגב; נתונים על הנזקים בישובים; התכתבות בענין בעית הבצורת והסיוע מטעם משרד החקלאות. הלוואות שניתנו ליישובים מבנק ישראל לחקלאות ומהסוכנות היהודית. בצורת תשט"ו
ג-2420/9 5/15/1955 לשכת השר – נזקי בצורת התכתבות משרד החקלאות עם קיבוצים  מו/בים קבוצות  כפרים בנוגע לפיצויים והלוואות על נזקי הבצורת של 1955 שנת תשט"ו רשימות עם פירוט הנזקים לפלחה ולשדות  רשימות של הישובים שקיבלו פיצוי וסכומי הכסף   ערעורים על ההלוואות שאושרו  (המשך מתיק 8)
גל-18995/10 1/15/2001 המנכ"לית שלומית עמיחי ורונית תירוש – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בתיק פרוטוקולים מישיבות וסיכומי פגישות בלשכת מנכל"ית משרד החינוך במגוון נושאים. בין הנושאים: מדיניות החינוך  תקציב  החינוך במגזר הבדואי  החינוך במגזר הערבי  מבדקים למצויינות  עידוד יוזמות חינוכיות  שימור אתרי מורשת  חינוך לערכי יהדות ציונות ודמוקרטיה  מעמד המורה  תקני שעות הוראה  מפרשים עם ראשי רשויות בענייני חינוך – לוד  יישובי יש"ע  עמק הירדן  קרית שמונה  נוף הגליל (נצרת עילית)  טייבה   צפת  רעננה  באר שבע  חצור הגלילית  אזור  שומרון  עמק יזרעאל  בני ברק  חריש. לימודי האנגלית  השלמת בגרויות לחיילים  שיתופי פעולה ותקציבי מוזיאונים  פגישות עם נציגי עמותות  ארגון המורים  הסתדרות המורים  החינוך המיוחד   חינוך למבוגרים  כוח אדם המערכת החינוך  הכשרות והשתלמויות מורים  חינוך במגזר הדתי ועוד
גל-8349/5 4/8/1975 לשכת מנכ"ל דוד וינשל – תכנון ובניה (המשך מתיק 4) תכנון מיתאר של מחוז הצפון של השרות לשמירת איכות הסביבה  פרוטוקול המועצה הארצית לתכנון ולבניה  טפסי הפקדה של תכנית מיתאר ושינוי תכנית מיתאר  תכנית לקידום טכנולוגי בבניה ועד
מ-5232/21 1/1/1947 [תעודות משלוח  קבלות תשלומים בתפזורת] חלק א' המשך בתיק 22
מ-5232/22 1/1/1945 [תעודות משלוח  קבלות תשלומים בתפזורת] חלק ב' המשך מתיק 21  המשך בתיק 23
מ-5232/23 1/1/1945 [תעודות משלוח  קבלות תשלומים בתפזורת] חלק ג' המשך מתיק 22
חצ-4452/6 5/1/1970 זכויות אדם / רפואה כרך א'
גל-22952/4 6/19/1980 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – רמת השרון – גוש 6550 חלקה 174  תכנית שיכון ציבורי רמת השרון-תכנית מס' 3/30/9  גוש 6550  חלקה 174. מצורף תשריט.
גל-47983/4 6/16/1991 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים (כרך ג')
גל-47983/5 1/5/1989 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים (כרך ב') ישיבות הנהלה האגף לחינוך התיישבותי תקציבים  מיחשוב   קליטת תלמידים  פנימיות ועוד
גל-47983/6 11/22/1988 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים (כרך א') חינוך פנימייתי. תקציבים
גל-18993/6 3/27/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה סיכומי דיונים בלשכת מנכ"לית משרד החינוך בנושא צרכי מערכת החינוך ברשויות מקומיות  תכנית נעל"ה  רה- ארגון מערכת החינוך היסודי בירושלים ועוד.
גל-18993/7 3/23/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – חומר לישיבות עם מנכ"ל משרד ראש-הממשלה דיונים וחומר סטטיסטי חינוכי.
פ-265/30 1/1/1941 ג'ורג' צלאח – רצח (1942) טיוטת סיכום בפרשת רצח חאג' מחמד ארפאעיה מחברון ותרשימים של זירת הרצח.
ג-733/6 2/4/1957 יחסי ציבור ופרסומים – רדיו – חידון תנ"כי. בתיק התכתבויות בענייני יחסי ציבור ופרסומים – רדיו – לחידון התנ"ך בשנת העשור למדינה.
חצ-6856/4 6/1/1972 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשרד החוץ לחוץ לארץ; סקירות  תמלילי הראיון ומסיבת-עתונאים  קטעי-עתונות (כולל נוסח הסכם זמני ארה"ב-בריה"מ בדבר הגבלת נשק התקפי מ- 27.5.72)
חצ-6856/6 8/1/1972 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  התכתבות וכו'
מ-5128/14 1/3/1933 Sanitation – Villages – General correspondence – Nebi Rubin  איזור נבי רובין – התכתבות לגבי ביקורים במקומות תברואה שונים באזור  פעולות נגד מלריה  בדיקת שירותים ציבוריים  מערכות הביוב  משחטות וכו'  התיקונים וכמות העובדים הנדרשים  מחירון התיקונים  סרטוטים של מערכת הביוב ועוד.
גל-47990/4 12/13/1995 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים  ועדת תמיכות – כפרים מודרכים פרוטוקולים של ועדת תמיכות בנושא כפרים מודרכים-השתתפות תקציבית של האגף לחינוך התיישבותי בתקציב השוטף של מוסדות חינוכיים  הסעות תלמידים  סיוע לכיסוי נזקי טבע  ביטוח כפרי נוער מודרכים ועוד. מכתבים ממנהל האגף לחינוך התיישבותי להנהלת מוסדות החינוך השונים בעניין החלטת ועדת התמיכות לגבי סיוע תקציבי למוסד שלהם (עדכון התמיכה-התייקרויות ועוד).
גל-47990/5 8/27/1995 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים  ועדת תמיכות – תיגבור לימודי (כרך א') פרוטוקולים של ועדת תמיכות בנושאים: עדכון התמיכה בכפרי נוער מודרכים (בהתאם למספר התלמידים)  סיוע בהצטיידות למיחשוב בתי הספר  חינוך מדעי (חוגי נוער שוחר מדע)  הוראת חקלאות והסביבה (חממה  משקי ילדים-פינות חי ועוד)  מתנדבי שנת שירות וקידום החינוך הטכנולוגי. פירוט המוסדות הזכאים.
גל-47990/6 7/31/1996 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים  ועדת תמיכות – תיגבור לימודי (כרך ב') החלטות ועדת תמיכות על השתתפות תקציבית בביטוח כפרי נוער מודרכים ועל תיגבור לימודי בבתי ספר אזוריים. פירוט המוסדות הזכאים.
גל-47990/7 1/10/1996 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים  ועדת תמיכות – פעולות ופרוייקטים במועצות אזוריות השתתפות המינהל בפעילות ופרויקטים במועצות אזוריות-טפסי בקשה לוועדת תמיכות ממועצות אזוריות. פניית מועצות אזוריות לאגף לחינוך התיישבותי לתמיכה במוסדות חינוך שבתחומם (שיפור תשתיות בתי ספר  שיפוצים וציוד  מיחשוב והרחבת שרותי ספריה  פעולות חברה  תרבות ועוד).
פ-2919/27 12/16/1963 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין נחמיה רבין. בתיק התכתבות אודות מאורעות 1920.
מגע-3548/15 1/1/1948 מנהל הכספים – חברון ספר רישום בעלי המקנה בכפר דורה (ערבית ). (טווח תאריכים משוער).
ג-5407/17 2/1/1959 חוק הספנות ( כלי שיט ) ( הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט ) – תיק מס' 2 חוק הספנות ( כלי שיט ) 1959 – החלטת הממשלה  הצעת חוק; חוק הספנות ( הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט ) 1960 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים; מכתבי לואי
מגע-3563/11 1/1/1961 סידור קרקעות – ירושלים/שכם ספר רישום הסדרי מקרקעין  לוח הזכויות ושימוש במכסות מים בכפר ע'ור פראעה (ערבית).
גל-62304/3 9/19/2006 יישובים באות א' אריאל אלקנה  תערוכה לכבוד 30 שנה לאריאל  בנייה ופיתוח יחידות דיור  כבישים ועוד
נפ-397/2 1/1/1902 שכם (רובעי העיר) ספר לידות (טפסי הרישום משורטטים ביד) מוסלמים.
ג-2765/17 3/25/1953 אגף התכנון – ישיבות עם הממונים על המחוזות פרוטוקולים מסיכומי ישיבות ממונים על מחוזות.
ג-5378/7 2/1/1958 החוג לתנ"ך החברה לחקר המקרא בישראל – הועד המנהל – חוג העיון בתנ"ך – פרטי-כל מישיבות החוג – " דברים "; דברי בן-גוריון ( בנפרד )  דפי השאלות וחומר כרונולוגי  הודעות  הזמנות ( כולל הצהרת בן-גוריון בדבר עמדתו לגבי התנ"ך 24.4.59 )
ג-5378/9 12/1/1958 החברה לחקר המקרא בישראל – חוג לתנ"ך תזכיר החברה בדבר הכנות למהדורה המדוייקת של התנ"ך; הצהרת בן-גוריון על עמדתו לגבי התנ"ך; פסוקים ממסכתות התלמוד ( לפי המסכתות ) ועל מושגים מהתורה; מכתבים  הזמנות
כ-764/1 3/16/2000 ח"כ יגאל ביבי – סיעה הסכם קואליציוני בין ממשלת ברק למפד"ל  פסק דין בבית הדין הפנימי של המפד"ל  חוק איסור קמעות  מכתבים  דו"חות  קטעי עיתונות  סקר והצעת החלטה בנוגע לשיקום המפד"ל ולעניינים פנים סיעתיים/מפלגתיים  בין-מפלגתיים וקואליציוניים אחרים הקשורים למפד"ל ועוד.
גל-2266/9 11/11/1980 דרום אפריקה סיכומי ישיבות של הועדה הכלכלית ישראל- דרום אפריקה בשילוב גורמי מקצוע ממשרד התמ"ת האוצר והכלכלה נתוני סחר וייצוא של ישראל עם דרום אפריקה מזכרים ומכתבים
גל-2266/10 3/2/1982 דרום אפריקה מכתבים ומזכרים בנוגע לביקור משלחות רמות דרג מדרום אפריקה הגעת משלחות של משקיעים אפריקנים  פרטים על החברות ועל משתתפי המשלחות דוחות וסקירות כלכליות על היקפי הסחר וענפי הייצוא והייבוא עם דרום אפריקה
גל-2266/13 1/1/1953 דרום אפריקה חוברות ועלוני מידע
תת-50/6 3/1/1970 נושאים לדיון בוועדה הבין-מוסדית להתישבות חדשה ברמת-הגולן מאת המחלקה להתישבות של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
תת-50/10 1/1/1930 בנק זרובבל בע"מ מסמכים העוסקים בבנק זרובבל בע"מ  אשר הופקדו בארכיון המדינה ע"י יעקב ילינק: תקנות המוסד המרכזי של האגודות ההדדיות לאשראי ולחסכון בא"י בע"מ  – "מרכז"  ההנחות היסודיות של בנק "זרובבל" בע"מ – חברה הדדית מרכזית של הקואופרציה בא"י  תעודת חוב  פרוטוקול האספה הכללית שלא מן המניין של המוסד המרכזי של האגודות ההדדיות לאשראי ולחסכון בארץ ישראל פרוטוקולים מישיבות האספה הכללית ומהרכבים אחרים  מאזנים ועוד.
גל-2244/9 1/1/1980 דרום אפריקה מברקים  מכתבים דוחות ייצוא
מפה-6737/1 5/1/1950 ישראל – מפת דרכים בתיק העתק מפת דרכים של ישראל . ארכיון המפות – משרד הבינוי והשיכון – אגף המדידות  ארכיון מדינה ומיפוי.
גל-11838/10 1/1/1962 סניף דואר בבנין קולנוע "דן" – תל אביב ברחוב הירקון תל אביב
גל-11838/11 1/1/1957 בנין מרכז טלפונים ובית דואר בלוד העיר
גל-11838/12 1/1/1956 סניף דואר בצהלה
גל-11838/13 1/1/1955 הקמת בניין דואר חבילות על יד תחנת הרכבת החדשה בתל-אביב
גל-11838/14 1/1/1955 סניף דואר ברחוב זמינוף מספר 3 בתל אביב כרך 1
גל-11838/15 1/1/1961 בית דואר חדש ברמלה כרך 2
ג-511/7 4/1/1952 חקירת סיבות מוות – מס' 151/52 – 175 שמות הנפטרים: תינוק של צהלה טנקצ'ו  ערבי אלמוני  זליג שורץ  זוגי ( כהן ) כדורי  יצחק גומל  רמי בן אפרים מרמלשטין  אברהם שניצר  יעקב ( ז'ק ) בן יהושע בנבנישתי  גניה ויסוקובסקי  אשואל לוי  אחמד בן מוחמד אבו סעיד  אהרן שיפרוביץ'  בוקה ברוך  אברהם בן נסים מדרי  פרחה בתיעקב נח  יעקב מאיר ינאי  טופיק בולוס אקוי  שמעון שמרקוביץ'  משה בן יעקב לבקוביץ  הולד של ג'מילה סיקסיך ( חמד סלים )  משה שביץ  חנה נויברט  יעקב קימלמן  בתיה קפלן  בן-ציון מילר  ליאון שאול.
גל-2405/39 1/23/1975 סרטים – המתפרפרות בקשת "רג'ואן-עבוד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המתפרפרות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/33 1/29/1975 סרטים – ילדים למכירה בקשת "פרטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילדים למכירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/34 1/29/1975 סרטים – חתן האושר בקשת "פרטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חצן האושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/35 1/29/1975 סרטים – הגבור החרש בקשת "קולנוע אלנוזהה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבור החרש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/36 1/29/1975 סרטים – פראית לפראית בקשת "קולנוע אלנוזהה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פראות לפראות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/37 1/24/1975 סרטים – האחים האכזריים בקשת זקי אלבקרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האחים האכזריים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/38 1/28/1975 סרטים – הנמר הצעיר בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנמר הצעיר" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/40 2/2/1975 סרטים – הבלונדיני עם הנעל השחורה חוזר בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלונדיני עם הנעל השחורה חוזר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/41 2/3/1975 סרטים – הגיהנום בוער בהרלם בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיהנום בוער בהרלם" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/42 12/26/1974 סרטים – זרע התמרון בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זרע התמרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/43 12/26/1974 סרטים – 9 הנשמות של החתול פריץ בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "9 הנשמות של החתול פריץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/69 3/20/1976 סרטים – יופי של מכות בקשת "שויץ פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יופי של מכות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/70 3/28/1976 סרטים – רחוב הפלאים בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחוב הפלאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/71 3/22/1976 סרטים – פיגמליון בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פיגמליון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/72 3/22/1976 סרטים – תיבת האהבה בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תיבת האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/74 3/26/1976 סרטים – הדוור המשתעשע בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פיקסמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/75 3/23/1975 סרטים – יצאנית הרחוב בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יצאנית הרחוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/76 3/25/1976 סרטים – נרות לשטן בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נרות לסטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2410/77 3/28/1976 סרטים – נאנה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נאנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/78 3/28/1976 סרטים – הזבוב הספרדי בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזבוב הספרדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/79 3/28/1976 סרטים – הזרים בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/46 3/1/1975 סרטים – דרך לאושר בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרך לאושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/47 3/12/1976 סרטים – BUCKTOWN בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "BUCKTOWN" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  הכרזות והתמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/48 2/29/1976 סרטים – מוניקה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוניקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/49 2/11/1976 סרטים – איזה מין שוטר בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איזה מין שוטרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/50 2/29/1976 סרטים – רק היום בקשת "יוז פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רק היום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/51 2/23/1976 סרטים – ילדי מחר בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילדי המחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/52 2/24/1976 סרטים – כדאי לנסות שנית בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כדאי לנסות שנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/53 2/24/1976 סרטים – שטן מתוק בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום מתוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/54 3/7/1976 סרטים – Inserts בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Inserts" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/55 3/12/1976 סרטים – להיות או לא להיות בקשת "איל ציזיך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להיות או לא להיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/56 3/11/1976 סרטים – הזכר של המאה בקשת "סרטי דליה ע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזכר של המאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/57 3/14/1976 סרטים – הצפור השחורה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצפור השחורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/58 3/8/1976 סרטים – פורענות הנעורים בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורענות הנעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/59 2/25/1976 סרטים – תעלומת הכספות בשוויץ בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלומת הכספות בשוויץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/60 3/7/1976 סרטים – חתיכות באזיקים בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חתיכות באזיקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/61 3/14/1976 סרטים – הבוקרים היהודים בקשת א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבוקרים היהודים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/62 1/1/1975 סרטים – סחף חושים בים הכחול של חודש אוגוסט בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סחף חושים בים הכחול של חודש אוגוסט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2410/63 3/21/1976 סרטים – החבר האמיתי בקשת "Silver Screen Corp LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החבר האמיתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/64 3/21/1976 סרטים – אני רוצה את אמא בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני רוצה את אמא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/65 3/11/1976 סרטים – הכלב האדום בקשת "חב' קול-אור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכלב האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/66 3/22/1976 סרטים – משחקי זוגות בקשת "סינמה אינטרשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקי זוגות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/67 3/21/1976 סרטים – אמזונות המדבר בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמזונות המדבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/85 3/14/1975 סרטים – רוצה פתרון בקשת "קולנוע אל חמרא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוצה פתרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/86 3/9/1975 סרטים – תמונות מחיי נשואין בקשת "סרטי שפירא וסרטי יעקב אלקוב" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תמונות מחיי נשואין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/87 3/15/1975 סרטים – 3 בני כלבה בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "3 בני כלבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/88 3/9/1975 סרטים – סטירת לחי בקשת "עילית ניהול השקעות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סטירת לחי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/89 3/11/1975 סרטים – מאבק המינים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאבק המינים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/90 3/17/1975 סרטים – המרוץ לצמרת של דודי קרביץ בקשת "סרטי נח בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרוץ לצמרת של דודי קרביץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/91 2/20/1975 סרטים – רובין הוד בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רובין הוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/92 3/14/1975 סרטים – אנשי הגבול הנועזים בקשת זקי אלבקרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".אנשי הגבול הנועזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/93 3/14/1975 סרטים – נערת הפלדה בקשת "זקי אלבקרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הפלדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/94 3/4/1975 סרטים – זאבים לא אוכלים בשר בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זאבים לא אוכלים בשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/95 3/22/1975 סרטים – גנרל אידי אמין בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גנרל אידי אמין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/96 3/22/1975 סרטים – השוד הגדול אצל מדאם פיפי בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוד הגדול אצל מדאם פיפי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/97 3/20/1975 סרטים – אמיליה בקשת "רג'ואן-עבודי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמיליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/98 3/28/1975 סרטים – תשוקה ונקמה בקשת "שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקה ונקמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/1 3/31/1975 סרטים – הנסיך הקטן בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיך הקטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/2 4/3/1975 סרטים – מבצע סמוי בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע סמוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/3 3/17/1975 סרטים – הצפור הזרה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצפור הזרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/4 4/4/1975 סרטים – שלושה ועוד אחת בקשת "סרטי לימור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושה ועוד אחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/5 4/1/1975 סרטים – המלאך היה שטן בקשת "יוז פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלאך היה שטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/6 4/6/1975 סרטים – דרקון נגד דרקון בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרקון נגד דרקון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/7 1/1/1975 סרטים – מכת המוות בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מכת המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/8 4/9/1975 סרטים – אשה מאש בקשת "קולנוע אל קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אישה מאש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2406/9 4/9/1975 סרטים – חמשת הנוכלים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמשת הנוכלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/10 4/9/1975 סרטים – אהבות בקשת "קולנוע אל חמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/11 4/9/1975 סרטים – הנכד בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנכד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/12 4/8/1975 סרטים – החיים בשניים בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיים בשניים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/13 3/21/1975 סרטים – אליס לא גרה כאן יותר בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אליס לא גרה כאן יותר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/14 3/20/1975 סרטים – מאחורי הדלת בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאחורי הדלת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/15 4/10/1975 סרטים – עוד תתעשר אצלי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עוד תתעשר אצלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/16 4/15/1975 סרטים – אגרוף הדרקון בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרוף הדרקון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/17 4/10/1975 סרטים – איזה בת דודה בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איזה בת-דודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/18 4/15/1975 סרטים – רק בימי ראשון בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רק בימי ראשון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/19 4/15/1975 סרטים – רעידת אדמה בקשת "סרטי נח ב"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רעידת אדמה ביפן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/20 4/15/1975 סרטים – החורף הקדים לבוא בקשת "אכטנברג שמואל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החורף הקדים לבוא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2411/31 5/4/1976 סרטים – טרוף לאקסטזה בקשת "אוחיון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרוף לאקסטזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/33 5/6/1976 סרטים – Penelope בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Penelope" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2411/34 5/9/1976 סרטים – העכביש בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העכביש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2411/40 5/10/1976 סרטים – סקס עם חיוך בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקס עם חיוך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/42 5/13/1976 סרטים – מלונדון באהבה בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלונדון באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/46 5/17/1976 סרטים – הארטיסטים באולימפיאדה בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הארטיסטים באולימפיאדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-512/7 8/1/1952 חקירת סיבות מוות – מס' 421/52 – 440 שמות הנפטרים: סול לוי  פרידה פוקס  מרדכי מזרחי  הרמינה אברמוביץ'  טוביה גלנדברג  בלה בנימיני  שלמה שיימזון  משה צלאח  בן-ציון בלומברג  מרים ירימי  הלל בן-יוסף אהרן  הלה איגלסקי  סעדיה קרואני  הניה גלובוס  מרים רטנובסקי  ברל ליטבק  סבינה גולדברג  לייזר סגנרייף  מחלוף חלפו  פרל וייס. ( מס' 423 – חסר )
גל-2405/44 12/26/1974 סרטים – דמי כופר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דמי כופר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/45 2/5/1975 סרטים – אנגלה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנגלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/46 2/4/1975 סרטים – כותרת ראשית בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כותרת ראשית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/47 2/2/1975 סרטים – מי מבוקש חי או מת בקשת "סרטי טים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי מבוקש חי או מת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/48 2/20/1974 סרטים – יד שמאלית הקטלנית בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/49 1/18/1975 סרטים – קלפים וקרטה בקשת "רג'ואן-עבודי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קלפים וקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/50 2/6/1975 סרטים – המשחק המכור בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשחק המכור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/51 2/10/1975 סרטים – נקמת 5 הנערות בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת 5 הנערות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/52 2/10/1975 סרטים – האגרוף המלטף בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האגרוף המלטף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/53 2/3/1975 סרטים – הענק והאילם בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הענק והאילם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/54 2/19/1975 סרטים – המוסיקה בחיי בקשת "עלי פרייתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המוסיקה בחיי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/55 1/1/1974 סרטים – הנמר המעופף בקשת "עלי פרייתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנמר המעופף " בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/56 6/8/1975 סרטים – הקונג-פו הסיני בקשת "עלי פרייתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקונג-פו הסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/57 2/4/1975 סרטים – יומנו של מפתה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יומנו של מפתה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/58 2/11/1975 סרטים – פרנקנשטיין הצעיר בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרקנשטיין הצעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/59 2/11/1975 סרטים – שאגת הדרקון בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שאגת הדרקון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/60 2/18/1975 סרטים – בילבי בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בילבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/61 2/28/1975 סרטים – פריצת הכלא בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פריצת הכלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/62 2/23/1974 סרטים – חמים וערומים בקשת "אוחיון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".חמים וערומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/63 2/16/1975 סרטים – המסע בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/64 3/3/1975 סרטים – הטפיל בקשת "דייב פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטפיל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/65 2/16/1975 סרטים – לני בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/66 2/16/1975 סרטים – רוזבד בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוזבד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/67 3/4/1975 סרטים – שיכון ומליון מפתחות בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שיכון ומליון מפתחות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/68 3/4/1975 סרטים – בריון מפלדה בקשת "זקי אלבקרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בריון מפלדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/69 3/3/1975 סרטים – גורל בני בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גורל בני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/70 2/20/1975 סרטים – מלך האמיצים בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך האמיצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/71 2/11/1975 סרטים – אורח בחצות בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אורח בחצות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/72 3/14/1975 סרטים – ארבעת המוסקטרים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארבעת המוסקטרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/73 2/11/1975 סרטים – חקירה באפילה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חקירה באפילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/74 2/21/1975 סרטים – בסחור המעלות בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בסחור המעלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/75 2/14/1975 סרטים – צ'רלסטון בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'רלסטון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/76 3/4/1975 סרטים – אהבה לנסיון בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה לנסיון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/77 3/7/1975 סרטים – אפז'ן ילד פלא בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אפז'ן ילד פלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/78 3/10/1975 סרטים – לאקי לוצ'יאנו בקשת "יוז פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאקי לוצי'אנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/79 3/6/1975 סרטים – יום הדין בקשת "ג'ורג' פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום הדין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/80 3/10/1975 סרטים – וידויו של מנקה חלונות בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידויו של מנקה חלונות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/81 3/11/1975 סרטים – חתיכות סוערות בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חתיכות סוערות" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/82 3/12/1975 סרטים – אהבה בסתיו בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בסתיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/83 3/3/1975 סרטים – האגרופן המוחץ בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האגרופן המוחץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/84 3/14/1975 סרטים – אלהים אני מתחרט בקשת "קולנוע אל חמרא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלהים אני מתחרט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/1 3/31/1976 סרטים – מיומנו של נואף בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיומנו של נואף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/2 3/30/1976 סרטים – הרמאים בקשת "קול-אור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרמאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/4 3/30/1976 סרטים – בני חבק אותי בקשת "Silver Screen Corp LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בני חבק אותי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/5 3/21/1976 סרטים – התחנה הבאה גריניץ וילאג' בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התחנה הבאה גריניץ' וילאג'" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2411/6 3/28/1976 סרטים –  שכנות עומדות בתור בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שכנות עומדות בתור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/7 1/1/1976 סרטים –  הנבל החביב בקשת גבריאל מסרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנבל החביב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/8 4/5/1976 סרטים –  שובבה שכזאת בקשת "עילית ניהול והשקעות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שובבה שכזאת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2411/9 3/30/1976 סרטים –  Les Onze Mille Vierges בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Les Onze Mille Vierges" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2411/10 3/30/1976 סרטים –  שעשועי נוכלים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעשועי נוכלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/11 3/30/1976 סרטים –  שני בדרני הכדור-רגל בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שני בדרני הכדור-רגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/12 3/30/1976 סרטים –  קוברה בקשת רמי גדליהו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוברה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/13 4/11/1976 סרטים –  עוד תזרח האהבה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עוד תזרח האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2411/14 4/18/1976 סרטים –  סודות המוות של ברוס לי בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סודות המוות של ברוס לי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/15 4/5/1976 סרטים – החברים בקשת "עילית ניהול והשקעות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החברים" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/16 2/29/1976 סרטים – צמד המשתוללים בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צמד המשתוללים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/17 5/31/1976 סרטים – מלתעות הנמר בקשת "אוסקרפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלתעות הנמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/18 4/18/1976 סרטים – 60 שנות תהילה בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "60 שנות תהילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/19 4/11/1976 סרטים – מציצים במשפחה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מציצים במשפחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/20 4/16/1976 סרטים – נשים חושקות בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים חושקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/21 3/30/1976 סרטים – עולמו של ראג' קאפור בקשת "Silver Screen Corp LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולמו של ראג' קאפור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2411/22 4/18/1976 סרטים – רחוב שישים בקשת "יוז פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחוב שישים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/23 4/23/1976 סרטים – ארוטומניה בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארוטומניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/24 4/22/1976 סרטים – אני רק אשה בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני רק אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/25 3/21/1976 סרטים – בארי לינדון בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בארי לינדון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/26 4/23/1976 סרטים – תחיית הדרקונים בקשת "נ. שלום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תחיות הדרקונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/27 4/25/1976 סרטים – נשים בזירה בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים בזירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/28 4/26/1976 סרטים – נימפומן ממין זכר בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נימפומן ממין זכר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2411/29 5/3/1976 סרטים – להתראות בגיהנום בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להתראות בגהינום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2411/30 5/4/1976 סרטים – נדין בקשת "אוחיון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נדין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-6988/3 3/20/1974 לשכת השר בר-לב – "רמת חובב" התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המסחר והתעשייה חיים בר לב  בנוגע להקמת אזור התעשייה רמת חובב (המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב): ביטול שטחי אש צה"ליים  מפות האתר המוצע  העברת פיתוח "מכתשים" לאזור זה  סיכומי דיון בנושא  השוואת אומדני תשתית למפעל מכתשים דרום ברמת חובב לעומת מכתשים ב"ש ועוד.
גל-2406/41 4/22/1975 סרטים – בעל הזרוע זתושי בקשת "הכוכב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעל הזרוע זתושי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/42 3/30/1975 סרטים – המהגרים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המהגרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/43 3/30/1975 סרטים – אלופי האלופים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלופי האלופים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/44 3/31/1975 סרטים – הרגש המשותף בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרגש המשותף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/45 3/31/1975 סרטים – יסורי ילד בקשת "שם טוב פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יסורי ילד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/46 3/31/1975 סרטים – הקאובוי והסיני בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקאובוי והסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/47 3/31/1975 סרטים – פארידה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פארידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/48 3/31/1975 סרטים – הציידים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הציידים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/49 5/5/1975 סרטים – וולדו פפר הגדול בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וולדו פפר הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/50 5/4/1975 סרטים – האריה השואג בקשת "RAJWA – ABOODY" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האריה השואג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/51 4/24/1975 סרטים – החוטפות העליזות בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוטפות העליזות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/52 5/5/1975 סרטים – יהיה טוב… סלמוניקו בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהיה טוב… סלמוניקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/53 3/31/1975 סרטים – מסע מנצח בקשת "זקי אל בקר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסע הנצח" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/54 3/31/1975 סרטים – חזרת חמידו בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חזרת חמידו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/55 4/30/1975 סרטים – ימים לא יחזרו בקשת "קולנוע אל קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ימים לא יחזרו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/56 3/31/1975 סרטים – צייד הנשים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צייד הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/57 3/31/1975 סרטים – אחכה לך בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחכה לך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/58 5/11/1975 סרטים – שמפו בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמפו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/59 6/14/1975 סרטים – האחים השנואים בקשת "עלי פרטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האחים השונאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/60 5/19/1975 סרטים – בתי והזאב בקשת "עלי פריטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתי והזאב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/61 5/14/1975 סרטים – שמרי מהגברים אמא! בקשת "עלי פרטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמרי מהגברים אמא!" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/62 5/14/1975 סרטים – החוזרים לדרך הרעה בקשת "עלי פרטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוזרים לדרך הרעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/63 5/14/1975 סרטים – האסירה בקשת "עלי פרטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האסירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/64 5/18/1975 סרטים – אל תשכחני בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תשכחני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/65 5/18/1975 סרטים – חזרה למשפחה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חזרה למשפחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/66 5/15/1975 סרטים – לעולם יחדיו בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לעולם יחדיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/67 4/28/1975 סרטים – נערת התסריט בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת התסריט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/68 5/16/1975 סרטים – אלפי דרלינג בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלפי דרלינג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/69 4/24/1975 סרטים – חוב של כבוד בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוב של כבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/70 5/21/1975 סרטים – סופר דרקון בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופר דרקון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/71 9/30/1975 סרטים – המלכה על הכוונת בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלכה על הכוונת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2406/72 5/21/1975 סרטים – לא שמים על אף אחד בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לא שמים על אף אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/73 5/18/1975 סרטים – שעשועיו של נשוי בקשת "עילית ניהול השקעות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעשועיו של נשוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/74 5/25/1975 סרטים – טומי בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טומי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/75 5/1/1975 סרטים – הקיץ המתוק בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקיץ המתוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/76 3/3/1975 סרטים – התקפת הנמר בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התקפת הנמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/77 4/30/1975 סרטים – קרניבל הדמים בקשת "יוז פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרניבל הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/78 5/28/1975 סרטים – מפקח בראניגן בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפקח בראניגן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/79 6/2/1975 סרטים – תרים אותה ג'ק בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תרים אותה ג'ק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/80 5/28/1975 סרטים – מלכודת המוות בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכודת המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-17031/17 1/1/1951 דיר חנא התכתבות בענין פעילות מסיתים בכפר נגד עבודות פיתוח להתישבות של הקרן הקיימת לישראל באזור  מכתב תלונה של תושבים נגד הפקעת קרקעות ועוד.
גל-2406/21 4/17/1975 סרטים – הבגידות שבנישואין בקשת "סרטי נח בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבגידות שבנישואין" ("היריבות") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/22 4/11/1975 סרטים – אין אהבה שמחה בקשת "עילית ניהול השקעות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אין אהבה שמחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/23 2/28/1975 סרטים – Professional Killers בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Professional Killers" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2406/24 11/12/1973 סרטים – בקרקס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בקרקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/25 4/16/1975 סרטים – פיתויו של מימי בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פיתויו של מימי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/26 4/16/1975 סרטים – אדית פיאף בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדית פיאף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/27 4/21/1975 סרטים – הטקס המשולש בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסקס המשולש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/28 4/20/1975 סרטים – הלוהטת בקשת "הלל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלוהטת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/29 4/16/1975 סרטים – הענק במסכת הברזל בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הענק במסכת הברזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/30 4/20/1975 סרטים – העוקץ הסיני בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העוקץ הסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/31 3/14/1975 סרטים – קבר הנמרים בקשת זקי אלבקרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרב הנמרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/32 4/21/1975 סרטים – פאני ליידי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פאני ליידי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/33 3/31/1975 סרטים – האושר הנצחי בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האושר הנצחי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/34 4/23/1975 סרטים – אימה מעל העיר בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אימה מעל העיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/35 3/31/1975 סרטים – ארנולד בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארנולד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/36 3/24/1975 סרטים – ג'ונתן ליוינגסטון השרוף בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ונתן ליוונגסטון השרוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/37 4/7/1975 סרטים – בגודל טבעי בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בגודל טבעי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/38 3/31/1975 סרטים – נשים בחורף בקשת "קולנוע אלחמרא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים לחורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/39 4/25/1975 סרטים – אסור בליל הכלולות בקשת "קולננוע אל חמרא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אסור בליל הכלולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2406/40 4/24/1975 סרטים – זהות גנובה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זהות גנובה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-17007/16 4/1/1968 דיר חנא  מועצה מקומית בתיק רק מכתב אחד מהלשכה אל השב"כ המבקש חוות דעת על חברי המועצה
גל-2406/81 3/3/1975 סרטים – האיש החזק בסכנה בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש החזק בסכנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/82 3/3/1975 סרטים – שאגת הנמר בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שאגת הנמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/83 6/1/1975 סרטים – להתראות בני בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להתראות בני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/84 6/8/1975 סרטים – רקדנית על הפצעים בקשת "קולנוע אלחמרא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רקדנית אל הפצעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/85 6/8/1975 סרטים – החוטאים בקשת "קולנוע אלחמרא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוטאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2406/86 6/6/1975 סרטים – מוצאי שבת בעיר בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוצאי שבת בעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/87 6/8/1975 סרטים – הנמר בעל אקדח הזהב בקשת נ. שלום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנמר בעל אקדח הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2406/89 6/9/1975 סרטים – הצלף והסמוראי בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצלף והסמוראי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/1 6/11/1975 סרטים – נמר-בצמרת בקשת "עלי פריטייך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נמר-בצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/2 6/12/1975 סרטים – ילדת פרא בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילדת פרא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/3 6/11/1975 סרטים – אשה למכירה בקשת "עלי פרייתאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/4 6/11/1975 סרטים – אהבה שהיתה בקשת "עלי פרתיאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה שהיתה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/5 5/25/1975 סרטים – המניע לאונס בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המניע לאונס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/6 6/17/1975 סרטים – במערבולת בסקס בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במערבולות הסקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/7 6/17/1975 סרטים – החופשיות בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החופשיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/9 5/12/1975 סרטים – שאגת הזועם בקשת "אוסקרפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שאגת הזועם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/10 6/5/1975 סרטים – נקמת הדרקונים בקשת "זקי אלברקי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת הדרקונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/11 6/1/1975 סרטים – אגרופנית בלתי מנוצחת בקשת "זקי אלבקרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרופנית בלתי מנוצחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/12 6/19/1975 סרטים – גרטה הנחשקת בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גרטה הנחשקת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/13 6/15/1975 סרטים – יהלומים בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהלומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/15 6/17/1975 סרטים – קאראמבולה בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קאראמבולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/16 6/22/1975 סרטים – שתי פנים לסכנה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שתי פנים לסכנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/17 4/20/1975 סרטים – סוד אחותי המליונרית בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוד אחותי המליונרית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/18 10/14/1975 סרטים – הרוצח בחושך בקשת "הכוכב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוצח בחושך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2407/19 6/20/1975 סרטים – העוקצנית בקשת "עילית ניהול והשקעות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העוקצנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/20 6/16/1975 סרטים – איש הברונזה בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש הברונזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/21 11/30/1975 סרטים – סילביה הנחשקת בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סילביה הנחשקת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/22 6/13/1975 סרטים – אינגה הנחשקת בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אינגה הנחשקת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/23 6/23/1975 סרטים – חופשה קצרה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חופשה קצרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/24 6/29/1975 סרטים – רגשות בקשת "סרטי טיב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רגשות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/25 6/25/1975 סרטים – זאבי הקרטה בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זאבי הקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/26 6/29/1975 סרטים – בשן חורקת בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשן חורקת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/27 6/30/1975 סרטים – ארץ ההרפתקאות בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארץ ההרפתקאות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/29 6/30/1975 סרטים – נקמת הדרקון השחור בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט" נקמת הדרקון השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/30 6/17/1975 סרטים – Club Prive בקשת "אוחיון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Club Prive" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2407/31 6/26/1975 סרטים – אהבה לנצח בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/32 7/1/1975 סרטים – משחקים באש בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקים באש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/33 6/30/1975 סרטים – הסמוראי בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסמוראי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/34 7/3/1975 סרטים – הקלף החזק בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקלף החזק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/73 7/27/1975 סרטים – זעקת הלב בקשת "סרטי נח בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעקת הלב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/75 7/30/1975 סרטים – בני הסנדק בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בני הסנדק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/76 7/29/1975 סרטים – גבורתם של צוללנים בקשת "קול-אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבורתם של צוללנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/77 8/4/1975 סרטים – פרי אהבה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרי אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/78 8/4/1975 סרטים – המגדל הבוער בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המגדל הבוער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/79 8/1/1975 סרטים – שוד בגן חיות בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד בגן החיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/80 8/1/1975 סרטים – אורח בחלל בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אורח מהחלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/81 8/1/1975 סרטים – צרות כפולות בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צרות כפולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/82 8/6/1975 סרטים – צ'רלי עין אחת בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'רלי עין אחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/83 8/4/1975 סרטים – מצוד בכפר בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצוד בכפר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/85 8/6/1975 סרטים – הגורל האכזר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגורל האכזר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/86 8/6/1975 סרטים – המחסל בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המחסל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/87 8/6/1975 סרטים – אהבה ומות בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/88 8/6/1975 סרטים – רולרבול – כדורנוע בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רולבול-כדורנוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/89 8/7/1975 סרטים – עקידה ב-60 שניות בקשת "חנה פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עקיצה ב-60 שניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/90 1/1/1975 סרטים – מחיר הכבוד בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחיר הכבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/91 8/9/1975 סרטים – לעולם יהיה שמח בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לעולם יהיה שמח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/92 8/10/1975 סרטים – הצירעה העוקצנית בקשת "הצירעה העוקצנית" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצירעה העוקצנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/93 8/8/1975 סרטים – גבר ללא חת בקשת "אלברט ד. מטלון ושות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר ללא חת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/94 8/6/1975 סרטים – בתו של מלאכי בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתו של מלאכי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/95 7/24/1975 סרטים – הפרוצה העליזה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרוצה העליזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/96 8/14/1975 סרטים – חוות הקסמים בקשת "Fourum Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוות הקסמים" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/97 8/12/1975 סרטים – יסוריה של אמא בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יסוריה של אמא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/98 8/17/1975 סרטים – אהובתי אמירה בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהובתי אמירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/99 8/21/1975 סרטים – המטורפים באים בקשת "סרטי נח בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המטורפים באים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/100 8/28/1975 סרטים – ג'מס טונט – הבלש האמיץ בקשת "סרטי נח בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'מס טונט- הבלש האמיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/1 8/28/1975 סרטים – החשש בקשת "סרטי נח בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החשש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/2 8/4/1975 סרטים – אוצר הכריש בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוצר הכריש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/49 7/13/1975 סרטים – שובו של הפנתר הוורוד בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שובו של הפנתר הוורוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/35 7/1/1975 סרטים – נאדה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נאדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/36 7/3/1975 סרטים – שטן או מלאך בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שטן או מלאך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/37 6/26/1975 סרטים – הרפתקאות בהוואי בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות בהוואי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2407/38 6/29/1975 סרטים – ליידי דרקון בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליידי דרקון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/39 7/6/1975 סרטים – מפגש אלים בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפגש אלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/40 7/6/1975 סרטים – כבודה של אמא בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כבודה של אמא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/41 7/9/1975 סרטים – האנגליה הרומנטית בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האנגליה הרומנטית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/42 7/8/1975 סרטים – נערות לאהבה בקשת "רג'ואן-עבוד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערות לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/43 7/13/1975 סרטים – קבוצת סאלי אן בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קבוצת סאלי אן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/44 7/13/1975 סרטים – מחבואים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחבואים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/45 7/13/1975 סרטים – ילדי הים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילדי הים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/46 6/26/1975 סרטים – הרפתקאות פינוקיו בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות פינוקיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/47 6/23/1975 סרטים – הקשר הצרפתי מס' 2 בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקשר הצרפתי מס' 2" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/48 7/13/1975 סרטים – המושחתות בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המושחתות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/50 7/6/1975 סרטים – אדם ללא רחמים בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם ללא רחמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/51 7/16/1975 סרטים – הסנדק מהונג-קונג בקשת זקי אלברקי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסנדק מהונג-קונג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/52 7/21/1975 סרטים – אי-הנשים בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/53 7/20/1975 סרטים – רוצח במלכודת בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוצח במלכודת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/54 7/20/1975 סרטים – בית הגוויות בקשת "סרטי נח בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית הגוויות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/55 7/18/1975 סרטים – וידויו של "עוזרת בית" בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידויו של "עוזרת בית"" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/56 7/21/1975 סרטים – ערומים בשלג בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ערומים בשלג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/57 7/21/1975 סרטים – הפרס הגדול בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרס הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/58 4/25/1975 סרטים – המבוקש גבר אחד בקשת "קולנוע אלחמרא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המבוקש גבר אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/59 7/6/1975 סרטים – פלש גורדון בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלש גורדון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2407/60 7/20/1975 סרטים – פקודה להרוג בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פקודה להרוג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/61 7/21/1975 סרטים – הרי וטונטו בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרי וטונטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/62 7/21/1975 סרטים – הבלש והיורשת בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלש והיורשת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/63 7/21/1975 סרטים – ההתנכלות בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההתנכלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/64 7/24/1975 סרטים – עוד יאיר השחר בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עוד יאיר השחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/65 7/24/1975 סרטים – מיסטר ריקו בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיסטר ריקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/66 7/21/1975 סרטים – תמימות מזוהמת בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תמימות מזוהמת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/67 7/29/1975 סרטים – הכפיר והרוח בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכפיר והרוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/68 6/27/1975 סרטים – הנערה של ודים בקשת גבריאל מסרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה של ודים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/69 7/24/1975 סרטים – התנהגות בלתי הולמת בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התנהגות בלתי הולמת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/70 7/7/1975 סרטים – הנוכל המקסים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוכל המקסים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2407/71 8/4/1975 סרטים – זר עשה לי ילד בקשת "אוחיון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זר עשה לי ילד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2407/72 7/27/1975 סרטים – בדמם של אחרים בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בדמם של אחרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-13937/12 1/1/1963 ריינה התכתבות בעניני בחירות לועד אגודת המים  חיבור לרשת החשמל  מענק מכספי התמורה של הווקף המוסלמי  פעילות למען החזית הדמוקרטית  לשכת נצרת כרך א'
גל-17012/2 1/1/1953 נבי סבלאן  קדר הנביא זבולון המקודש לדרוזים תכתובת  דו"חות סיכומי פגישות בענין סכסוך בעלות על האתר
מפה-7589/1 1/1/1966 SABOTAGE ACTIVITIES FROM ARAB COUNTRIES  IN ISRAEL. 3/6/1967-3/1/1965 פירוט פעולות חבלה של מדינות ערביות בישראל 3/6/1967-3/1/1965. דובר צה"ל.
גל-2408/3 8/19/1975 סרטים – יהלומים נוצצים בלונדין בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהלומים נוצצים בלונדון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/4 8/21/1975 סרטים – התשוקה האחרונה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התשוקה האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/6 1/1/1975 סרטים – האלוף בעל ראש העוקץ בקשת "האלוף בעל ראש העוקץ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלוף בעל ראש העוקץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/7 8/22/1975 סרטים – תן ת'לחי השניה בקשת "סרטי נח בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תן ת'לחי השניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/8 8/19/1975 סרטים – פגישה מקרית בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה מקרית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/9 8/21/1975 סרטים – נאמק הרם בקשת "סילבר סקרין" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נאמק הרם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/10 8/22/1975 סרטים – חיסול בפיסגה בקשת "סינמה אינטרנשינל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיסול בפיסגה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/11 8/22/1975 סרטים – אל קפונה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל קפונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/12 8/28/1975 סרטים – פגישה בגשם בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה בגשם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/13 8/31/1975 סרטים – ג'וליה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/14 8/27/1975 סרטים – משולש בגהינום בקשת "יוז פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשולש בגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/15 9/1/1975 סרטים – מי יכול על עזיזה בקשת "קולנוע אל-חמרא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי יכול על עזיזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/16 1/1/1975 סרטים – שתינו ביחד בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שתינו ביחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2408/17 9/2/1975 סרטים – הנשף המטורף בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנשף המטורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/18 9/2/1975 סרטים – סופרמן מהונג-קונג בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופרמן מהונג-קונג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/19 9/8/1975 סרטים – הו כלכותה בקשת "ח. שויץ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הו כלכותה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2408/20 8/28/1975 סרטים – אורח בלתי רצוי בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אורח בלתי רצוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/21 9/2/1975 סרטים – אחר צהרים של פורענות בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחר צהריים של פורענות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/22 9/11/1975 סרטים – מרוץ לחיים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרוץ לחיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-13931/7 1/1/1983 דיר-חנא התכתבות בעניני סיוע למועדון קשישים  בניית תשתית למגרש בביה"ס
גל-17108/7 3/1/1950 עזרה רפואית לאזורים המפורזים התכתבות בענין ביקור רופאים בשטח המפורז בזמן הדיונים על עתידו בועידת שביתת הנשק הישראלית-סורית.
גל-60765/3 6/22/1995 דיר חנא תקציב רגיל תדפיסים של הצעת התקציב של מועצת דיר חנא לשנת 1995  תדפיס תקציב מאושר לשנת 95  שינויים ותיקונים לתקציב
ג-512/10 11/1/1952 חקירת סיבות מוות – מס' 491/52 – 515 שמות הנפטרים: אורי אלמר  משה דגמור  ברטה פרידמן  יהודית איצקובסקי ( איצקוביץ' )  הלל צ'רנוברודסקי  שלמה קרבר  אברהם מנשה בן-אפרים  לוי מויאל ( מואל )  לולו עדס  חיים כץ  משה סימון  ברוך קרמר  יואב כהן  אחויש עבד אל נעליני  מרים לוי  טובה זלחה  בכר סימן-טוב  ברכה בימנידה  מרים כהן  חיים כפתור  אברהם וול  ליאון גינסבורג  ישראל יהודה בן-אפרים  דוד בוכמן  אחמד עבד אל הוסרי .
גל-17108/45 10/1/1952 הלבנון התכתבות בענין פעולות למניעת השתלטות סוריה על לבנון  סקירה על הנוצרים בלבנון  דו"ח על פגישה עם נזיר כרמליטי מלבנון ושיחות על הנוצרים בלבנון ועוד.
גל-58696/18 5/18/1953 תל אביב – אזור הריסות של שכונת נוה צדק: גוש 6926  ח: 100 שטח תכנון עיר של תל אביב-יפו-תכנית מס' 364  תיקון מס' 1 לשנת 1953 של תכנית בנין עיר מס' 38  אזור הריסות של שכונת נווה צדק גוש 6926  חלקה 100. מטרת התכנית-קביעת אזור מגורים ומסחר בחלקה זו וביטול יעודה כמגרש ציבורי. פרסום הודעה בילקוט הפרסומים ומתן תוקף לתכנית. מצורפים תשריטים.
פ-3114/16 2/16/1923 יד יצחק בן-צבי – הוצאות לאור – ספר ההגנה. רשימות מאת שמעון רובינשטיין אודות רצח תופיק ביי
גל-15314/11 1/16/1981 אגף מנהל הפיתוח – מועצה מקומית אלקנה הצעת תכנית לשטח ומבני ציבור  תכנון בניית מוסדות חינוך וכן מתנ"ס  סיפרייה ציבורית וכדומה ביישוב אלקנה  רשימת תלמידים בבית הספר היסודי
גל-2154/18 5/21/1975 פרוטוקולים מישיבות המועצה: דיר-חנא פרוטוקול בערבית מישיבת המועצה המקומית דיר חנא.
גל-17776/3 12/6/1993 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נד- 14 אודות נוער בסיכון.
גל-17776/4 12/22/1993 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נד- 15 דיונים בלשכת השר רובינשטיין בנושאים: חינוך לשלום ודו קיום  התמודדות עם טביעת תלמיד ופרסומת מסחרית בבתי הספר.
גל-17776/6 12/23/1993 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נד  18-17 דיונים חינוכיים שונים.
גל-17776/7 1/30/1994 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נד- 20 דיונים חינוכיים שונים.
גל-17777/5 11/2/1994 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נה- 7 ישיבות הנהנלה  דיונים חינוכיים ושיח על בטיחות בדרכים.
גל-17777/9 11/9/1994 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נה- 13 דיונים של צוות המשרד בנוגע לחינוך מול מציאות משתנה.
גל-17777/11 1/30/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נה- 15 דיונים והצגת מדיניות החינוך.
גל-17778/1 2/2/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נה  18-17 אמנון רובינשטיין שר החינוך  דוח נסיעה לארה"ב  דיונים ומסמכי נתונים רלוונטיים.
גל-17778/2 4/3/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נה  21-20-19 סיכומי דיונים של השר רובינשטיין. ונתונים אודות החינוך בישראל והחינוך במגזר הערבי.
גל-17778/3 5/1/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נה  24-23-22 סיכומי דיונים וסיכום ביקור השר בהונגריה.
גל-17778/4 6/13/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נה  26-25 סיכום דיונים עם השר רובינשטיין.
גל-17778/9 11/8/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נו  10-9 בתיק התכתבויות של לשכת השר בנושאי חינוך שונים: ישיבות הנהלה – הוראות השפה הערבית ותרבותה בבתי ספר עבריים (סקירה  נתונים והצעת תכנית)  מדיניות החינוך הלשוני בישראל  תקציב 1995 ביצוע פעולות ורכישות  מסמך בנוגע לכנס בינלאומי של אגודת קורצ'ק בהולנד  תכנית להכשרת מפקחים כוללים בחינוך היסודי – הצעה לדיון  מסמך בנושא מאפייני פניות לער"ן של מתבגרים ומבוגרים – ניתוח חצי שנתי ועוד
גל-2406/90 6/11/1975 סרטים – הכומר הקשוח משאו-לין בקשת "עלי פריתאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכומר הקשוח השאו-לין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-12337/9 11/6/1977 מחוז הצפון – ישיבות מפקח מחוז פרוטוקול ישיבות מפקח מחוז.
גל-17779/3 1/22/1996 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נו- 16 דיונים וישיבות.
גל-17779/4 1/16/1996 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נו  19-18 הסכם סחר עם ירדן. אינפורמציה סטטיסטית על האקדמיזציה בישראל.
גל-17779/5 10/1/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נו  22-21-20 דיונים אודות תאונה בדרך לבית הספר. תכניות חינוך.
גל-17779/6 3/11/1996 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נו- 23 דיונים ותכתובות עם השר רובינשטיין.
גל-17779/7 4/15/1996 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נו  25-24 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נו  25-24.ישיבות אלו עסקו במלחמה בסמים ואלכוהול.
גל-17780/5 8/10/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – פרוטוקולים מדיונים בלשכה. מעקב החלטות  'דרך ארץ – לחיות בעולם של כבוד הדדי'  פרוייקט השלמה לבגרות – בדיקת היתכנות  הצעה למיבנה הספורט ותקצובו  תלונת התנועה הרופרמית כנגד אגודת צעירי חב"ד  אלימות בני נוער  ועוד
ג-2103/38 11/25/1948 ועדות – בולשת משטרתית ושרות המודיעין הצבאי התכתבויות בין משרדי הפנים המשטרה ומזכירות הממשלה על הקמת ועדה שתבחן את נושא הבולשת המשטרתית ושירות המודיעין הצבאי על פי החלטת ממשלה מ-י"ט חשוון תש"ט
גל-17969/7 11/7/1976 ישיבות הנהלת המשרד. דיונים שונים של ועדות החינוך.
גל-17969/8 8/29/1979 ישיבות הנהלת המשרד. דיוני הנהלת המשרד.
גל-58639/29 10/25/1965 טירת הכרמל  גוש  10726 תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות של אזור תעשייה בטירת הכרמל.
גל-9419/3 1/12/1977 המינהל לשלטון מקומי – שמירת איכות הסביבה – כללי  כרך א' זיהום בחופי תל אביב  מכשירי ניטור מזהמי אוויר  הצעת תקציב וכח אדם לשרות לשמירת איכות הסביבה  דו"חות. תדריך להכנת תסקירי השפעה על הסביבה של מערכות אגירה העברה וחלוקה של נפט ומוצריו. התכתבויות ומסמכים
גל-17969/13 3/17/1977 ישיבות אגף התלמידים. פרוטוקולים מישיבות אגף התלמידים.
גל-17969/14 1/8/1975 ישיבות הנהלת המשרד עם ההסתדרות. תכניות לימודים וחינוך ערכי.
גל-9415/4 3/7/1949 תכנון – ייעור התכתבויות בין מנהל אגף התכנון במשרד הפנים למנהל אגף הייעור במשרד החקלאות ואחרים בנוגע לתיאום התכנון ופעולות הייעור  שטחים לייעור  יעור באזור הגליל המערבי  נטיעת עצים בצדי כבישים ראשיים  נטיעות להגברת תעסוקה  כנס יערנים  מכתב לראש הממשלה בן גוריון מקיבוץ אלונים בענין יער אלונים  סיכום ישיבת הוועדה לבדיקת השפעת היעור על מאזן המים  שאילתא בכנסת בנושא יער בלפור  מסקנות הוועדה לאיכות הסביבה בנושא הייעור באזורים עירוניים  שטחים שנטעו ע"י קק"ל בשנת 1961 ותוכניות לשנת 1962. לתיק מצורפות מפות ייעור.
טס-3031/1 1/1/1954 גנזך המדינה המבנה הראשון של ארכיון המדינה  צילום מזוויות שונות
טס-3031/2 1/1/1954 גנזך המדינה המבנה הראשון של ארכיון המדינה – מרתף משרד ראש הממשלה. מתכנן "שלמה ארזי. ע.פרידמן היה מהנדס המחוז. קומת כניסה נבנתה ב: 7/1962 יתר הקומות בשנת 1974.
גל-17917/11 1/14/1977 תוכנית לימודים במוסיקה. חינוך מוסיקלי. הצע"ח המנון התקוה.
גל-47999/21 9/2/1992 המינהל לחינוך התישבותי – ישיבות הצוות הטכנולוגי המינהל לחינוך התישבותי – סיכומי ישיבות של הצוות הטכנולוגי בנושאי חינוך טכנולוגי (תקציב האגף עבור חינוך טכנולוגי בבתי הספר  פיתוח מולטי מדיה  חומרי למידה  רכישת ציוד טכנולוגי  הדרכה   השתלמויות מורים ועוד).
ג-797/19 9/9/1947 פרוטוקול מישיבת ועד החינוך פרוטוקול מישיבת ועד החינוך מיום כ"ד באלול תש"ז ( 9.9.47 ) – מסמך יחיד
גל-3569/10 5/5/1966 מפקדי וסקרי תעשיה ומלאכה – סקר התעשיה והמלאכה. עותקים של סקר התעשייה והמלאכה 1966 – תדפיס מתוך הירחון הסטטיסטי לישראל  מכתבים נלווים  התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא הכנת הסקר  דו"חות התקדמות ועוד.
גל-48025/7 6/15/1998 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים – ועדת תמיכות (כרך א') פרוטוקולים של ועדת תמיכות  המינהל לחינוך התיישבותי-הקצבות לטיפוח אוכלוסיות חלשות ושעורי עזר  מיחשוב במערכות חינוך  ציוד וריהוט לבתי ספר  הוראת חקלאות והסביבה (פינות חי  חממות לימודיות)  סיוע בהוצאות שמירה וביטחון  פיתוח בכפרים מודרכים (כפרי נוער)  תגבור לימודי בבתי ספר אזוריים  תמיכה באגודות לטיפוח עדות ישראל ועוד. פירוט המוסדות הזכאים.
גל-48025/8 3/3/1998 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים – ועדת תמיכות (כרך ב') פרוטוקולים מהמינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך  בנושאים: הערכות לשנת הלימודים תשנ"ט (בתי ספר ימיים)  ועדת תמיכות שינויי יעוד  קציני ים עכו  מצוות התלויות בארץ  טיפוח קריאה  כפר הנוער הדתי  מרפד הכפר הירוק  ביטוח כפרי נוער  מיחשוב מוסדות חינוך  ביטול הקצבות  פיתוח כפרי נוער  המכללה הימית לישראל  קידום מעבדות למדעים  שיפוצי בתי הספר  פיתוח בתי הספר ימיים.
גל-48025/9 10/26/1998 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים – ועדת תמיכות (כרך ג') פרוטוקולים מהמינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך בנושאים: טיפוח עדות ישראל  מצוות התלויות בארץ  פרויקטים מתמשכים  ועדת התמיכות כללי  מכללה ימית לישראל  סמים ואלכוהול  מחשוב אשל הנשיא  קציני ים עכו  חינוך מיוחד  יוזמות-שילוב מקצועות  גננות וטכנאות נוף  מדריכים בשנת שירות  קידום משק חקלאי  כפרי נוער מודרכים  חינוך טכנולוגי  חממות לימודיות  ענפים חקלאיים  חוגי נוער שוחר מדע  טיפוח ושיעורי עזר  מחשוב בתי הספר.
ג-2322/7 5/8/1952 נהריה תלונות דיירים על טיב הדירות  על חדירת מי גשמים לביה"ס  יסודות פגומים.
גל-17736/3 2/14/1992 לשכת המנכ"ל  ד"ר שמשון שושני – פרוטוקולים של ישיבות הנהלה בלשכה בתיק פרוטוקולים מישיבות וסיכומי פגישות בלשכת מנכ"ל משרד החינוך במגוון נושאים. בין הנושאים: מדיניות החינוך  תקציב  פנימיות נוער  שינוי מבנה בחינות הבגרות  כוח אדם במערכת החינוך  חינוך מיוחד  הוראת היהדות  לימוד העברית: קריאה כתיבה ואוריינות  תכנית לפיתוח מערכ החינוך של עיריית תל אביב ועוד.
גל-17736/5 6/29/1993 לשכת המנכ"ל  ד"ר שמשון שושני – פרוטוקולים של ישיבות הנהלה בלשכה בתיק התכתבויות מישיבות עבודה של מנכ"ל משרד החינוך עם שר החינוך רובינשטיין. בין הנושאים המועלים בישיבות: ענייני מדיניות החינוך  תקציבים  חינוך ממלכתי דתי  קליטת העלייה מאתיופיה במערכת החינוך  המזגר הבדואי  הערבי והדרוזי  חינוך מיוחד  לימודי שפות  מתמתטיקה  אנגלית  בריאות תלמידים  אלימות בבתי הספר  נשירה ממערכת החינוך  תשלומי הורים  השתלמויות מורים  כוח אדם במערכת החינוך  זכאויות לבגרות  התרמות המבוצעות ע"י משרד החינוך  קייטנות קיץ  זכויות התלמיד  חינוך טכנולוגי  הכנה לצה"ל  רפורמות בחינוך  הלימודים בחטיבת ביניים  ישיבות השר עם ראשי רשויות שונים בענייני החינוך בערים: צפת  ירושלים  באר שבע  תל אביב  קריית גת  כפר הורדים  קרית שמונה  חדרה  מטה בנימין והרצליה  ישיבות עם נציגי ארגון המורים והסתדרות המורים ועוד.
ג-795/24 10/21/1949 ועדת הקליטה – פרוטוקולים מס' 1 – 33 פרטי-כל מישיבות ועדת הקליטה של המשרד 21.10.49 – 11.6.50  זכרון-דברים של ישיבת ועדת השרים לענייני חינוך במחנות 16.9.50 ועוד בנושאי חינוך ובתי ספר לעולים
גל-14824/8 10/1/1974 מינהל החינוך העל-יסודי – מרכז הקרנות – המוסד לביטוח לאומי
גל-2950/14 1/1/1963 תיקונים במסגד אל-ג'זאר עכו תיקונים במסגד אל-ג'זאר עכו  ביקור תיירים במסגד אל-ג'זאר ועוד.
גל-2614/8 1/13/1944 ארכיב הוועד הלאומי – רכוש גרמני בארץ ישראל בתיק – פרטים על רכוש גרמני בארץ ישראל; שמות האנשים ופרטי הרכוש (קרקעות). נתונים מתוך ארכיב הוועד הלאומי שהיה הרשות המבצעת של היישוב היהודי בתקופת המנדט הבריטי.
גל-2951/16 8/6/1954 בעיות החגים המוסלמים והדרוזים מסמכים הנוגעים למיעוטים בישראל ויום המנוחה המוקנה להם.
גל-1028/4 6/4/1957 מועצה מקומית נשר – שכר לימוד מודרג התכתבויות בנושא שכר לימוד מדורג  הכרזה על נשר כאיזור מצוקה  פתיחת חטיבת ביניים בנשר ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2038.
גל-450/18 6/30/1951 מינוי רב העדה הספרדית בשיכון יד-המעביר מינוי רב כפר לקיר – הרב דוד צדוק הלוי דיונים אודות מינוי רבנים ונהלי רבנות.
גל-451/30 6/1/1956 הרב צדוק הלוי מכפר עקיר טיפול בנטילת ממון ע"י שוחט.
גל-48045/15 11/19/1995 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תמיכות – פרוטוקולים (כרך א') פרוטוקולים של ועדת התמיכות בנוגע לתקציבים בנושאים שונים: טיפוח ושעורי עזר  ליקויי למידה  תגבור  ביטוח כפרי נוער מודרכים  מיחשוב בתי ספר  ילדי חוץ בקיבוצים  חינוך חברתי ועוד.
גל-48045/16 10/17/1995 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תמיכות – פרוטוקולים (כרך ב') פרוטוקולים של ועדת התמיכות בנושאים שונים: ילדי חוץ בקיבוצים  מיזוג אויר ותשתית חשמל במבני בית ספר  מדריכים בשנת שירות  חממה לימודית  סיוע למרכזים חקלאיים  כפרי נוער מודרכים ועוד.
גל-48045/17 2/13/1995 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תמיכות – פרוטוקולים (כרך ג') פרוטוקולים של ועדת התמיכות בנושאים שונים: שיפוצי מבנים ותשתיות בבתי ספר  הצטיידות טכנולוגית  סיוע משקי ילדים – פינות חי  מיחשוב בתי ספר  קידום מעבדות למדעים – סיוע בהצטיידות  פיתוח חוות חקלאיות  חוגי נוער שוחר מדע  מתנדבי שנת שירות ועוד.
גל-48045/18 4/23/1996 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תמיכות – פרוטוקולים (כרך ד') פרוטוקולים של ועדת התמיכות בנושאים שונים: סיוע בריהוט וציוד לבתי ספר  פיתוח כפרים מודרכים  קידום משק חקלאי  שילוב מקצועות  סיוע פסיכולוגים  יוזמות פדגוגיות  חממות לימודיות ועוד.
גל-48046/1 5/12/1996 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תמיכות – פרוטוקולים (כרך ה') פרוטוקולים של ועדת התמיכות בנושאים שונים: פיתוח מעבדות  כפרי נוער מודרכים  מיחשוב בתי ספר  קידום משק חקלאי  אולפניות קיץ לעולים  מרכזי נוער  שיפוצי בתי ספר  טיפוח אוכלוסיות חלשות ועוד.
גל-48027/17 5/6/1999 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים  ועדות תמיכה (כרך א') המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים  ועדות תמיכה (כרך א')
גל-48027/18 9/13/1999 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים  ועדות תמיכה (כרך ב') פרוטוקול ועדת תמיכה.
גל-2966/9 4/30/1956 מקוה למושב בני-ציון אגודה חקלאית שיתופית בני ציון בקשה להכנסת ספר תורה ובניית מקווה
גל-1151/22 1/1/1939 מעברה עקרון מעברה עקר בתיק עמוד אחד בו נאמר שהמעברה שייכת לתחום השיפוט של כפר עקיר.
גל-48033/1 5/24/1999 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים ועדת תמיכות (כרך א') פרוטוקול ועדת תמיכות.
גל-48033/2 7/1/1999 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים ועדת תמיכות (כרך ב') פרוטוקולים מועדת התמיכה (תגבור לימודי  מלגות בתחום הספורט  תיקון ליקויי בטיחות  בתי ספר ימיים  פיתוח בכפרים מודרכים  חינוך והדרכה  חינוך חקלאי  חינוך טכנולוגי  שמירה ובטחון  ריהוט וציוד  חינוך חברתי ועוד).
גל-48033/3 9/15/1999 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים ועדת תמיכות (כרך ג') פרוטוקולים מועדת התמיכות (פיתוח כפרי נוער מודרכים  השתתפות בחינוך גופני וחוגים  תיקון מפגעי בטיחות ורכישת מרכיבי בטחון  פעולות ופרויקטים  שירות פסיכולוגי  בתי ספר ימיים  קידום משק חקלאי  קידום חינוך טכנולוגי  ריהוט וציוד ועוד).
גל-48033/5 5/22/1997 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים ועדת תמיכות (כרך ב') פרוטוקול ועדת תמיכות.
גל-48033/6 7/13/1997 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים ועדת תמיכות (כרך ג') פרוטוקול ועדת תמיכות.
גל-48033/7 4/7/1997 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים ועדת תמיכות (כרך ד') פרוטוקול ועדת תמיכות.
גל-48033/8 6/15/1998 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים ועדת תמיכות (כרך א') פרוטוקול ועדת תמיכות.
גל-48033/9 7/23/1998 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקולים ועדת תמיכות (כרך ב') פרוטוקול ועדת תמיכות.
גל-48034/8 4/23/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 1 (ועדות) (כרך א') פרוטוקולים ממינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער בנושאים: המפעל להכשרת ילדי ישראל  כפרי נוער מודרכים.
גל-48034/10 4/16/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 1 (ועדות) (כרך ג') פרוטוקולים מהמינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך בנושאים: ועדת תמיכות שיפוצים בבתי הספר  טיפוח ושיעורי עזר.
גל-48034/11 6/13/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 1 (ועדות) (כרך ד') פרוטוקולים מהמינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך בנושאים: קידום חינוך חקלאי  קידום מעבדות מדעים.
גל-48034/12 6/18/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 1 (ועדות) (כרך ה') פרוטוקולים של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך בנושאים: ועדת תמיכות לקידום חינוך טכנולוגי  המכללה הימית לישראל  מחשוב מערכת החינוך.
גל-48034/13 5/1/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 1 (ועדות) (כרך ו') החלטות ועדת התמיכות של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער  בנוגע לפניות מוסדות חינוך: מלגות בתחום האומנות  מרכזיה חינוכית מקומית ומלגות ספורט.
גל-48034/14 6/13/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 1 (ועדות) (כרך ז') פרוטוקולים מהמנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך בנושאים: ועדת תמיכות יוזמות חינוכיות  פעולות ויוזמות  טופס בקשת תמיכה בפרויקט בודד הכפר הירוק  מרכזים פדגוגים  שירות פסיכולוגי (למניעת שימוש לרעה בסמים אלכוהול ועישון).
גל-48034/15 5/1/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 2 (ועדות) (כרך א') החלטות ועדת התמיכות של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער  בנוגע לפניות מוסדות חינוך: מימון הקמת חממות חדשות לפי בקשות בתי הספר  שיפוצי בתי ספר ימיים  תכנון תקציב פינות חי ועוד.
גל-48034/16 5/7/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 2 (ועדות) (כרך ב') פרוטוקולים של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך בנושאים: תקציב פיתוח בתי ספר ימיים  השתתפות ואחזקת שלשה בית ספר  יוזמות פדגוגית.
גל-48034/17 6/21/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 2 (ועדות) (כרך ג') פרוטוקולים של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך  בנושאים: קידום משק חקלאי  כתב אישור לתכנית רגילה לעידוד השקעות הון בחקלאות  פירוט תכנית ההשקעות  כתב אישור לתכנית רגילה להרחבת רפת  כתב הרשאה לתמיכות לבתי ספר חקלאיים  השתתפות מדריכים בשנת שירות.
גל-48034/18 6/21/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 2 (ועדות) (כרך ד') פרוטוקולים של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך  בנושאים: ביטוח כפרי נוער  חממות לבתי הספר הימיים  תשלום שוטף.
גל-48034/19 7/16/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 2 (ועדות) (כרך ה') פרוטוקולים של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך  בנושאים: תמיכה במפעל להכשרת ילדי ישראל  ציוד וריהוט לבית הספר.
גל-48034/20 7/19/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 2 (ועדות) (כרך ו') פנייה לוועדת תמיכות
גל-48034/21 7/24/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 2 (ועדות) (כרך ז') פניות לוועדת תמיכות
גל-48035/1 8/1/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 3 (ועדות) (כרך א') פרוטוקולים של ועדת תמיכות
גל-48035/2 8/27/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 3 (ועדות) (כרך ב') פרוטוקולים ועדת תמיכות – שמירה וביטחון
גל-48035/3 5/9/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 3 (ועדות) (כרך ג') המשך תיק תמיכות כפרי נוער סמים ועוד
גל-48035/4 8/30/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 3 (ועדות) (כרך ד') ועדת תמיכות מנהל ושירותים שירותים פסיכולוגיים ועוד
גל-48035/5 8/1/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 3 (ועדות) (כרך ה') המשך מתיקים קודמים – ועדת תמיכות חממות וכפרי נוער
גל-48035/6 9/24/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 4 (ועדות) (כרך א') פנייה לוועדת תמיכות והחלטות תקציביות כפרי נוער מודרכים ציוד מולטימדיה ועוד
גל-48035/7 10/19/2001 פרוטוקול ו. תמיכות 4 – (כרך ב') מסמכים ממשרד החינוך ובהם פרוטוקולים ודוחו"ת  בנושא תקציב למוסדות חינוך שונים.
גל-48035/8 8/3/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 4 (ועדות) (כרך ג') פרוטוקולים וועדות מנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך בנושאים: תקציב ותוספת תמיכה לאמי"ת פתח תקווה  אלוני יצחק  בן שמן  גן ונוף (גננות וטכנאות נוף)  הדסים  הודיות  הכפר הירוק  חוות הנוער הציוני  ימין אורד  יוהנה ז'בוטינסקי  כפר סילבר  כפר גלים  כנות  כדורי  כפר הנוער הדתי  מקווה ישראל הכללי  מקווה ישראל דתי  מבואות ים  מנוף  נווה הדסה  נחלת יהודה  ניר העמק  נווה עמיאל  מוסינזון  עייינות  פרדס חנה  קציני ים עכו  שפיה  תו"ם חרם לאת  אלוני הבשן  אור עציון  אשבול  בית יהודה  בקעת כנרות  קיבוץ גרופית  ישיבת חיספין  חפץ חיים  טירת צבי  מרכז חינוכי יד בנימין  כפר הרוא"ה  אולפנת להבה  ישיבת בר יוחאי  מירון  אולפנת איל ברמה  הדסה-נעורים  סעד  אולפנת צפירה  קרית יערים  רמת הדסה  רמות חפר  בית שמואל חדרה  גבעת ושינגטון  ישיבה טכנולוגית פ"ת  מעלות קרית חינוך  נאות אברהם  ישיבת בנ"ע נחלים  אולפנת סגולה  כפר צבי סיטרין  ביה"ס למקצועות חינוכי  אולפנת עופרה  קרית נוער ירושלים  תלפיות  יב"ע תקוות יעקב  קרית חינוך מבשרת ציון  ישיבת בנ"ע הרצוג  ישיבת בת שלמה  מגדל אור מגדל העמק.
גל-48035/9 12/4/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 4 (ועדות) (כרך ד') פרוטוקולים וסיכומי וועדה מהמינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך בנושאים: תקציב ותוספת תמיכה 2.
גל-48035/10 12/16/2001  פרוטוקולים ו. תמיכות 4 (ועדות) (כרך ה') מסמכים ממשרד החינוך ובהם התכתבויות   פרוטוקולים ודוחו"ת בנוגע לתקציב במוסדות חינוך שונים.
גל-48035/11 5/7/2001 המינהל לחינוך התישבותי – פרוטוקול ו. תמיכות 4 (ועדות) (כרך ו') פרוטוקולים וישיבות ועדה מהמנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך בנושאים: שינוי יעוד תקציב ותוספת תמיכה לאמי"ת כפר בתיה  ימין אורד  עיינות  כנות  אמי"ת פתח תקווה  על"ה כפר רזיאל  מקווה ישראל דתי  מקווה ישראל כללי  פרדס חנה  נחלת יהודה  יוהנה ז'בוטינסקי  נווה עמיאל.
גל-15233/15 3/29/1989 . לשכת השר – הצלת יהודי תימן פניות של הועד הציבורי להצלת יהודי תימן בנושא הצלת היהודים שנותרו בצפון תימן.
גל-15631/1 10/25/1990 לשכת השר זבולון המר – ישיבות הנהלה. ישיבות הנהלה-סדר יום  סכומי פגישות בלשכת השר והמנכ"ל  החלטות מרכזיות שהתקבלו בהן וחומר רקע לקראת הדיונים בנושאים: חינוך לבטיחות בדרכים במערכת החינוך  שילוב הטלוויזיה החינוכית באתגרי החינוך  ארגון הפיקוח במערכת החינוך בישראל (חוזר מנכ"ל מיוחד) ופיתוח מקצועי של מפקחים  הפעלת מערכת החינוך בשעת חירום (תכניות מגירה בעקבות מלחמת המפרץ)  הכנה לשירות בצה"ל  חינוך לעבודה במערכת החינוך-המלצות  השכלה גבוהה  תכניות חינוכיות של מנהלי המחוזות לשנת תשנ"ב  דו"ח הוועדה לבדיקת תופעת גילויי אלימות במועדונים  קליטת עלייה  סל תרבות  תכניות חינוכיות של מנהלי המחוזות בתשנ"ו ועוד.
גל-48035/22 4/14/1997 המינהל לחינוך התישבותי – ריכוז ביקורת פנים – פרוטוקולים (כרך ב') ביקורת בכפרי נוער הכנסות הוצאות תקציבים גביות ותקבולים
ג-3578/58 1/1/1951 מחזות – נשף אמנותי (מכבי יפו) בקשה לקיום נשף אמנותי בקולנוע "יפאור" על ידי מכבי יפו לכבוד חברי הסניף והאוהדים.
גל-15634/2 10/1/1991 לשכת השר זבולון המר – ישיבות מלשכת המנכ"ל. מערכת החינוך בחצור הגלילית  טבריה ונצרת עילית-סיכומי דיונים  סקירות וביקורים: חצור-דו"ח איבחון וניתוח הישגי מערכת החינוך בחצור הגלילית (1991)  תוצאות מבחני משוב  ביקור הנהלת המשרד במערכת החינוך בחצור הגלילית (1992)  סקירה על בית הספר המקיף אורט אברט. טבריה-סקירה על בתי ספר בטבריה (חוות דעת מפקח)  תוצאות בחינות בגרות  תקציבי תוכניות טיפוח  רווחה ושיקום  ביקור ועדת משרד החינוך בעיר  הערכות לביצוע הרפורמה במבנה מערכת החינוך בטבריה. קידום החינוך באזור מרום הגליל. נצרת עילית-קליטת עליה במערכת החינוך  ביקור קבינט העליה של משרד החינוך בנצרת עילית  תכנית לימודית חינוכית למערכת החינוך ונספח תקציבי מרוכז להפעלת תוכניות השינוי בעיר.
ג-809/14 8/11/1950 ועדת המשנה לעיבוד חוקת העבודה של המורים ( פרוטוקולים ) פרוטוקול מישיבת הועדה 11.8.50 ( 5 העתקים )
ג-809/17 1/1/1951 מועצת החינוך ( המשך ) – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות המועצה מס' 20 – 48 1.1.51 – 13.7.52 ועוד בנושאי חינוך כגון: אישור רשויות חינוך מקומיות  החלטות ועדת ההקצבות  חלוקת הלוואות לבנייני בתי הספר  מערכת החינוך במגזר הערבי  השתתפות הממשלה בהחזקת החינוך הערבי  דיונים על הצעות תקציב ועוד
ג-809/18 8/1/1952 מועצת החינוך ( פרוטוקולים 51 – 53 ) פרוטוקולים מישיבות מועצת החינוך מס' 51 – 53 17.8.52 – 18.9.52
ג-805/11 11/11/1949 הסתדרות הצופים – פרוטוקולים דו"חות מישיבות ההנהגה הראשית של הסתדרות הצופים 22.11.49 – 3.1.51  של מרכז התנועה 20.2.50 וועדת המחלקה לצופיות 22.11.49 – 20.2.51; הודעה על קורס מורים – מדריכים בצופיות מטעם לשכת הנוער ועוד
ג-808/7 12/28/1947 ישיבות המחלקה בתש"ח – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות והחלטות מחלקת החינוך מס' 19 – 63
ג-808/8 9/1/1949 ישיבות המחלקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות מחלקת החינוך תש"י – תשי"א; נספחים וסדרי-יום לישיבות
ג-808/9 10/16/1950 ישיבות המחלקה לחינוך – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות מחלקת החינוך תשי"א מס' 5 – 37
ג-808/10 5/14/1950 ישיבות המחלקה פרוטוקולים מישיבות מחלקת החינוך תשי"ב.
ג-808/11 5/13/1952 משרד המפקחים/ ישיבות קטע מדברי שר החינוך והתרבות בישיבת המחלקה 26.12.51  הזמנה לישיבה בעניני חינוך לד"ר י. ר. עציון המפקח הראשי על בתי-הספר של המזרחי.
ג-809/24 9/10/1950 פרוטוקולים מישיבות המחלקה לביצוע חל"ח [ חוק לימוד חובה ] 1 – 9 המחלקה לביצוע חל"ח ( להגשמת חוק חינוך חובה ) – זכרונות-דברים מישיבות מס' 1- 9 10.9.50 – 9.1.51
מגע-3539/3 10/1/1951 ספר חשבונות – גביית מיסים ספר רישום גביית מיסים בישובים : דורא  יאטה  בית-אומר  צוריף  אדנה  תרקומייה  סעיר  בנו-נעים  בית-אולא  נובא  חלחול  ח'אליס  תפוח (ערבית).
גל-19121/1 11/30/1992 לשכת השרה שולמית אלוני – פרוטוקולים וישיבות בלשכה. בין היתר: שנת איכות הסביבה  המכללות האזוריות  מבחנים בבתי ספר  מדד הטיפוח  פגישה עם רון חולדאי מנהל גימנסיה הרצליה  דיון עם ראשי המועצות הדרוזיות והצ'רקסיות  העסקת מדענים עולים בחינוך מדעי וטכנולוגי  דיון במדיניות החיוך-  מסמך מאת יוסף באשי ויצחק גל-נור  בתי ספר בניהול עצמי  חינוך מדעי – טכנולוגי: מחר 98  ועוד
גל-19122/6 8/14/1990 לשכת השרה שולמית אלוני – רשות השידור – ישיבות הועד המנהל. רשות השידור – ישיבות הועד המנהל.
גל-17630/3 9/4/1966 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – ואדי חמאם. התיק מכיל: תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – ואדי חמאם  תקציב  ציוד בה"ס ועוד.
גל-19203/2 12/23/1985 האגף לחינוך התישבותי – ישיבות הנהלת האגף – כרך ב' סיכומי ישיבות הנהלת האגף לחינוך התיישבותי מלשכת סגן מנהל האגף דוד זהבי  בנוגע לנושאים: הנחיות עבודה למפקחים  מינויים  מענק לכיסוי גירעונות לבתי ספר  המצב בפנימיות נוער
גל-19203/3 9/1/1970 האגף לחינוך התישבותי – ישיבות הנהלת האגף – כרך א' סיכומי ישיבות הנהלת האגף לחינוך חקלאי (האגף לחינוך התיישבותי) מלשכת סגן מנהל האגף דוד זהבי  בנוגע לנושאים: הנחיות למפקחים לקביעת תשלום עבור הוראת חקלאות  אגרו מכניקה וכלכלת בית בכיתות המשך ובחברות נוער עולה  בתי ספר חקלאיים  שכר המורים  תשלומי הורים  סיכום מספר התלמידים במוסדות החינוך החקלאיים לשנת תשל"ב  חלוקת הסמכויות בין האגף והמזכירות הפדגוגית  פעולות גדנ"ע  תפקידו ומבנהו של משק בית הספר החקלאי  ועדת ההקצבות  בית הספר התיכון להוראת החקלאות ברמה טכנולוגית גבוהה ועוד.
ג-805/4 10/19/1940 הסתדרות הצופים העבריים – פרוטוקולים הסתדרות הצופים העבריים – הועדה לצופיות של מחלקת החינוך – פרוטוקולים מישיבות הוועד הפועל  סיכומים ודוחות מישיבות הנהגת התנועה וישיבות ועדת המחלקה לענייני צופיות בעניין תקציב הסתדרות הצופים  ארגון התנועה  צופי הים  שבטי הצופים בתל אביב  ירושלים וחיפה  חוקת הצופים  מדי הצופים  השתתפות מורים צעירים בתנועה  יציאת צופים לעבודה  סקירה על התפתחות התנועה ומוסדותיה  חברי הנהגת התנועה  הרכב והחלטות הוועד הפועל  (כולל החלטות הוועד המנהל בענייני הנוער שליד בתי-הספר מתאריך 15.5.33) ועוד.
גל-6306/20 5/10/1965 מושב נוגה דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי קבלת ההקצבות  דו"ח ביקור  פרטי-כל מישיבה במושב; התכתבות
רש-1176/4 5/20/1974 איכות הסביבה בדרום סיני פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים  – צו של צה"לבנושא איסור שפיכתם של שמנים לתוך מי הים. תכנית לגילוי  מניעה ולוחמה בזיהום הים באילת. מכתב של החברה להגנת הטבע בנוגע לתחנת כח לאספקת חשמל באופירה  ועוד
גל-5874/4 1/1/1976 תכניות מחוז הצפון – כפר מכר
ג-3578/12 11/12/1950 מחזות – הזמר קנת ספנסר איסור השימוש בספה הגרמנית בהופעות אמנותיות
ג-520/21 6/12/1951 מקרי מוות בלתי טבעי בנפת השרון – תינוק בן לאה גרוסמן
גל-6343/5 6/12/1949 כפר סלמה דו"חות הכנסות והוצאות לשירותים דתיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות; התכתבות וכו'.
רש-1197/8 1/22/1975 השירות לאיכות הסביבה יום הסביבה הבינלאומי  סיכומי פגישות של רשות שמורות הטבע והשרות לשמירת איכות הסביבה  ועדת הפנים ואיכות הסביבה  חוברת – 'הביוספירה'  הערות לתכנית מיתאר ארצית לחופים  ועוד
ג-6930/6 1/1/1970 חוק המקרקעין – סעיף 110 וסעיף  117 בחוק קרקעות יעוד –  קביעות שרים לשנות יעוד קרקעות. תוספות שרים לעניין חוק המקרקעין הסמכת שר החקלאות לעניין מקרקעין
רש-1172/13 8/5/1973 השירות לשמירת איכות הסביבה סיכומי פגישות  הצעות ולוחות זמנים  טבלאות בנושא חוקי הגנת הסביבה  עיתון: הביוספירה
ג-2782/32 6/8/1950 רמלה – מקרי מוות בלתי טבעיים – פלישמן יעקב התכתבות בנושא חקירת מותו של סמל יעקב פלישמן בתאונת דרכים  תעודת פטירה ועוד.
ג-3588/24 12/5/1955 מחזות – הזמרת הילדה צדק היתר לקבלת אישור להופעה של ילדה בשפה הגרמנית
ג-3588/25 11/23/1955 הגשר (תיאטרון חובבים בגרמנית) – הצגות בגרמנית התכתבויות וחליפת מסמכים מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות במשרד הפנים  בנוגע לפעילות הגשר – אחוד שחקנים: מודעות על הצגות שהוצגו בבית החלוצות בתל אביב למרות שלא אושרו ע"י המועצה  סקירה על פעילות התיאטרון  עצומת מחאה של חברי החוג הדרמטי "הגשר"  הצגת המחזה "נינה" בכפר שמריהו  פניותיהם של ד"ר ישעיהו פורדר והבמאי אלן ארי וולף ועוד.
ג-816/9 7/12/1949 הוראת אנגלית – פרוטוקולים של הועדה באנגלית הועידה הבינלאומית ה-12 לחינוך ציבורי שליד האו"ם (4-12.7.49) – תכנית הועידה  רשימת נציגי המדינות המשתתפות  דו"חות מישיבות הועידה ועוד (אנגלית  צרפתית ).
ג-521/12 4/14/1949 רשימת תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים חמיס מוסא אל קסס – דיר חנא (14.4.49) מקרה מוות בשל התמוטטות בית בזמן סערת גשמים
ג-522/13 3/1/1947 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (חיילים) – ארנסט מיכאל שנאל הוצאתו להורג של הנער מיכאל שנאל ארנסט בידי חברי ארגון לח"י
ג-528/39 5/1/1951 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – מזרחי מנחם
ג-2782/162 5/5/1953 רמלה – מקרי מוות בלתי טבעיים – מנוס עזריאל תיק חקירה משטרתי בעניין מותו בתאונת דרכים של עזריאל מנוס.
ג-525/3 12/1/1948 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – אלמוני שלד של גבר
ג-522/115 12/3/1947 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (חיילים) – לרנר בן-ציון מוות כתוצאה מתאונת דרכים  / דריסה על ידי חיילים בריטים
ג-522/117 3/1/1950 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (חיילים) – שלד של בן אדם בלתי ידוע
גל-11888/84 1/1/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – סילבה (דה) יולנדה – (זכתה במקום שני בחידון התנ"ך) התכתבות בין יולנדה ודוד בן-גוריון
ג-526/15 8/1/1949 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – ארזי מאיר מוות בטביעה של מאיר ארזי מאשדות יעקב שטבע בחוף כיאט בחיפה
ג-523/105 3/19/1948 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – אלמוני
ג-523/45 1/31/1948 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – סגל ידידיה חקירה בנוגע למותו של חבר האצ"ל ידידיה סגל
ג-523/142 3/29/1948 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – אלמוני
ג-524/3 3/28/1948 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – ליפשיץ צבי
ג-526/121 3/2/1950 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – צבי צימבל
ג-4669/14 3/10/1964 אגף התקציבים – האפוטרופוס הכללי כרך ב' רשימת עזבונות ללא יעוד מוגדר – הצעות לועדת השרים  התכתבויות בנושא תמיכה בגופים ומוסדות מכספי עזבונות  נהלים וכללים משפטיים לטיפול בעזבונות.
ג-820/12 8/21/1950 תיק פרוטוקולים מועצת החינוך מס' 21 – 55 פרוטוקולים והחלטות של ישיבות מועצת החינוך (1950-1953)-דיונים בנושא אישור רשויות חינוך מקומיות ומוסדות חינוך רשמיים  תקציב החינוך  החלטות ועדת הקצבות  ביקור סדיר  מועדי רישום והעברות  גני הילדים של ארגוני הנשים  רשות החינוך במעברות  מבנים וציוד לבתי הספר  צירוף חברים ערבים  למועצת החינוך ועוד.
פ-1500/15 10/1/1953 Bnot-Yaacov – בנות יעקב קטעי עתונות על בניית מפעל הידרואלקטרי.
ג-3590/29 1/29/1957 מחזות – נינה בקשת החוג הדרמטי "הגשר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת המחזה "נינה" מאת ברונו פרנק (Bruno Frank): טופס הבקשה  שני עותקים של טקסט המחזה בגרמנית  זכרון דברים מישיבת המועצה בה נאמר כי המועצה לא תתיר הצגות פומביות בשפה הגרמנית אלא אם תחליט הממשלה אחרת.
ג-2971/3 4/1/1951 חברת הדלק הישראלית  – 1952 העתק הסכם בין חברת הדלק הישראלית לבין חברת אמפל וחברת –  Overseas Disconot Coporation Limited התכתבות עם חברות זרות בקשר לחוזים שנחתמו.
חצ-11301/30 1/1/1996 קשתו"מ – קנדה – קוויבק- קשרי והסכמי תרבות
ג-822/16 7/1/1950 לשכת התרבות  מחוז הדרום – פרוטוקולים של ישיבות עם הרכזים פרוטוקולים מישיבות ועדת התרבות  ישיבות וכנסים עם הרכזים האזוריים  מישיבות מועצת הנוער הארצית למען הקק"ל  מישיבה בענין הפעולה התרבותית במעברות וישובי עולים  מישיבות הנהלת האולפנים. הוראת העברית  וישיבות אחרות.
חצ-1843/3 3/1/1951 ועדת שביתת נשק עם סוריה
פ-2087/1 1/12/1928 מכתבים מיצחק בן-צבי לרחל ינאית בן-צבי. העתקות של קטעים מתוך מיצחק בן-צבי לרחל ינאית בן-צבי בנוגע לפעילות הועד הלאומי ולשליחותו בלונדון.
גל-11829/5 2/1/1955 מחלקת מבנים – הקמת בניין דואר בראשון-לציון
גל-11829/10 2/1/1958 מחלקת מבנים – בניין מרכז טלפון ובית-דואר בכפר יבנה
גל-11829/11 2/1/1958 מחלקת מבנים – בנין מרכז טלפונים ובית-דואר באשדוד
גל-11829/16 2/1/1963 מחלקת מבנים – סניף הדואר רמת-יצחק
גל-11829/19 12/1/1964 מחלקת מבנים – בית-דואר אזור
גל-11829/20 1/1/1951 מחלקת מבנים – בית-הדואר בכרכור
גל-11829/21 8/1/1948 מחלקת מבנים – בית-הדואר בבנימינה בניין פ.יב.א
גל-11830/1 8/1/1948 מחלקת מבנים – בית-הדואר בנחלת הדר הכרמל
גל-11830/2 12/1/1948 מחלקת מבנים – בית-הדואר בנין המועצה רח' מירון נהריה
גל-11830/4 9/1/1950 מחלקת מבנים – משרד הדואר חיפה  רח' העצמאות
גל-11830/6 6/1/1958 מחלקת מבנים – בית-דואר במושבה הגרמנית – חיפה
גל-9239/12 1/1/1959 בינוי ממשלתי – תכנון מרכזיות טלפונים ובנינים אחרים בארץ. כרך ב'
גל-9239/13 1/1/1959 בינוי ממשלתי – תכנון מרכזיות טלפונים ובנינים אחרים בארץ. כרך ג'
גל-11830/7 8/1/1964 מחלקת מבנים – מרכזיית טלפונים בקעה אל-גרביה
גל-11830/8 4/1/1959 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים כפר תבור
גל-11830/9 7/1/1964 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים שדה אליעזר
גל-11830/11 2/1/1964 מחלקת מבנים – דואר גאולים  בקעה  ירושלים
גל-11849/22 1/1/1965 מחלקת מבנים – המדפיס הממשלתי- בניין חדש – ירושלים כרך 4
גל-11866/3 1/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר רח' מנדלי 3 תל-אביב
גל-11866/4 1/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר רח' זמנהוף תל-אביב
גל-11866/5 1/1/1968 מחלקת מבנים – מרכזיה ודואר תל-מונד
גל-11866/6 1/1/1968 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים לוד
גל-11866/8 1/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר בסביון
גל-11866/11 1/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר ברמת יצחק רח' ירושלים
גל-11866/12 1/1/1967 מחלקת מבנים – הקמת בית דואר ראש-העין
גל-11866/16 12/1/1964 מחלקת מבנים – דואר בבנין בורסת היהולמים רמת-גן
גל-11866/17 1/1/1967 מחלקת מבנים – בית-דואר אשדוד
גל-11866/18 4/1/1965 מחלקת מבנים – דואר חבילות תל-אביב
גל-11866/19 1/1/1967 מחלקת מבנים – בית-דואר קדימה
גל-11866/20 6/1/1965 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים רחובות
גל-11866/21 3/1/1966 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים גבעתיים
גל-11866/23 10/1/1966 מחלקת מבנים – סניף דואר רמת-יוסף בת-ים
גל-11834/1 5/1/1965 מחלקת מבנים – בית-הדואר קדימה
גל-11834/2 1/1/1948 מחלקת מבנים – בית-הדואר (בנין פיקא) פרדס-חנה
גל-11834/3 1/1/1948 מחלקת מבנים – בית-הדואר בחדרה
גל-11834/5 1/1/1952 מחלקת מבנים – סניף דואר בקרית-חיים
גל-11834/6 1/1/1963 מחלקת מבנים – בניין הדואר בקרית ביאליק
גל-11834/14 1/1/1949 מחלקת מבנים – בית-הדואר בעפולה
גל-11834/15 1/1/1950 מחלקת מבנים – משרד הדואר בנהלל
גל-11834/16 1/1/1960 מחלקת מבנים – מרכזת טלפונים ובית-דואר ביקנעם
גל-11834/17 1/1/1948 מחלקת מבנים – בית-הדואר במחנה-יהודה ירושלים
גל-11834/18 1/1/1950 מחלקת מבנים – סניף דואר במושבה הגרמנית
גל-11866/27 1/1/1967 מחלקת מבנים – משרד הדואר מחשב אלקטרוני תל-אביב
גל-11866/30 1/1/1968 מחלקת מבנים – משרד הדואר תל-ברוך תל-אביב
גל-11867/1 5/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר ראשון-לציון
גל-11867/2 6/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר פתח-תקוה
גל-11867/3 7/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר שכונת שפירא  תל-אביב
גל-11867/4 1/1/1967 מחלקת מבנים – בית-דואר חולון
גל-11867/5 8/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר פרדס כץ ב"ב (בני-ברק)
גל-11867/7 9/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר אשדוד
גל-11867/9 11/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר רובע 1 אשדוד
גל-11867/10 11/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים הרצליה
גל-11867/11 1/1/1968 מחלקת מבנים – דואר ריכוז עובדים רחובות
גל-11867/12 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים בפתח-תקווה
גל-11867/13 1/1/1967 מחלקת מבנים – דואר שכם
גל-11867/14 1/1/1968 מחלקת מבנים – סנף דואר רח' הרצל רחובות
גל-11867/17 7/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר טייבה
גל-11865/25 1/1/1967 מחלקת מבנים – משרד הדואר כללי
גל-11865/26 1/1/1967 מחלקת מבנים – משרד הדואר תל-אביב
גל-11867/18 1/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר לוד
גל-11867/19 1/1/1968 מחלקת מבנים – דואר מרכזי חולון
גל-11867/20 1/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר תל-אביב
גל-11834/22 1/1/1962 מחלקת מבנים – דואר אילת
גל-11834/23 1/1/1963 מחלקת מבנים – הקמת בית-דואר בבאר-שבע
גל-11834/25 1/1/1963 מחלקת מבנים – מרכזיה ודואר אופקים
גל-11834/26 1/1/1964 מחלקת מבנים – סניף הדואר שכונה ד' באר-שבע
גל-11834/27 1/1/1951 מחלקת מבנים – משרד הדואר מגדל אשקלון
גל-11867/21 7/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים ראשון-לציון
גל-11867/22 1/1/1967 מחלקת מבנים – בתי-דואר במחוז חיפה
גל-11867/25 1/1/1968 מחלקת מבנים – בנין הדואר קרית ביאליק
גל-11867/26 1/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר בת-גלים
גל-11867/28 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים בצת
גל-11867/29 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים מעלות
גל-11867/30 1/1/1968 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים בקעה אל-גרביה
גל-11867/31 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים חדרה
גל-11867/32 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים כרמיאל
גל-11867/33 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים כפר-אתא
גל-11867/35 1/1/1966 מחלקת מבנים – סניף דואר קרית-חיים
גל-11868/1 1/1/1967 מחלקת מבנים – בית דואר מעלות
גל-11868/4 7/1/1966 מחלקת מבנים – דואר מרכזי עכו
גל-11868/6 1/1/1963 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים הדר הכרמל חיפה
גל-11836/14 5/1/1949 מחלקת מבנים – בית-הדואר בבת-ים
גל-11868/12 1/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר הקרית-טבעון
גל-11868/14 1/1/1968 מחלקת מבנים – בית-דואר נשר
גל-11868/15 7/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר עכו
גל-11868/16 1/1/1967 מחלקת מבנים – משרד הדואר שקמונה חיפה
גל-11868/17 6/1/1967 מחלקת מבנים – הקמת בית0דואר בקרית אתא
גל-11868/18 1/1/1967 מחלקת מבנים – בית-דואר במחוז הגליל – כללי
גל-11868/19 8/1/1948 מחלקת מבנים – משרד הדואר בצפת
גל-11868/21 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפון ודואר קרית-שמונה
גל-11868/22 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפון ודואר ראש-פינה
גל-11868/23 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפון ודואר בית-שאן
גל-11868/24 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפון ודואר בכנרת
גל-11868/25 1/1/1967 מחלקת מבנים – בנין מרכזית טלפונים במירון
גל-11868/26 1/1/1968 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים כפר תבור
גל-11868/28 1/1/1966 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים יקנעם
גל-11869/2 1/1/1966 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים טבריה עילית
גל-11869/8 1/1/1968 מחלקת מבנים – דואר בכפר ראמה
גל-7483/4 7/1/1964 תכנון וביצוע הבניה הממשלתית
גל-11856/19 8/1/1962 מחלקת מבנים – בית-דואר ברמת-השרון
גל-11870/4 10/1/1964 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים בית-שמש
גל-11870/5 8/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים ירושלים
גל-11870/6 1/1/1967 מחלקת מבנים – בנק-הדואר ירושלים
גל-11870/8 11/1/1967 מחלקת מבנים – בנין דואר בית-לחם
גל-11870/10 3/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר ירושלים
גל-11870/11 4/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר ירושלים
גל-11870/12 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים ירושלים
גל-11870/14 6/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר ירושלים
גל-11870/15 7/1/1968 מחלקת מבנים – בית-דואר בית-שמש
גל-11870/16 1/1/1968 מחלקת מבנים – משרד הדואר – משרד הדואר ירושלים
גל-11870/17 3/1/1955 מחלקת מבנים – בנין הדואר במחוז הנגב – כללי
גל-11870/18 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזיה ודואר – אילת
גל-11870/19 1/1/1967 מחלקת מבנים – הקמת בתי-דואר – באר-שבע
גל-11870/24 1/1/1968 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים דימונה
גל-11870/25 1/1/1966 מחלקת מבנים – מרכזיה ודואר אופקים
גל-11870/26 1/1/1968 מחלקת מבנים – מבנה טרומי עבור שירותי דואר באר-שבע
גל-11870/31 3/1/1968 מחלקת מבנים – מחנה קדמי לעובדי דואר ביר גפגפה
גל-11838/7 1/1/1951 מחלקת מבנים – משרד הדואר באר-יעקב
גל-11838/8 1/1/1953 מחלקת מבנים – סניף הדואר ברמת החיל
גל-11839/1 1/1/1965 מחלקת מבנים – בית-דואר אשדוד
גל-11839/3 1/1/1956 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים הקריה תל-אביב
גל-11839/4 1/1/1966 מחלקת מבנים – דואר וריכוז עובדים רחובות
גל-11839/5 7/1/1948 מחלקת מבנים – בתי-הדואר במחוז חיפה
גל-11839/7 1/1/1954 מחלקת מבנים – הקמת מרכזית טלפונים
גל-11839/8 1/1/1964 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים כרמיאל
גל-11839/11 10/1/1966 מחלקת מבנים – בית-דואר – מעלות
גל-11869/10 1/1/1966 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים כפר עלבון
גל-11869/11 1/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר קרית-שמואל
גל-11869/12 9/1/1968 מחלקת מבנים – מגרש הדואר קרית-שמונה
גל-11869/14 1/1/1967 מחלקת מבנים – בתי-דואר במחוז ירושלים
גל-11869/15 1/1/1968 מחלקת מבנים – בית-דואר מחנה-יהודה ירושלים
גל-11869/18 1/1/1967 מחלקת מבנים – מחסני דואר בשכונת בקעה ירושלים
גל-11869/22 1/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר בשכונת רחביה ירושלים
גל-11870/3 1/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר מחנה-יהודה ירושלים
גל-11841/2 1/1/1956 מחלקת מבנים – הקמת בניין דואר בראשון-לציון
גל-11841/3 1/1/1953 מחלקת מבנים – הקמת צריף בשביל הדואר בבני-ברק
גל-11841/5 1/1/1958 מחלקת מבנים – בית-הדואר במחנה צריפין
גל-11857/2 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים שד' בן-ציון תל-אביב
גל-11857/5 1/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר רח' פין 6 תל-אביב
גל-11857/6 8/1/1966 מחלקת מבנים – משרדי הדואר רח' ההגנה 30 תל-אביב
גל-11857/7 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים בצומת כפר-סבא רעננה
גל-11857/8 1/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר רח' סוקולוב 99 חולון
גל-11857/9 3/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר רח' ז'בוטינסקי פרדס כץ
גל-11857/11 1/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר באזור תל-אביב
גל-11857/12 1/1/1967 מחלקת מבנים – דואר  ריכוז עובדים ברחובות
גל-11857/13 1/1/1967 מחלקת מבנים – בית-הדואר בכפר אתא
גל-11857/14 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים עתלית
גל-11871/1 8/1/1968 מחלקת מבנים – בנק-הדואר ג'בל ליבני
גל-11871/2 8/1/1968 מחלקת מבנים – דואר ומרכזיה בעזה
גל-11871/3 1/1/1967 מחלקת מבנים – משרד הדואר מגדל אשקלון
גל-11871/4 1/1/1963 מחלקת מבנים – משרד הדואר קרית-מלאכי
גל-11871/5 1/1/1967 מחלקת מבנים – סניף הדואר נתיבות
גל-11871/6 8/1/1968 מחלקת מבנים – סניף דואר אשקלון
גל-7484/10 9/1/1965 תכנון וביצוע הבניה הממשלתית כרך א'
גל-7484/11 9/1/1965 תכנון וביצוע הבניה הממשלתית כרך ב'
גל-11839/14 1/1/1964 מחלקת מבנים – מרכזית טלפון ובית-דואר- קרית-שמונה
גל-11839/15 1/1/1964 מחלקת מבנים – מרכזית טלפון ובית-דואר- ראש-פינה
גל-11839/26 1/1/1954 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים
גל-11856/12 12/1/1967 דואר חבילות – רחוב טיומקין – תל-אביב
גל-11856/14 1/1/1967 מחלקת מבנים – הקמת בנין דואר ומרכזית טלפון בראשון-לציון
גל-11856/15 1/1/1967 מחלקת מבנים – הקמת צריף שוודי לדואר ברח' רבי עקיבא בבני-ברק
גל-11842/5 1/1/1966 מחלקת מבנים – דואר אילת
גל-11857/15 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים בכפר עוספיה
גל-11857/16 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים בנוה-שאנן חיפה
גל-11857/17 1/1/1967 מחלקת מבנים – הקמת בית-דואר מרכזי בחיפה
גל-11857/18 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים בזכרון-יעקב
גל-11857/19 1/1/1967 מחלקת מבנים – סוכנות דואר בשיכון עמידר בנהריה
גל-11857/20 1/1/1967 מחלקת מבנים – בנין מרכזית טלפונים ביבניאל
גל-11857/21 1/1/1967 מחלקת מבנים – סניף דואר בקרית-שמואל טבריה
גל-11844/3 8/1/1960 מחלקת מבנים – סניף הדואר בשכונת רחביה בירושלים
גל-11844/4 1/1/1965 מחלקת מבנים – משרד הדואר כללי
גל-11844/5 1/1/1954 מחלקת מבנים – משרד הדואר תל-אביב
גל-11825/1 9/1/1963 מחלקת מבנים – מבנה טרומי עבור שירותי הדואר
גל-11844/8 1/1/1960 מחלקת מבנים – בית-הדואר בתל-אביב
גל-11844/13 4/1/1964 מחלקת מבנים – משרדי הדואר ירושלים
גל-11845/3 1/1/1957 מחלקת מבנים – בנין מרכזית טלפונים ובית-דואר בכנרת
גל-11845/4 1/1/1957 מחלקת מבנים – בניין מרכזית טלפונים במירון
גל-11845/7 1/1/1949 מחלקת מבנים – בית-דואר ירושלים
גל-11829/3 7/1/1952 מחלקת מבנים – שכירת מגרש בשביל הקמת בית-דואר ארעי בנס-ציונה
גל-11829/4 1/1/1954 מחלקת מבנים – הקמת מרכזית טלפון ובית-דואר ושדה תעופה בלוד
גל-11861/1 1/1/1967 מחלקת מבנים – סניף הדואר בשכונה ג' באר-שבע
גל-11861/2 1/1/1967 מחלקת מבנים – מרכזית טלפונים ודואר דימונה
גל-11861/3 1/1/1967 מחלקת מבנים – תכנון מרכזיות של הדואר
גל-11826/10 1/1/1960 מחלקת מבנים – משרד הדואר הכללי
גל-11826/11 1/1/1963 מחלקת מבנים – המברקה ובית-הדואר מקווה ישראל תל-אביב כרך א'
גל-11826/12 1/1/1963 מחלקת מבנים – המברקה ובית-הדואר מקווה ישראל תל-אביב כרך ב'
גל-11826/13 5/1/1964 מחלקת מבנים – דואר ובית-הדואר  חבילות יהודה הלוי תל-אביב
גל-11826/14 5/1/1949 מחלקת מבנים – בית-הדואר בגדרה
גל-11826/16 1/1/1950 מחלקת מבנים – סניף הדואר בשכונת יד-אליהו
גל-15195/15 6/1/1974 בנינים – הנהלה ומחוזות – תכנון ותוכניות בנינים כלליות
נ-90/91 11/29/1960 חרמון דוד חרמון דוד – מזכיר צבאי.
גל-15197/5 1/1/1974 בנינים – הנהלה ומחוזות – תכנון בנינים ממשלתיים וציבוריים
גל-15197/6 4/1/1976 בנינים – הנהלה ומחוזות – תכנון בנינים ממשלתיים וציבוריים
גל-15209/8 11/1/1978 בנינים – הנהלה ומחוזות – מרכזיות טלפון – כללי
גל-15209/9 6/1/1979 בנינים – הנהלה ומחוזות – מרכזיות טלפון – כללי
גל-56071/1 1/1/1995 בתי ספר תיכוניים דתיים וישיבות תיכוניות
גל-51661/7 2/23/2003 הייטק – תוכנית השקעות בתשתית תעשיית היי-טק ובטכנולוגיות המידע התכתבויות עם חברות טכנולוגיה והייטק חניכת מרכז ללימודים טכנולוגיים הצעות חוק של השר מודי זנדברג משנת 2003  לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה המלצות של ועדת הכנסת למדע וטכנולוגיה מסמך רקע של מרכז המידע בכנסת העוסק בהשלכות תקציב המדינה על ענף ההיי -טק תכנית לפיתוח תשתיות ננו-טכנולוגיה
ג-832/9 8/6/1950 פרוטוקולים מישיבות המחלקה – שנת תשי"א פרוטוקולים מישיבות המחלקה – תש"י – ישיבות מס 38-41  נספח לפרוטוקול מס' 40-מסגרת לשעות. סיכומי ישיבות המחלקה בנושאים שונים: מסגרת שעות הלימוד בבית הספר לפי זרמי החינוך  לימודי מלאכה וחקלאות  הכשרת מורים  חינוך מיוחד  מבנה אגף החינוך  פיטורי מורים ופרישת מורים לפנסיה  מורים עולים ועוד.
ג-832/12 1/4/1948 פרוטוקולים של מועצת המפקחים פרוטוקול מישיבת מועצת המפקחים והמדריכים 4.1.48; חילופי מכתבים בין הסמנכ"ל ואגף החינוך ללשכה המחוזית תל-אביב  למחלקת החשבונות ועוד
פ-2220/34 8/1/1933 התכתבות בין רחל בן צבי לבין עמרם ועלי בן צבי. מכתבים של רחל בן צבי  עמרם ועלי בן צבי בנושא פגישתה של רחל בן צבי עם ביאליק  ביקור עמרם ועלי בן צבי בכפר גלעדי ועוד.
נ-97/13 8/8/1966 ון-ליר פ. פניית מנהל לשכת הנשיא גדעון שומרון למשטרת שדה התעופה לוד  בנוגע לפולי ון ליר.
גל-45560/5 10/8/1968 מפקדים וסקרים – מפקד שטחים בתיק – נתונים על אוכלוסיית הגדה המערבית (ללא ירושלים) – מפקד 1961; בנתונים שנבדקו – גיל  סה"כ ילדים שנולדו  נתונים על האוכלוסיה המוסלמית  בישראל – 1961  סטטוס הנשים – נשואות פעם אחת / יותר מפעם אחת / גרושות /  אלמנות;  תרשים – שיעור משוער של ילדים שנולדו ב-1967 בגדה המערבית  ברצועת עזה ובצפון סיני; נתוני ילודה ופריון בגדה המערבית לשנת 1967  נתונים דומים גם לגבי ירושלים המזרחית וברצועת עזה; ניתוח התמותה בשטחים המוחזקים על-סמך מפקד האוכלוסין ב-1967; ניתוח הנתונים גם בגדה המערבית; חישוב שיעור התמותה הגולמי בגדה המערבית ב-1967; השוואת מפקדי 1961 ו-1967; אחוזי ההישארות לפי מין  גיל וחלוקה גיאוגרפית  וצורת היישוב בגדה המערבית כולל מזרח ירושלים; קווים כלליים של תנועת ההגירה  בגדה המערבית עד מלחמת ששת הימים – חתך נתונים לפי גבולות מזרח ירושלים מ-1967.    תזכיר של בלוך  שיעור ילודה גולמי ופריון הכולל מנתוני המפקד (מפקד שטחים 1967); ניתוח תמותה בשטחים המוחזקים ובמזרח ירושלים.
פ-1957/2 1/1/1924 חיפה גיליונות של העיתון הערבי "חיפה" מהשנים 1924-1925.
חצ-8315/6 1/1/1956 יוון-ישראל – הסכמים. קטעי עיתונות בעברית ואנגלית  התכתבויות  תוכניות כנסים  ידיעות לעיתונות בנושאים שונים הסכמי תעופה  תיירות ומסחר בין ישראל ליוון  ביקור נציגות ממשלת יוון בישראל  נציגות דיפלומטית של ישראל ביוון  יריד סלוניקי  הכרת יוון בישראל.
גל-55926/2 1/8/2001 פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד פרוטוקולים מישיבות הנהלה מלשכת  מנכליות משרד החינוך  שלומית עמיחי ורונית תירוש   בנוגע לנושאים: הנפת דגל ישראל  המנון  גשרים וחופשות  פרסום בבתי הספר  תוכנית הליבה  מיחזור והפחתת פסולת  חינוך אקסטרני  תוכנית אופק  נוהל מימון פשרות  בטיחות בכפרי נוער  העסקת סטאז'רים  עמותת תללי"ם  הון אנושי  חינוך לערכי הציונות בבית הספר  ישיבת מנהלי מחוזות  אתר אינטרנט של המשרד ועוד.
גל-55926/3 5/22/2001 פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית משרד החינוך  רונית תירוש בנוגע לנושאים: חינוך התיישבותי  ספרי לימוד  מוזיאון המדע  הועד למלחמה באיידס  מפתחות תקינה של הפיקוח  אולפנא צביה  יישובי קו העימות  ארגון ההורים הארצי  עמותת בטרם  חלופות לקיצוץ התקציבי האגף המכללות  קליטת תלמידים יוצאי אתיופיה  ליקויי למידה  חינוך יהודי בתפוצות  תקשורת ונהלי עבודה  ג'וינט ועוד.
גל-55926/4 2/28/2002 פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית משרד החינוך  בנוגע לנושאים: שינוי מעמדם של בתי הספר האקסטרנים  מינהל חברה ונוער  ועדת גנית וינשטיין (ועדת הייחודיים)  נוער שוחר מדע  לימודי עזרה ראשונה לתלמידים ועוד.
גל-55974/7 11/2/2004 הפרוטוקולים של ישיבות לשכה – כרך מס' 9 סיכומי ישיבות מלשכת מנכ"לית משרד החינוך התרבות והספורט רונית תירוש  בנוגע לנושאים: לקויות למידה  בחינות פיזה 2006  טיולים  תאונות בתנועת הצופים  ימי שישי  תנועות הנוער  בריאות בתחום החינוך  חינוך לעולים חדשים  מסקנות הוועדה לאיתור וטיפוח תלמידים בעלי פוטנציאל למצוינות בספורט הישראלי  ביטול רשות החינוך לבדואים בנגב  תכנית עתידים (סגירת הפערים בין מרכז לפריפריה)  איגוד השייט  לקויות למידה ועוד'.
חצ-8160/10 10/1/1973 בראי הקריקטורות הערבית (מתוך כתבי- עת ערביים) קריקטורות ערביות
חצ-8165/3 7/1/1970 נאצר – נאומים וראיונות. כרך ג'
חצ-8253/2 12/1/1971 חוזרי היועץ לתפוצות. כרך ב' בעיקר יהודי סוריה
כ-1334/5 7/1/2008 חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים  התשס"ח–2008 התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשס"ח (29 ביולי 2008)
חצ-8072/4 1/1/1964 המכללה לביטחון לאומי. פרסומים
חצ-8072/6 1/1/1965 המכללה לביטחון לאומי. פרסומים
חצ-8073/2 1/1/1960 MEMORANDUM ON THE LEGAL SITUATION OF THE SUEZ CHANAL IN SO FAR AS AT RELATES TO ISRAEL מזכר בענין המעמד החוקי של תעלת סואץ בכל הקשור לישראל
ג-9040/20 1/1/1948 חברי הנהלת הסוכנות מזכר בנושא היחסים בין הממשלה לבין הסוכנות
חצ-8159/1 10/1/1973 עתונות על מלחמת יום- כיפור – קרירטורות
חצ-8340/12 3/1/1978 ארה"ב – קארטר – התבטאויות בנוגע למזרח-התיכון
פ-977/16 6/1/1974 גולדה מאיר קטעי עתונות
חצ-8099/12 1/1/1976 פרגוואי
חצ-8099/24 2/1/1973 רואנדה
חצ-8184/3 1/1/1971 נשיא מצרים סאדאת. כרך ב' נשיא מצרים סאדאת. כרך ב'
חצ-8195/6 7/1/1976 תגובות לאנטבה
חצ-8197/1 1/1/1968 בעית דרום סודן
חצ-8292/7 1/1/1968 הצהרות רשמיות על גבולות ונסיגה (ממשלה  כנסת)
חצ-8299/7 10/1/1964 צרפת. דה-גול. כרך א'
גל-59407/27 7/11/1976 התאחדות בעלי מלאכה – ארגון הנגרים הסכם עבודה קיבוצי וזכרון דברים בין ההסתדרות להתאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה חיפה- ארגון הנגרים.
ג-5694/15 12/1/1948 תלונות נגד המשטרה התכתבות בנדון.
חצ-393/24 12/1/1953 דת ומדינה  א'.
חצ-393/25 1/1/1952 דת ומדינה  ב'.
גל-11893/41 1/1/1959 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – חכם עמוס בתיק מכתב ברכה של דוד בן-גוריון לרגל הולדת בנו של חתן התנ"ך
ג-5724/20 10/1/1947 German Exterhal Assets – נכסי חוץ גרמניים בתיק חומר (תזכירים  התכתבות) בעניני רכוש גרמני בישראל  תביעות להחזרת רכוש יהודי באירופה  דינים וחשבונות ופיצויים של סוכנות לבעלות הברית.
ג-5182/1 4/17/1965 לבנון (כרך א') קטעי עיתונות והודעות לעיתונות בנושא לבנון ענייני פנים וחוץ וכן ידיעות מישראל בנושאי פנים וחוץ
ג-5182/3 11/28/1969 לבנון (כרך ג') קטעי עיתונות והודעות לעיתונות על ענייני פנים וחוץ יחסים עם לבנון מתיחויות ועוד
ג-5748/2 12/1/1956 ועדה מייעצת לעניני השכלה גבוהה ומדע פרוטוקול מישיבה בתאריך 26.12.1956 ודו"חות.
ג-8003/18 7/1/1951 יציאות לחו"ל  דרכונים והיתרי יציאה התכתבות בנדון.
חצ-2150/11 1/1/1960 הסוכנות היהודית
ג-3641/17 1/1/1966 תקציב הרשויות המקומיות תקציב הרשויות המקומיות 1966-1967
גל-40223/1 2/1/1978 לשכת המנכ"ל אורי מרינוב – רשות הגנים הלאומיים סיכום פעולות לשנים 1956 – 1984 ודו"ח פעולות 1984 – 1985 של רשות הגנים הלאומיים  התכתבות עם משרדי ממשלה בנושא סגירת חופי רחצה ושינויים במועצת גנים לאומיים ושמורות טבע
ג-5663/1 6/2/1948 קשר ותחבורה (ספנות) התכתבות בענין תקנות לשעת חירום  הטלת פיקוח על התחבורה הימים (תקנות מצורפות).
ג-5663/5 6/3/1948 מדידות בתיק רק פניה של הממונה על מחלקת המדידות בענין שיתוף פעולה עם משרד המשפטים.
ג-5693/11 6/1/1958 פיטורי מורים ערבים פרוטוקול מישיבת הועדה הפריטטית במשרד החינוך והתרבות  חוות-דעת הועדה הנ"ל  התכתבות בנדון.
ג-5663/16 5/11/1948 חינוך ותרבות (עתונות) התכתבות בעניני אחריות עתונאים  תמצית עתונות יומית.
ג-843/7 2/13/1951 בתי-ספר מקצועיים/ דו"חות חילופי מכתבים בין המחלקה לחינוך מקצועי במשרד לגורמים אחרים בחינוך מקצועי ולמפקח על זרם העובדים ועוד
ג-3930/8 10/10/1941 חומר ממערכת ה- אס-אס הנאצי חומר בנושא הנאצים צילומים עבור משטרת ישראל  המטה הארצי (צולמו 10.5.1961-4.5.1961) שהוכנו על ידי לשכה 06 לקראת משפטו של אייכמן
ג-3930/9 8/5/1942 חומר ממערכת ה- אס-אס הנאצי חומר מתקופת גרמניה הנאצית צילומים עבור משטרת ישראל  המטה הארצי (צולמו 23.5.1961-10.5.1961) שהוכנו על ידי לשכה 06 לקראת משפטו של אייכמן
גל-59637/1 1/1/1982 פרוטוקולים – ועדה מחוזית תכנית מתאר מקומית מרכז העיר ירושלים
ג-11180/4 2/7/1994 מעלה-אדומים – גבעת זאב – חלק א' מעלה-אדומים ( מחיצה ) – פניות ובקשות של עיריית מעלה אדומים וגורמים שונים למשרד ראש-הממשלה  לאגף ולמשרדי ממשלה אחרים  תשובות האגף  התכתבות פנימית ובינמשרדית  "חיבור טריטוריאלי ורצף בניה בין מעלה אדומים לירושלים" – נייר מטה לקראת המו"מ המדיני על הסדרי הקבע  פרוטוקולים וסיכומי ישיבות  דיונים ופגישות; מפות  תצלומי אויר של האזור ועוד ( כולל חומר משנים 1994 – 1995 )
א-7228/13 2/1/1964 . הסוכנות היהודית
ג-4738/25 4/10/1950 כפר סלמה ב התכתבות בנוגע לסיוע להקמת בית כנסת ומקוה  בעלי תפקידים ותקציב לשרותים דתיים.
ג-7238/14 1/1/1980 לשכת הסמנכ"ל – ז'בוטינסקי – 100 שנה להולדתו תכניות אירועים  התכתבות.
ג-6709/15 4/8/1975 רה"מ יצחק רבין – ימי חג – חגיגות ויובלות יום ירושלים בקשת השתתפותו של ראש הממשלה רבין בחגיגות ירושלים
ג-7239/12 1/1/1971 לשכת הסמנכ"ל – המרכז לדמוגרפיה זכרון דברים מישיבות הועד הפועל  דו"חות פעילות המרכז הצעת תקציב ב-1973/74  הסכמי מחקר
ג-7240/16 1/1/1974 לשכת הסמנכ"ל – ועדת השמות התכתבות בקשר במינוי הועדה ובהחלטות על מתן שמות לישובים  רחובות או אתרים.
גל-53734/8 2/19/1950 נזקי מלחמה במרחב ירושלים – פעולות תקון ושקום נזקי מלחמה במרחב ירושלים – פעולות תיקון ושיקום – דו"ח על שנת הפעולה הראשונה של המשרד האזורי לנפגעי מלחמה בירושלים. הוכן בידי צבי מירוני. ירושלים  אדר תש"י.
ג-6300/3 2/8/1962 חוק איסור גידול חזיר רשומות ספר החוקים  חוק איסור גידול חזיר 1962
ג-6335/8 1/1/1960 ייעור
ג-7072/33 9/6/1950 המזכיר הכללי התכתבות לשכת המזכיר הכללי של משרד ראש הממשלה יצחק לוי עם סופיה יודין מנהלת גנזך המדינה. התכתבות בעניינים מינהליים  חשבונות נסיעה ואש"ל  ענייני כח אדם. התכתבות על מיקום הגנזך והספרייה בקריה בתל אביב  הוראת המזכיר הכללי לגנזך לכתוב על המסמכים את החודש השמיני – אבגוסט ולא אוגוסט (עמוד 11)
מ-5232/1 5/1/1947 Unclaimed goods סחורות שלא נתבעו
מ-5232/2 10/1/1946 Unclaimed goods סחורות שלא נתבעו
ג-6283/20 12/1/1962 חוק איגוד ערים מינוי ועדת חקירה לעניין הקמת איגוד ערים לאיזור אשרת  חוק איגודי ערים
מ-5232/3 6/1/1946 Lighterage & porterage rules נהלי טעינה ופריקה – נמל חיפה
מ-5232/4 11/1/1929 [רכבות – לוחות זמנים  הזמנת מקומות שמורים] שם התיק אינו מקורי
מ-5232/5 2/1/1946 Outstanding Palestine railway bills against the Army התחשבנות של רכבת א"י מול הצבא
מ-5232/6 4/1/1945 Divisions of costs of arrears of maintenance and cost of locomotive – repairs between Palestine railway & Kantara – Rafa חלוקת הוצאות תפעול ותיקוני קטר בין רכבות ארץ ישראל לבין רכבת קנטרה – רפיח
מ-5232/7 1/1/1944 Renewal of track – Kantara Rafa railway חידוש המסילה בקו קנטרה-רפיח
מ-5232/8 3/1/1943 [ענייני כספים – קו קנטרה – רפיח] שם התיק אינו מקורי
מ-5232/9 4/1/1934 Finances of Kantara – Rafa Railway ענייני כספים – קו קנטרה – רפיח
מ-5232/10 5/1/1941 Finances of Kantara – Rafa railway ענייני כספים – קו קנטרה – רפיח
מ-5232/11 8/1/1937 Finances of Tul Karem  Affulah and Nablus line ענייני כספים – קו טול כרם  עפולה ושכם (המשך בתיק 12)
מ-5232/12 7/1/1936 Finances of Tul Karem  Affulah and Nablus line (המשך מתיק 11) ענייני כספים – קו טול כרם  עפולה ושכם
מ-5232/13 4/1/1946 Finances of Palestine Railways ענייני כספים של רכבות ארץ ישראל
מ-5232/14 8/1/1945 Accounting procedure – Alllocation of emergency expenditure on security נהלים – חשבונאות – הקצאת תקציב חירום לבטחון
מ-5232/15 12/1/1931 [רכבות – לוחות זמנים  הזמנת מקומות שמורים] שם התיק אינו מקורי
מ-5232/16 1/1/1944 Finance – credit to Palestine railway for convergance of stores and materials for Kantara – Rafa railway כספים – אשראי לרכבת פלשתינה (א"י) עבור העברת מחסנים וחומרים למסילת רכבת קנטרה-רפיח
מ-5232/17 11/1/1947 Observations בחינה של חשבונות
מ-5232/18 10/1/1930 Personal reference to guards התייחסות אישית לשומרים
מ-5232/19 6/1/1947 Expenditure 1947 – Abstract A B הוצאות 1947 – נמל חיפה – פנקס לרישום הוצאות שכר
מ-5232/20 4/1/1947 Expenditure 1947 – abstract C D הוצאות 1947 – נמל חיפה – פנקס לרישום הוצאות שכר
ג-6293/3 11/6/1963 חוק לפינוי ובינוי אזורי שיקום הקמת הרשות לפינוי ובינוי  חוק פינוי ובינוי אזורי שיקום 1965
גל-20773/5 1/1/1980 {הועדה הישראלית לצליינות} פרוטוקולים באנגלית – אירועי חג המולד בבית לחם
גל-59652/6 7/2/1981 פרוטוקול ישיבות ועדה מחוזית לתכנון ובניה ממס' ישיבה 52 עד 72 בתיק פרוטוקולים מישיבות הועדה לתכנון ובנייה במחוז חיפה.
גל-59652/8 7/20/1982 פרוטוקול ישיבות ועדה מחוזית לתיכנון ולבניה ממס' ישיבה 67 עד 76 פרוטוקולים
ג-7477/2 5/31/1987 לשכת היועץ הכלכלי שמואל סלאבין – עניני דיור חוק מס הכנסה (פטור על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) – תוצאות מחקר בנושא הצעת-חוק.
גל-56785/14 3/1/1981 שטח שיפוט אלקנה צו בדבר ניהול מועצות מקומיות יהודה ושומרון 1981-תקנון המועצות המקומיות  מינוי חברי מועצה מקומית אלקנה  מידע על הישוב אלקנה ועל ישובי המועצה האזורית שומרון.
גל-59657/2 10/9/1986 פרוטוקולים של הועדה המחוזית בתיק פרוטוקולים מישיבות הועדה לתכנון ובנייה במחוז חיפה.
א-7046/14 8/14/1973 מברקים (אוג.1973 רובם מ-14 באוג.) מברקים (אוג.1973 רובם מ-14 באוג.) בענין המטוס הלבנוני (M.E.A) שיורט ע"י ישראל (חשבו שג'ורג' חבש נמצא בו)  שינוי אפשרי בתפקיד קיסינג'ר
גל-56694/13 12/12/1978 פרוטוקול החלטות הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מיום כו' בכסלו תשל"ט בתיק פרוטוקולים מישיבות הועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים.
א-7059/12 4/1/1975 חילופי מברקים חילופי מברקים – שמחה דיניץ – מרדכי גזית  דיניץ – אלי מזרחי ורה"מ  מזרחי – תת אלוף אריה שלו  מזרחי – אורי לוברני וכו' ( כולל חילופי מכתבים מזרחי – השגריר בוינה אודות תאום ביקור רה"מ באוסטריה )
ג-9049/23 8/14/1981 הצעות חוק – פקודת התעבורה תיקוני חקיקה לפקודת התעבורה בנושאים שונים: חובת התקנת מזגני אויר ברכב  בטיחות בדרכים ומלחמה בתאונות דרכים  תזכירי הצעות חוק  נוסח ההצעות שמוגש לכנסת ולממשלה  אישור ועדת השרים לחקיקה  הסתייגויות משרדי הממשלה השונים להצעות החוק תיקננים 17 18 19 לפקודת התעבורה
גל-59736/15 11/11/1993 מפעלי מקדסי גוש 10726 וחל' 73  76  113  111  109  107  53  אזורת תעשיה טירת כרמל  תא"ח/129  צורף פרוטוקול תוכניות מאושרות+ פרוטוקולים
גל-56817/5 1/1/2005 דוח כספי ומפורט אלקנה. דו"ח כספי שנתי מבוקר-(דוחות: מפורט+כספי) דו"ח כספי ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 2005-תמיכות בגופים והשתתפויות  תקבולים ותשלומים  תקציב רגיל ובלתי רגיל ועוד.
א-7115/20 6/1/1973 רה"מ גולדה מאיר ויצחק רבין – מדיני מכתבי רה"מ י. רבין לנשיא ר. ניקסון והמזכיר ה. קיסינג'ר (טיוטות העתקים); איגרת ניקסון לרבין
גל-54112/2 5/27/1992 דיר חנא תכנון מקומי בישובי הצפון.
גל-20885/2 1/1/1956 המחלקה לשיקום סוציאלי – נכים ממלחמת העולם השניה.
גל-52039/1 10/21/1992 פרוטוקול ישיבות הנהלת האגף פרוטוקולים מהאגף לחינוך התיישבותי במשרד החינוך  בנושאים: נשירה מפנימיות  כפר הנוער יוהנה ז'בוטינסקי  קבלת פנים ליום העצמאות  חוזים אישיים לעובדי הוראה  הסעת מורים  טיול וועד העובדים  מקווה ישראל  אולפנת טבריה  תוכנית מב"ר-מסלול בגרותי רגיל  העברת החינוך היסודי ממחוז דרום לאגף לחינוך התיישבותי  אולפנא כפר פינס  קטיף בכפרי נוער  חובות-כפר סילבר  סקר על החממות  פרסום בכפרי נוער  נושאי חקלאות בהודיות  סמינר בשויצריה  הפעלת מערכות עיבוד קרקע בשלט רחוק  מבואות ים  הקורסים האקדמיים להכשרת מנהלים  מעמדה של החקלאות בכפר הנוער  סיכום ישיבה עם הנהלת קידמה בנושאים שוטפים  הוועדה לחטיבות הבניים  נהלל  ישיבת היערכות לקראת תשנ"ד.
גל-52039/2 7/9/1995 פרוטוקול ישיבות הנהלת האגף חליפת מסמכים ופרוטוקולים מהמינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך  בנושאים: פרויקט עתידים  פעילות גופים פרטיים וציבורים בכפרי נוער  תשלומי הורים בשנת תשס"ד  דיון על סיורי הנהלה במקומות חינוך  ישיבת חוג מזכירות מנהלי הכפרים  דיווח של יחיאל שילה על הנסיעה לצרפת  צביון ומהות המינהל  אלימות בבתי הספר  יום היערכות עם מנכ"ל משרד החינוך לשנה"ל תש"ס  סיכום ישיבה – התקשרות עם גופים מתערבים בבתי הספר   מניעת אלימות ומניעת שימוש בסמים ואלכוהול  אחריות בית הספר על חינוך התלמיד עד לסיום יב'  יישום החלטות ממשלה- (צמצום משרות  קיצוץ מכסות לקליטת תלמידים בפנימיות  קיצוץ כספי)  פגישה פורום מנהלי כפרי נוער  הערות לנייר עמדה פדגוגי של ד"ר שמחה שלסקי  היחידה לאומנויות-זימון לשיחת דיון  ניסיון התאבדות בפנימייה בכפר גלים  רצח המדריך בנחלת יהודה  סל שירותים משופר לתלמידים ללא הורים בארץ במוסדות המודרכים  חניכים יוצאי אתיופיה בפנימיות  ועוד.
ג-857/33 10/1/1950 ישיבות הועדה המייעצת למדור המסעדות פרוטוקולים מפגישות בין באי-כח אגף החינוך ומשרד הסעד בענין הסדר עניני המטבחים בבתי-הספר  מישיבת הועדה המייעצת למפעל המסעדות הלימודיות ומישיבת ועד המפקח
גל-52556/10 9/23/2001 ישיבות מנהלי המחוזות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית משרד החינוך רונית תירוש  בנוגע לנושאים: היערכות לשגרת חירום  למידה מתוקשבת בחירום  אבטחת מוסדות חינוך  הסעות תלמידים  הנחיות התגוננות בעת ירי המוסדות חינוך   פעילויות לשעת חירום  קק"ל  ועדת  ענ"א  תופעת האלימות במערכת החינוך  מיצ"ב  שיעורי מורשת  משלחות תלמידים לחו"ל  מיחזור חומרים ופסולת ועוד.
פ-1972/22 1/1/1932 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתב מאת יצחק בן-צבי אל יוסף נחמני בעניין התנפלות הדרוזים על אדמות יגור והרצח בכפר חסידים.
גל-52566/11 4/29/2001 המרכז לשלטון מקומי – סיכומי דיונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית משרד החינוך  רונית תירוש  בנוגע לנושאים: קיצוץ בתקציב החינוך של הרשויות המקומיות  הסעות תלמידים  פיטורי מורים  חינוך בלתי פורמלי  מלגות ומענקים  היערכות לפתיחת שנת הלימודים  שכר לימוד בגני ילדים  איתור מבני חינוך אשר נבנו בשיטת "פל-קל"  בטיחות מוסדות חינוך  תשלום לתלמידי חוץ  עיריית קרית גת ועוד.
פ-2054/2 3/12/1935 רחל ינאית – מכתב מיצחק בן-צבי לרחל על ביקורו בשכם מכתב מיצחק בן-צבי לרחל ינאית בן-צבי על ביקור בקהילה השומרונית בשכם וסיור בשטחי עתיקות באזור.
ג-10773/11 6/1/1967 פיתוח ירושלים סיכום תוצאות של רישום אוכלוסין בירושלים המזרחית  הצעות תכניות לישוב משפחות בירושלים המזרחית  הצעות תקציב לשיקום הרובע היהודי ועוד
ג-858/4 5/1/1943 מחלקת התרבות של הועד הלאומי – ישיבות מרכזים ומדריכים דוח מפעולות המדור למשפחות המגוייסים לשנת 1944; פרוטוקול מישיבת המרכזים של המחלקה לתרבות של הועד הלאומי 14.6.44  פרוטוקולים מימי-עיון למדריכי החוגים לחינוך הילד והטיפול בו ולסימון דרכי הפעולה התרבותית בבתי-ההבראה
גל-54773/5 3/23/1989 דרום אפריקה טיפול בהשקעות מדרום אפריקה מכתבים ללשכת שר האוצר מחברת אפריקה ישראל בנוגע להשקעות בארץ הקמת חברת ההשקעות ישראל-דרא"פ מזכר הבנות שת"פ בתחומים שונים עם ממשלת דרום אפריקה שווק תכנית- עידוד צמיחה   השקעות ותעסוקה במשק- ניר של לשכת מנכ"ל משרד התמ"ס ישיבת הועדה הממשלתית המעורבת לנושאי כלכלה ישראל- דרום אפריקה
גל-52098/9 7/20/1992 ישיבת ועד מנהל – הודיות  סיכום ישיבות בתיק פרוטוקולים של מישיבת הנהלת "הודיות" ומהאסיפה הכללית.
גל-52098/11 6/10/1992 ישיבת ועד מנהל – מנו"פ  סיכום ישיבות פרוטוקולים משיבות הועד המנהל של מרכזי הנוער והפנימיות
גל-52101/3 9/1/1991 ישיבות ועדת פיקוח בתיק סיכומי ישיבות של ועדות הפיקוח ושל מזכירות הפיקוח. עיקר הנושאים המועלים הם ענייני מדיניות החינוך  תכניות לימודים  תקציבים  כוח אדם והכשרת מורים  מניעת נשירה מבתי הספר  מעמדם ותפקידם של המפקחים על החינוך  נהלי עבודה  תקנים  בחינות הבגרות וההכנה עליהן  חינוך טכנולוגי  חינוך על יסודי ועוד.
ג-7235/1 6/1/1978 מנכ"ל משרד הבריאות
גל-46516/11 2/20/1977 ידיעות לעיתונות – ישיבות הממשלה הודעות לעיתונות בעברית ובאנגלית מישיבות הממשלה בעניינים מדיניים ובענייני חוץ  פנים  רווחה  תחבורה
פ-2726/13 9/8/1958 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל ציפורה אברמסון בענינים אישיים. בתיק – פנייה לרחל ינאית בן-צבי מאת עמנואל עמירן (פרוגצ'וב) על כך ששלח לה עלון ובן סקירה תמציתית הנוגעת לשמונה שנות פעילותו של ארגון א.מ.ל.י. – דרכיה ומגמותיה. (העלון עצמו אינו נמצא בתיק).
ג-862/15 10/6/1950 מדור לחקר הישגי החינוך – מפקדים של בתי-ספר לאחיות  של ישיבות ותלמידי-תורה גיליונות מפקד מוסדות החינוך עם נספחים; פניות מוסדות החינוך למשרד החינוך והתרבות  בנושאים: פרטים כלליים על המוסד והשירותים  שמות המורים ופירוט שעותיהם לפי הכיתה והמקצוע  מפקד גילי התלמידים לפי הכיתות  לימוד המוסיקה  החינוך הגופני  לימודי הטבע  לימודי החקלאות  מפקד גני הילדים ומוסדות חינוך אחרים שלפני ביה"ס היסודי.
טס-3018/258 10/1/1967 דוד בן-גוריון סועד בחברת מתיישבי כפר עציון דוד בן-גוריון סועד בחברת מתיישבי קיבוץ כפר עציון בעת בקורו באזור הרי חברון. מולו יושב חנן פורת הנראה בגבו ובקצה הימני של התצלום יושב שילה גל.
גל-61307/10 3/1/1971 משק לשעת חרום (מל"ח) מפקד רופאים שערכה היחידה לכוח אדם במשרד העבודה  דוח מסכם  לפעולת גיוס מתנדבים לצוותים רפואיים כירורגיים לשעת חירום בארץ
ג-503/12 7/1/1948 תיקי חקירות סיבות מוות שמות הנפטרים: משה בן משה קטיעי  עובדיה מרכוס  יהודה לסקר  מאיר אטיאס  עזרא יהוד  יצחק סנדלר  מוריץ כרטשנידר  ישעיהו רובינהוף  יעקב מינץ  משה מזרחי  יורם רוזי  שמעון לבקוניה  שאול הופמן  גרינברג חיים  צבי רגסמן  דוד ליבוביץ'  רונית פרידמן  לאה יחיאל  יצחק יואל  עקיבא ארטל  אילן בילר  רפאל ( אומרי ) סטרוביניץ  שלום חכים  שורה אושרוביץ  ישעיהו ספינקלשטיין
גל-22789/36 2/1/1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – לוד תכנית מפורטת לד/515
גל-22788/39 5/4/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – לוד תכנית שינוי מתאר – תכנית מפורטת לד/120
פ-770/2 12/26/1948 מושל צבאי ירושלים  1949-1948 דו"חות מבצעיים של גדוד 62 בתיק תכנית לכיבוש בית-הספר לשוטרים ושיח-ג'ארח ב-26 בדצמבר 1948.
פ-770/3 10/12/1953 קמב"ץ – דיווחים ממפקדת גדוד 133 בנוגע לפעולת הגדוד. דו"חות מבצעיים יומיים.
גל-61267/1 1/1/1981 ויסות תעסוקתי בין פועלים מהשטחים למובטלים ישראלים טיוטות דו"ח העוסק בנושא ויסות תעסוקתי בין פועלים מהשטחים לעובדים ישראלים
גל-7771/10 5/5/1982 דיר חנא דוחות הצעת תקציב.
גל-63675/2 4/21/2010 אגף תקציבים בתיק התכתבויות בנושאי תקציב שונים – העלאת תעריפי החנייה בשטחי החנייה הציבוריים בנתב"ג  שמירת היקף העסקת עובדים במפעלים עתירי אנרגיה   העברת כספי סיוע ממשרד ראש הממשלה לעמותת "נא לגעת"  תקיב סקר PILAAC   סיכום תקציבי בנושא סקר PILAAC של ה-OECD   העברת תקציבים להתאחדות יזמים עולים  הכנת תקציב משרד התמ"ת ועוד
גל-63815/3 7/1/1949 הפורצים קבוצת הנוער העובד להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63814/11 3/1/1936 זהביות יפו אגודה קואופרטיבית בע"מ
גל-63814/9 9/1/1933 השומר הצעיר ע"י כנרת קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ קיבוץ אפיקים
גל-63816/2 3/1/1947 תכן אגודה שיתופית של אדריכלים ומהנדסים בתל אביב בע"מ
גל-63815/7 6/1/1949 קופת תגמולים של עובדי בית חרושת אקא אגודה שיתופית בתל אביב בע"מ
גל-63815/14 7/1/1949 הרצון ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63815/4 7/1/1949 אגודה שתופית נעלי נוי ביפו בעמ מקודם "נעלי תפארת".
גל-63814/6 9/1/1933 עין שמר קבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63814/5 9/1/1933 בנק חיסכון עממי ירושלים אגודה הדדית בע"מ
גל-63814/1 12/1/1932 משרד קבלני קואופרטיבי של העובדים העברים בתל אביב בע"מ בין בעלי המנות: הלל כהן  יוסף קיציס.
גל-63812/6 12/1/1930 מסעדה קואופרטיבית בירושלים בע"מ
גל-63812/3 7/1/1947 אשדות יעקב קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63812/4 9/1/1931 משק גשר קבוצת פועלים להתhישבות שhתופית בע"מ בתיק השתרבב עמוד בודד מ-1959 (עמ' 368).
גל-63812/9 9/1/1931 ענוה אגודה חקלאית שיתופית לשווק אספקה ואשראי בנהלל בע"מ ענווה
גל-63812/7 12/1/1931 קופת מלווה וחיסכון קואופרטיבית של העובדים בחדרה בע"מ
גל-63812/8 1/1/1936 ענוה אגודה חקלאית שתופית לשווק אספקה ואשראי בנהלל בע"מ ענווה
גל-63811/12 9/1/1934 כפר גבתון ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע"מ
גל-63811/13 12/1/1933 קופת מלווה וחסכון של העובדים בהרצליה בע"מ
גל-63811/16 9/1/1946 מוצא עלית ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע"מ
גל-63812/1 12/1/1930 קפת מלוה וחסכון קואופרטיבית של העובדים בכפר סבא בע"מ
גל-63812/2 12/1/1930 קפת מלווה וחיסכון קואופרטיבית של העובדים ברחובות בע"מ
גל-63811/1 6/1/1933 אפאי אגודה שיתופית לפירות ארץ ישראל בע"מ
גל-63811/2 12/1/1933 ניבה אגודה חקלאית שיתופית לשווק אספקה ואשראי בכפר ויתקין בע"מ כולל דיווחים על קופת מלווה וחיסכון קואופרטיבית של העובדים בוואדי חוארת בע"מ (קופת מלווה וחיסכון שיתופית של העובדים בעמק חפר בע"מ)
גל-63810/14 6/1/1932 אגודה הדדית לבניין בתים בחיפה בע"מ
גל-63811/5 9/1/1947 ניבה אגודה חקלאית שיתופית לשיווק אספקה ואשראי בכפר ויתקין בע"מ
גל-63990/9 5/17/1949 קופת תגמולים של עובדי ביח"ר לפיד תל אביב אגודה שתופית בעמ בתיק – התנהלות בית החרושת לפיד – תל אביב;  התכתבויות הנוגעות לעובדי בית החרושת לפיד – תל אביב – אגודה שיתופית. בקשות לדו"ח ביקורת על האגודה  מאזן כללי וחשבון של רווח והפסד; רשימת חברי הנהלת קופת תגמולים של פועלי לפיד; מחלקת האיגוד השיתופי – תקנון ותקנות; הרכב חברי בית החרושת ומשלח ידם.
סל-1172/1 1/1/1950 Confidential U.S State Department central files – Israel Foriegn Affairs מיקרופלים הכולל תיקים מהתיקיון המרכזי של משרד החוץ של ארצות הברית העוסק ביחסי החוץ של ישראל  1950 – 1954​
רש-5392/1 1/11/1959 תעלה מערבית – עזריאל רישום שדה למדידת ספיקה ע"י מדחף  נתונים  ותכתובות
גל-12272/37 12/25/1966 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – ירושלים הראשית והכללית צ'אלמערס  מצבות  חברה קדישא  כספים ומה שביניהם.
מ-7107/47 6/14/1945 תיק חקירה – ביצוע הפלה בניגוד לחוק שמות מוזכרים: גב' רחל פרידלנדר  מרגוט פסנר בת אלפונס לזרוס  אדוולף נויברגר  ד"ר בכר  מר קרסו  ריבלין (שוטר)  הצבי  עפרה שוורץ  עו"ד יעקובי  מאיר מזרחי (שוטר)
חצ-2954/2 3/1/1951 סוריה – מפעל הירדן חומר נוסף: סוריה – גזרה מרכזית תקריות: סוריה – תל מוטילה
חצ-2468/1 2/1/1950 דת ומדינה
חצ-7268/45 1/1/1978 פיליפינים – קשרים בדרג ממשלתי הוצאו תעודות מסווגות למעטפה בנושא רכש ביטחוני מישראל  קשרים עם וא"א.
חצ-5367/33 2/1/1972 סומליה – יחסי חוץ – כללי הוצאו תעודות מסווגות למעטפה בהן דיווחים של ראשי מוסדות הביטחון בנושאי מודיעין. הדיווחים מכילים מידע אודות פעילות הגופים הללו  החומר חסוי על-פי התקנות ל-90 שנה.
חצ-5367/34 2/1/1973 סומליה – ביקורים במדינות העולם הוצאו תעודות מסווגות למעטפה בהן דיווחים של ראשי מוסדות הביטחון בנושאי מודיעין. הדיווחים מכילים מידע אודות פעילות הגופים הללו  החומר חסוי על-פי התקנות ל-90 שנה.
חצ-8548/23 1/1/1974 פיליפינים – עניני פנים. הוצאו תעודות מסווגות למעטפה שתוכנן עלול לפגוע ביחסי החוץ של ישראל עם הפליפינים.
חצ-5367/35 7/1/1972 סומליה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי הוצאו תעודות מסווגות למעטפה בהן דיווחים של ראשי מוסדות הביטחון בנושאי מודיעין. הדיווחים מכילים מידע אודות פעילות הגופים הללו  החומר חסוי על-פי התקנות ל-90 שנה.
חצ-5367/37 2/1/1972 סומליה – יחסים עם מדינות ערב הוצאו תעודות מסווגות למעטפה בהן דיווחים של ראשי מוסדות הביטחון בנושאי מודיעין. הדיווחים מכילים מידע אודות פעילות הגופים הללו  החומר חסוי על-פי התקנות ל-90 שנה.
חצ-5367/38 9/1/1972 סומליה – עניני פנים. הוצאו תעודות מסווגות למעטפה בהן דיווחים של ראשי מוסדות הביטחון בנושאי מודיעין. הדיווחים מכילים מידע אודות פעילות הגופים הללו  החומר חסוי על-פי התקנות ל-90 שנה.
ג-5851/1 1/1/1948 בז"נ (בתי זיקוק נפט) – מוצרים כרך א' דוחות   אומדהים התכתבויות בנושא זיקוק נפט
א-7674/3 9/1/1974 לשכת היועץ המשפטי – ענתות התכתבות בנוגע להקמת אזור תעשיה בירושלים
א-7660/20 5/1/1980 לשכת היועץ המשפטי – ישובים ביו"ש (יהודה ושומרון) – קרקעות דו"ח סיכום. החלטות ועדת שרים לענייני ביטחון בנוגע לקרקעות
א-7621/2 11/14/1979 לשכת השר – שיחות אוטונומיה – חלק ד' פרוטוקולים  דיוני הוועדה בנוגע לתחום השיפוט הבריאות באזורי יהודה שומרון ועזה בממשל הצבאי
א-7007/17 11/1/1979 השר שמואל תמיר – ועדת שרים לעניני התנחלויות התכתבות בממשלה בנוגע להחלטה להרחבת התנחלויות
ג-6016/10 2/10/1970 לשכת השר – תיאום פעולות בין הממשלה לבין הנהלת הסוכנות היהודית. פרוטוקולים וסדרי יום מישיבת הרשות לעלייה ולקליטה המשותפת לממשלה ולסוכנות היהודית ופרוטוקולים מישיבות הוועדה לתיאום הפעולות בין הממשלה לבין הנהלת הסוכנות היהודית
א-7618/3 1/1/1979 לשכת השר – ועדת שרים לעניני התיישבות- חוברת. חוברת " תכנית שנתית להתיישבות ביהודה שומרון  עזה וברמת הגולן"
א-306/4 2/4/1975 התישבות סטנוגרמות פרוטוקולים של ישיבות ועדת שרים לענייני התיישבות בית ספר אזורי ליישובי בקעת הירדן ; אכלוס ובנייה בקריית ארבע ;  מכסות קרקע ומים ביישובים באזור פיתחת רפיח; פיצויים עבור תפיסת מקרקעין לצורך התיישבות
א-306/5 1/27/1970 התישבות סטנוגרמות של הוועדה להתיישבות  ישיבות ועדת שרים שנות ה-70 יעדי פיתוח ברמת הגולן  תקצוב ; פיתוח סיני ומרחב שלמה; בקעת הירדן; אזור רביבים שדה בוקר עליות חדשות
א-307/1 10/24/1972 התישבות – (המשך מתיק מספר 7 מיכל א/306) סטנוגרמות ממשלה בנושא התיישבות תקציבים  יישובי ספר  תוכניות לפיתוח מרחב שלמה  גולן ועוד
א-4097/1 11/2/1983 הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת. מהצעה 2643 – 2833 הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת שהוגשו לנשיאות הכנסת וליו"ר הכנסת מנחם סבידור מהצעה 2643-2833  על מסמכי ההצעות חותמת נשיאות הכנסת על סטטוס ההכרה בהצעות כדחופות על המסמכים הערות מזכירות הכנסת עם תשובות ממשרדי הממשלה להצעות
גל-21404/10 5/1/1962 יעוץ משפטי – ועדה לבחינת חוק ההקדשות יעוץ משפטי – ועדה לבחינת חוק ההקדשות
ג-2281/16 1/1/1957 תיק של צירות ישראל בפולין – עלייה מפולניה
חצ-9413/1 4/1/1988 נמיביה – יחסי חוץ של ארץ הכהונה
חצ-9413/3 8/1/1989 נמיביה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9413/5 4/1/1988 נמיביה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים
חצ-9413/6 4/1/1988 נמיביה – סקירות והערכות מצב
חצ-9413/8 4/1/1988 נמיביה – קשרים עם אש"פ
חצ-9413/10 4/1/1988 נמיביה – יהודים בארץ הכהונה
חצ-9413/11 9/1/1989 נמיביה – שיתוף פעולה כלכלי ומסחרי עם ישראל
א-7007/20 5/12/1980 השר שמואל תמיר – ועדת שרים לענין בדיקת בעיית הקרקעות של היישובים ביהודה שומרון וחבל עזה פרוטוקולים וסדר יום
גל-66566/12 2/1/2002 פיתוח תשתיות תיירותיות תיק חפיפה למנכ"ל משרד התיירות לאחר סיום כהונתו של המנכ"ל אלי כהן: עקרונות לפיתוח תשתיות תיירותיות  עידוד השקעות הון במלונאות  תכנית השקעות לשנת 2006 (הצעה)  אגף כלכלה – ריכוז פרויקטים (הקצאות והרשאות)  שיפוץ בתי מלון  תקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי (נובמבר 2004)  היצע תכנוני של מתקני אכסון מלונאיים (דצמבר 2005)  חשיבותה של תמ"א 12  תכנית לפיתוח ולניהול תיירות בת קיימא  הגנות החופים בים המלח ודו"ח פעילות מינהל הפיתוח 2005.
גל-66607/11 10/29/2013 פרויקט מועצה מקומית דרוזיות ברמת הגולן ישיבת עבודה של המשנה למנכ"ל משרד הםנים עם מועצה מקומית מסעדה ומועצה מקומית עין קנייא  דיון שר הפנים עם ראש העדה הדרוזית  עתירת המועצות הדרוזיות בגולן בבגצ נגד ממשלת ישראל  תכנית רב שנתית לפיתוח להעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים לשנים 2011-2014  הסדר זכויות מקרקעין ברמת הגולן  מינוי ועדה ציבורית לקידום התכנון והבניה במגזר הדרוזי  ועוד
גל-66607/12 5/25/2014 פרויקט מועצה מקומית דרוזיות ברמת הגולן תוכניות מיתאר  מסמכים שונים של משרד הפנים בנוגע לבנייה ופיתו במגזר הדרוזי והצ'רקסי  פרוטוקול מועדת הפנים והגנת הסביבה  חיבור בתים שנבנו ללא היתר לרשת החשמל  חיבור בתים לרשת החשמל והמים במגזר הדרוזי והערבי  הליכי תכנון ובניה ביישובים הדרוזיים  ועוד
חצ-8076/11 2/12/1971 אנטשימיות בנורווגיה
פ-2421/32 3/26/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרופ' א.ש. יהודה טיוטות מכתביו של אליעזר רפאל מלאכי לפרופסור אברהם שלום יהודה (Abraham Shalom Yahuda).
פ-2421/33 1/1/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הגב' יהודה (אלמנת פרופ' יהודה)
פ-2421/34 4/1/1972 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שושנה הלוי ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שושנה הלוי
פ-2422/2 4/1/1962 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרופ' בנציון נתניהו
פ-2422/21 9/6/1964 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף ברגר
פ-2422/25 11/24/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אפרים טויבנהוז ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אפרים טויבנהוז
פ-2422/33 1/1/1967 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ל. קוסמן 
פ-2422/10 4/23/1967 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר יוסף יואל ריבלין ישראל מהמלן
פ-2422/20 11/10/1963 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם אייסן שני מכתבים לעו"ד אייסן ממר מלאכי בענייני עבודה (עבודה על כתבה  תרגום תנ"ך ליידיש ועוד).
פ-2422/40 8/7/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אהרן צייטלין טיוטות מכתביו של אליעזר רפאל מלאכי לאהרן צייטלין.
פ-2422/41 10/3/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל ומיכל שולזינגר טיוטות מכתביו של אליעזר רפאל מלאכי לשמואל ומיכל יהושע שולזינגר  בעלי דפוס האחים שולזינגר.
פ-2422/49 4/27/1964 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בוריס וסלמה מארגולין
מ-1181/2 5/22/1926 קווים מנחים בנוגע להגירה לישראל בתקופת המנדט. המשך בתיק מ-1181/11  מכיל התכתבויות הנוגעות להענקת ויזות בשביל הגירה לישראל  קווים מנחים קריטריונים וכן רשימות שמותת של חריגים ושל מקרים ספציפיים. מכתבים המצטטים ראיון מעיתון "דבר" בנושא  מכתבים בנוגע להגירה של אנשים ספציפיים. מכתבים של אנשים המתלוננים בנוגע למגבלות ההגירה שהטילה הממשלה הבריטית. כולל רשימות אנשים  בעיקר מפולין/ רוסיה. כולל התייחסות לאסירי ציון ברוסיה.
מ-1181/7 9/18/1925 Immigration certificates (General Correspondence) אישורי עלייה- התכתבות כללית בין מחלקות ההגירה ועם הסוכנות היהודית
מ-1182/65 2/7/1933 Admission of Chocolate Manufacturers בקשה להיתר עלייה של יצרן שוקולד – לאו אשר (Leo Ascher)
פ-2833/6 1/1/1937 אוסף יצחק עידן – שומרונים אסיפת קטעי עיתונות על חיי ומעברי הקהילה השומרונית משאר חלקי עם ישראל – אוסף יצחק עידן.
פ-2844/2 1890-06-17 06:00:00 ועד הקהילה ביפו – 1-2 פרוטוקולים מישיבות הועד  הכרזה על בחירת ראש הועד.
מ-1260/33 10/21/1936 Stage – התכתבות לגבי סטאז'רים בבתי משפט התכתבויות שונות בנוגע לסטאז'רים בתחום המשפטים באזור ירושלים – רשימות עורכי הדין וכמות הסטאז'רים של כל אחד  עורכי דין מורשים להעסיק סטאז'רים  אישורים  מסמכים ועוד.
מ-1260/34 2/14/1923 Stage – מכתבים לגבי סטאז' בעריכת דין התכתבויות לגבי עורכי הדין – רשימות של עורכי דין ומספר הסטאז'רים שלהם  תקופות הסטאז' אצל עורכי דין  מעבר ממשרד עו"ד אחד לשני  תשלומי אגרה  אישורים  תנאי הסטאז' ועוד.
פ-2402/4 3/18/1971 ארכיון רבקה גובר – מכתבים אישיים מכתבים אישיים שקיבלה רבקה גובר  בנוגע לנושאים: מגולדה מאיר ומאחרים על קבלת פרס ישראל למפעל חיים בקליטת עלייה  הסנאטור אדמונד מאסקי (Edmund Muskie) בעניין חתימת הסכום השלום בין ישראל למצרים והעלאת "סירובניקים" לישראל  השתתפותה בוועדת השופטים להענקת פרס ישראל בתחום תרומה מיוחדת לטובת מדינת ישראל וחברתה בכללה לשנת תשל"ח  ביקוריה בבתי ספר ובמשקים כחלק ממפעלה החינוכי ועוד. בעמוד 14 קיימת יצירה יתומה בדמות פואמה ביידיש שנשלחה לגובר וחוברה ע"י פסח מטנקא. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-2986/14 1/12/1962 מרדכי מרטין בובר בתיק מכתב מלשכת ראש הממשלה המאשר את קבלת מכתבו של בובר לראש הממשלה.
גל-19707/4 1/1/1951 תיקי פרט של מסתננים – אבו חזמה עזיזה
גל-19707/5 1/1/1949 תיקי פרט של מסתננים – אבו חלמי אל שראבי
גל-19707/3 1/1/1950 תיקי פרט של מסתננים – אבו גזאלה סלים
גל-19707/6 1/1/1951 תיקי פרט של מסתננים – מברק מ. אבו יונס לנשיא
גל-19707/10 1/1/1950 תיקי פרט של מסתננים – אבלין קרדוש  נצרת
גל-19707/11 1/1/1950 תיקי פרט של מסתננים – אבנס
גל-19707/12 1/1/1950 תיקי פרט של מסתננים – הכומר אבסטאטיוס
גל-19707/13 1/1/1950 תיקי פרט של מסתננים – אברהים מחמוד ג'ניני  נצרת
גל-19707/14 1/1/1951 תיקי פרט של מסתננים – אברהים בידס ועבדאללה וורוור
גל-19707/15 1/1/1949 תיקי פרט של מסתננים – אברהים ג'ורג' נדאף
גל-19707/7 1/1/1951 תיקי פרט של מסתננים – אבו יוסף מערב אלהיב
ג-17727/58 1/12/1997 אלקנה התכתבות בנודע לדוחות ניהול רשומות במועצה אזורית אלקנה
מ-1500/21 8/20/1946 תעודות נישואין – נחלת יצחק (מתעודה מספר  84130 עד מספר 84131) תעודות נישואין של הזוגות: נפתלי מאיר ברוקנר ואסתר סרנא ונח גרשנובסקי ואסתר גולוביץ (גולובוביץ).
מ-1501/1 12/6/1928 Marriage certificates – Jewish Community 1929 – 1st Jacket התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת מושל מחוז לוד לרבנות הראשית למחוז יפו ותל אביב  בנוגע לנישואין וגירושין: רשימות הנישואין והגיטין שנרשמו בחודשים נובמבר 1928 – מארס 1931  תעודות נישואין וגירושין שנשלחו מרבני היישובים פתח תקווה  תל אביב  ראשון לציון  באר יעקב  רמת גן  רחובות  בני ברק  כפר סבא ונס ציונה.
פר-351/17 3/1/1960 הירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' חברה חד פעמי העולים בשנת 1959 אדר תש"ך
פר-357/18 12/1/1962 המדיניות הכלכלית ותכניות החסכון חד פעמי ירושלים
פר-351/18 7/1/1960 הירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' חברה חד פעמי תיירים משתקעים ב-1959 תמוז תש"ך
פר-357/19 1/1/1962 SMALL TURBINE POWER PACKAGE חד פעמי
פר-351/19 6/1/1960 הירחון הסטטיסטי לישראל חלק ב' כלכלה חד פעמי צפיפות הדיור (נובמבר 1957;1959) סיון תש"ך
פר-351/13 10/19/1960 כנס המרצים הארצי התשיעי על הנושא המים בישראל חד פעמי
פר-357/14 10/1/1962 חיים וייצמן נשיא ראשון למדינת ישראל חד פעמי סרטון מס' 94 תשרי תשכ"ג
פר-351/14 1/1/1959 ISRAEL'S SECURITY AND HER INTERNATIONAL POSITION חד פעמי BEFORE AND AFTER THE SINAL CAMPAIGN
פר-357/15 11/1/1962 סרטון מס' 95 ערד חד פעמי חשון תשכ"ג ירושלים
פר-351/15 1/1/1960 פרקים בתולדות הערבים והאסלאם חלק א' ב' חד פעמי מיועד לתלמידי המגמה המזרחית תשכ"א בעריכת חוה לצרוס- יפה ירושלים
פר-357/16 3/1/1962 מכיס אל כיס חד פעמי סרטון מס' 89 אדר ב' תשכ"ב ירושלים
פר-351/16 5/1/1960 הירחון הסטטיסטי לישראל חלק ב' כלכלה חד פעמי ציוד בית אייר תש"ך
פר-357/17 8/1/1962 הלחם שאנו אוכלים חד פעמי סרטון מס' 93 אב תשכ"ב ירושלים
פר-357/10 4/1/1962 דין וחשבון על פעולות המכון לחקר הנגב חד פעמי יואל שכטר באר שבע
פר-351/10 1/1/1961 תיק ארוע: זיקוקין דינור. ליום העצמאות תשכ'א חד פעמי
פר-357/11 2/1/1962 תכנית חמש שנים לפחות הכפר הערבי והדרוזי חד פעמי ירושלים
פר-351/11 1/1/1960 שיחות על ההתישבות חד פעמי תשכ"א
פר-357/12 1/1/1962 סירטון מס' 75 כיצד מתנהל קונגרס ציוני חד פעמי טבת תשכ"ב ירושלים
פר-351/12 1/1/1961 קול ישראל חד פעמי שרות השידור טבת תשכ"א ירושלים
פר-357/13 10/1/1962 סרטון מס' 94 חיים וייצמן חד פעמי תשרי תשכ"ג ירושלים
פר-352/5 1/1/1961 היועץ המשפטי לממשלה נגד אייכמן /נאום הפתיחה חד פעמי
פר-358/9 10/11/1963 סמינריון לרכזי תרבות חד פעמי דברים שנאמרו בכנס רכזי תרבות אשר התקיים בירושלים ביום ראשון א' תמוז תשכ"ג כג' בתשרי תשכ"ד ירושלים
פר-352/6 5/1/1961 דין וחשבון על יחידת המשלוח 1960/61 חד פעמי סיון תשכ"א ירושלים
פר-352/1 7/1/1961 מסמכים לדיון 2 הוכן לקראת ישיבתה הרביעית למחקר ולפיתוח שתתקים ביום 31 ביולי 1961 חד פעמי דו"ח מס' מ-14-61
פר-358/5 4/1/1963 שואה וגבורה חד פעמי סרטון מס' 59 ניסן תשכ"ג
פר-352/2 7/1/1961 מסמך לדיון 1 הצעה לקוי יסוד אירגון מערך המחקר בארץ חד פעמי דו"ח מס' מ-13-61
פר-358/6 12/1/1963 דו'ח הורובי עקרונותיו ומשמעותו חד פעמי כסליו תשכ"ד ירושלים
פר-352/3 1/1/1961 האמת קודמת לכל חד פעמי דוד בן גוריון
פר-358/7 5/1/1963 יצחק בן צבי נשיא שני למדינת ישראל חד פעמי סרטון מס' 85 אייר תשכ"ג
פר-352/4 7/1/1961 כיצד נערכות הבחירות לכנסת חד פעמי אב תשכ"א
פר-358/8 3/1/1963 ראשונים חד פעמי סרטון מס' 97 אדר תשכ"ג
פר-351/20 1/1/1960 האוכלוסיה היהודית לפי יבשת הלידה (8/11/1948-31/12/1958) חד פעמי כרך י' מס' 10
פר-358/1 10/1/1963 SELECTED ARTICLES ON HISTRICAL SITES IN ISRAEL חד פעמי ירושלים
פר-351/21 12/1/1960 RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE ADVANCEMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN ISRAEL חד פעמי REPORT NO. M-03-60 ירושלים
פר-358/2 4/1/1962 דין וחשבון על פעולות המכון לחקר הנגב חד פעמי באר שבע
פר-351/22 1/1/1960 בצאתך ובבואך… מדריך לאזרח היוצא לחוץ לארץ חד פעמי טבת תש"ך
פר-358/3 1/1/1962 תקציב משרד ראש הממשלה חד פעמי סקירת ראש הממשלה
פר-351/23 12/1/1960 תכנית מחקר ופיתוח לקידום התעשיה הפרמצבטית בישראל חד פעמי הוכן לקראת ישיבתה השלישית של המועצה שתתקים ביום כג' כסליו תשכ"א 12.12.60 יב' כסליו תשכ"א
פר-358/4 12/1/1963 דו'ח הורוביץ עקרונותיו ומשמעותו חד פעמי כסליו תשכ"ד ירושלים
פר-357/20 3/1/1962 AN EVALUATION OF POLYMER RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ISRAEL חד פעמי
פר-352/16 1/1/1961 חגיגות העצמאות בישראל תשכ'א חד פעמי
פר-352/12 1/1/1961 NOTES FOR CORRESPONDENTS חד פעמי
פר-352/13 2/15/1961 דו'ח על ביקור בארה'ב של מנהל המועצה בדצמבר 1960- וינואר 1961 חד פעמי דו"ח מס' מ-10-61 כט' בשבט תשכ"א
פר-352/14 1/1/1961 תלוש המשכורת חד פעמי
פר-352/15 1/1/1961 כנס המרצים הארצי ה-12 על הנושא: משפט אייכמן חד פעמי
פר-352/8 1/1/1961 מדריך לתכנון מערך משרדי חד פעמי מטלה מס' 29 תשכ"א ירושלים
פר-352/9 1/1/1961 תדריך לכתבנית בשירות המדינה חוברת הדוגמות חד פעמי מאת י. נבון
פר-352/10 3/1/1961 בצאתך ובבואך…מדריך לאזרח היוצא לחו'ל חד פעמי אדר תשכ"א
פר-352/11 1/1/1961 דו'ח הצוות למחקר בהשבחת צמחים חד פעמי דו"ח מס' מ-11-61 ירושלים
פר-352/7 1/1/1961 שכפול וצילום במשרד חד פעמי מטלה מס' 30 תשכ"א ירושלים
פר-353/6 1/1/1961 בחינות בשירות המדינה חד פעמי תשכ"א מאת משה וינפלד ירושלים
פר-353/7 9/1/1961 דוח על סיור של מנהל המרכז לאינפורמציה מדעית וטכנולוגית חד פעמי
פר-353/8 12/1/1961 הירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' חברה חד פעמי סטטיסטיקה מפורטת של מחלות מידבקות (1958 עד 1960) כסליו תשכ"ב
פר-353/9 6/1/1961 חפירות שומרון חד פעמי סרטון מס' 70 תמוז תשכ"א
פר-353/2 1/1/1961 ירושלים בירת ישראל חד פעמי
פר-353/3 1/1/1961 STATIFICS AND DOCUMENTS חד פעמי
פר-353/4 1/1/1961 PARTNERS IN DEVELOPMENT חד פעמי תשכ"א
פר-353/5 8/1/1961 STATISTICAL BULLETIN OF ISRAEL חד פעמי PART C.
פר-352/17 1/1/1961 בחרנו עבורך מחבר:נסיך המשוררים אחמד שוואקי – ערבית חד פעמי
פר-353/1 1/1/1961 REPORT ON MANPOWER UTLIZILATION IN ISRAEL חד פעמי ELY GINZBERG
פר-343/11 5/1/1957 דין וחשבון על תכנית סידור הרשומות במשרדי הממשלה חד פעמי מטלה מס' 22 ירושלים
פר-343/10 11/1/1957 דין וחשבון על מדידת התפוקה בעבודות משרד שגרתיות חד פעמי מטלה מס' 27 חשון תשי"ח ירושלים
פר-343/9 11/1/1957 כרטיסית התושבים הממוכנת מפתח הסמלים ליישובים שבמדינת ישראל חד פעמי יפו
פר-343/4 3/1/1958 דין וחשבון על תכנון מערך המשרד בלשכת החינוך למחוז ירושלים חד פעמי מטלה מס' 33 אדר תשי"ח ירושלים
פר-343/3 8/1/1958 הצעת סווג אחיד של ענפי הכלכלה חד פעמי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אלול תשי"ח ירושלים
פר-343/2 1/1/1958 הדרוזים חד פעמי לשכת היועץ לעניני ערבים חיים בלנק ירושלים
פר-343/8 9/1/1957 דין וחשבון על בדיקת סדרי העבודה של מדריכי המרכזים להכשרה מקצועית במשרד העבודה חד פעמי מטלה מס' 24 אלול תשי"ז ירושלים
פר-343/7 11/1/1957 דין וחשבון על בדיקת הארכיבים בהנהלת רכבת ישראל חד פעמי מטלה מס' 9 חשון תשי"ח ירושלים
פר-343/6 3/4/1957 דין וחשבון של ועדת המשנה 'לבחינת פרטי הבעיות והתכניות בשטח הגדלת הייצוא החקלאי' חד פעמי המועצה הכלכלית המייעצת
פר-343/5 1/1/1957 סקר התעשייה והמלאכה על פעולות בשנת 1956 חד פעמי הוראות למילוי השאלון
פר-344/3 12/1/1958 ילקוט למתכנן טפסים חד פעמי כסליו תשי"ט בהוצאת נציבות שירות המדינה השירות לארגון ושיטות
פר-344/2 7/1/1958 תכנון טפסים ופיקוח עליהם תדריך חד פעמי מטלה מס' 14 תמוז תשי"ח
פר-344/1 5/1/1958 זיקוקין די- נור חד פעמי עשור לעצמאות ישראל- הועדה העולמית אייר תשי"ח
פר-343/15 12/1/1957 דין וחשבון על בדיקה מינהלית משרד הרישוי בתל אביב חד פעמי מטלה מס' 15 ראובן אדיבי ירושלים
פר-343/14 10/1/1957 תזכיר ותכנית פעולה לשנת העשור לעצמאות ישראל חד פעמי אלול תשי"ז מאיר ו. ויסגל יו'ר הועדה העולמית רחובות
פר-343/13 1/1/1957 ישראל והתפוצה חד פעמי דוד בן גוריון
פר-343/12 12/1/1957 ISRAEL AND THE DIASPORA חד פעמי דוד בן גוריון
פר-343/19 1/1/1958 עשור עצמאות ישראל- הועדה העולמית חד פעמי
פר-343/18 10/1/1957 סטטיסטיקה של המשפטים הפליליים  1955 חד פעמי פירוט העבירות חשון תשי"ח ירושלים
פר-343/17 8/1/1957 תדריך לעבודת הארכיב (טיוטה) חד פעמי מטלה מס' 13 אב תשי"ז
פר-343/16 1/1/1957 הדרכה תוך כדי שירות חד פעמי תשי"ז ירושלים
פר-353/14 7/1/1961 חפירות לכיש חד פעמי סרטון מס' 56 אב תשכ"א
פר-358/35 1/1/1963 נוסח נאומו של ראש הממשלה לו אשכול במושב הפתיחה של מושב הכנסת ביום 21.10.1963 /ערבית חד פעמי
פר-353/15 1/1/1962 מבצע דורנו ומשימתו חד פעמי תשכ"ב מאת ד. בן גוריון
פר-359/1 1/1/1963 סקר השקעון הון חוץ 1958-1960 חד פעמי ירושלים
פר-353/16 11/1/1961 בשובך ארצה… לאקדמאי הישראלי בחוץ- לארץ חד פעמי כסליו תשכ"ב
פר-359/2 12/26/1963 מצע לדיון הועדה לארגון של המרכז למסחר תעשייתי חד פעמי
פר-353/17 4/1/1961 המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח דו'ח ועדת פטנטים חד פעמי דו"ח מס' 13-61
פר-359/3 12/25/1963 מצע לדיון הועדה לאישור תקציבי המחקר במדינה חד פעמי
פר-353/10 8/1/1961 בעקבות משפט אייכמן חד פעמי סרטון מס' 80 אלול תשכ"א
פר-358/31 1/1/1948 נתונים סטטיסטיים לקראת במות הסברה בנושא 'מעצמאות מדינית לעצמאות כלכלית' חד פעמי
פר-353/11 7/1/1961 חפירות מדבר יהודה חד פעמי סרטון מס' 81 אב תשכ"א
פר-358/32 11/1/1963 מדריך סרטים לפנס קסם חד פעמי חשון תשכ"ד מרכז ההסברה ירושלים
פר-353/12 6/1/1961 פתח תקוה- אם המושבות חד פעמי סרטון מס' 45 ערך י. משעולי
פר-358/33 4/1/1963 ראשונים חד פעמי ניסן תשכ"ג יוצא לאור על ידי מרכז ההסברה בשיתוף משרד החינוך והתרבות והקרן הקימת לישראל ירושלים
פר-353/13 4/1/1961 ההסתדרות הציונית בתקופת המדינה חד פעמי סרטון מס' 71 ניסן תשכ"א
פר-358/34 1/1/1963 מדריך תקופונים במדעי הטבע  הטכנולוגיה והכלכלה המופיעים בישראל חד פעמי מדריך מס' 3 ישראל
פר-358/30 1/1/1963 הצעת תכנית הסברה בשטח הכלכלי חד פעמי מרכז ההסברה תשכ"ג ירושלים
פר-358/28 1/1/1948 שלושה סיפורים חד פעמי
פר-358/29 1/1/1948 היכן תבלה חופשתך? חד פעמי החברה להגנת הטבע
פר-353/25 5/1/1961 A PLANT GUIDE THROUGH THE ECOLOGICAL DESERT GARDEN חד פעמי
פר-360/1 3/25/1964 הועדה לחגיגות יום העצמאות תשכ'ד יום השתלמות למרקידים חד פעמי יב' ניסן תשכ"ד
פר-353/26 1/1/1961 ישראל פונה דרומה חד פעמי תשכ"א יוצא לאור על ידי מרכז ההסברה ירושלים
פר-360/2 1/1/1964 ביה'ס למדעי המדינה יהדות התפוצות חד פעמי
פר-353/27 5/1/1961 A A PHYTOTRON IN ISRAEL חד פעמי REPORT NO 12/61/מ
פר-360/3 6/1/1964 דין וחשבון על בדיקת סדרי החומר הארכיוני  שמירתו וביעורו במשרד העבודה חד פעמי תמוז תשכ"ד
פר-353/28 1/1/1961 מדריך לספריות למדעי הטבע ולטכנולוגיה בישראל חד פעמי מדריך מס' 1
פר-360/4 12/1/1964 מסיפורי ההעפלה חד פעמי לקט טבת תשכ"ה ירושלים
פר-353/21 9/1/1961 מדריך לסרטונים (לפנס קסם) חד פעמי תשרי תשכ"ב
פר-359/7 6/1/1963 סקירה על מרכז ההסברה פעולותיו ובעיותיו חד פעמי
פר-353/22 1/1/1961 BAR MITZVAH MEDALS חד פעמי
פר-359/8 11/1/1963 A FIVE YEAR DEVELOPMENT PLAN FOR THE NATIONAL ECONOMY 1965/66-1969/70 חד פעמי
פר-353/23 1/1/1961 מחקר השוואתי על הרכב חבר עובדי המדינה ביוני 1953  במרס 1955 ובמרס 1960 חד פעמי תשכ"ב
פר-359/9 1/1/1963 ארכיון חד פעמי סקירת ארכיונים בינלאומית
פר-353/24 1/1/1961 הערכת עובדים הנחיות למעביד חד פעמי בעריכת השירות להדרכה ולהשכלה נציבות שירות המדינה
פר-359/10 2/1/1963 מדיניות הטיסות החכורות ופיתוח התיירות חד פעמי אדר תשכ"ג מאת עקיבא אילן
פר-359/5 8/1/1963 TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT FOR INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE חד פעמי
פר-353/20 12/15/1961 חומר שהוכן לישיבת ההנהלה בענין מיקום המכון לסיליקטים חד פעמי המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח
פר-359/6 11/1/1963 הצעת הנחיות לעיבוד תכנית הפיתוח למשק הלאומי לחמש השנים 1965/66-1969/70 חד פעמי כסליו תשכ"ד ירושלים
פר-353/18 1/1/1961 ימי עיון לפעילי מושבי עולים על הנושא: הווי ותרבות במושבים חד פעמי
פר-359/4 5/1/1963 תכנית ותקציב לשנים 1963-1968 חד פעמי
פר-353/19 1/1/1961 כנס המרצים הארצי ה-14 על הנושא: פתוח קרקע ובטחון המדינה חד פעמי
פר-348/34 1/1/1959 THE BULLETIN OF THE RESEARCH COUNCIL OF ISRAEL חד פעמי VOL. 7G NO.4
פר-354/4 1/1/1962 חגיגות העצמאות בישראל תשכ'ב חד פעמי
פר-360/12 1/30/1964 כנס מרצים ארצי על הנושא שירותי התחבורה בישראל חד פעמי טז' שבט תשכ"ד
פר-348/35 8/1/1959 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ISRAEL חד פעמי הרצליה
פר-354/5 1/1/1962 מדריך לאגודות ולמכונים מדעיים וטכניים בישראל חד פעמי מדריך מס' 2
פר-360/13 1/1/1964 מדריך ספריות מיוחדות בישראל חד פעמי מהדורה שנייה
פר-349/1 1/1/1965 קול ישראל חד פעמי תכניות עונת הקיץ תשכ"ה
פר-354/6 1/1/1962 מלון עברי- ערבי לנוהל פרלמנטרי ונהול ישיבות חד פעמי מאת משה פיאמנטה ירושלים
פר-360/14 1/1/1964 המאבק על היציבות 1964 חד פעמי שבט תשכ"ד
פר-349/2 1/1/1964 קול ישראל חד פעמי תכניות עונת הקיץ תשכ"ד
פר-354/7 1/1/1962 היועץ המשפטי לממשלה נגד אדולף אייכמן חד פעמי נאום הסיכום תשכ"ב ירושלים
פר-348/30 1/1/1959 הערות לפולקלור ולהוי הבדוי חד פעמי קורס לעובדי המדינה העוסקים בעניני מיעוטים ירושלים
פר-353/32 1/1/1961 חוקי ישראל חד פעמי
פר-360/8 1/1/1964 מדריך לבתי נכות בישראל חד פעמי תשכ"ה ירושלים
פר-348/31 12/1/1959 SURVEY OFMFAMILY SAVINGS 1957/58 חד פעמי RESEARCH PAPER 6 ירושלים
פר-354/1 6/1/1962 תעודות מתוך ארכיון המותצרף בירושלים 1906-1908 חד פעמי סיון תשכ"ב
פר-360/9 1/1/1964 רשימת כתבי-עת בספריות ישראל 1963 חד פעמי מהדורה שניה ירושלים
פר-348/32 12/1/1959 סקר חסכונות המשפחה 1957/58 (תוצאות ראשונות חד פעמי סידרת מאמרי מחקר מס' 6 כסליו תש"ך
פר-354/2 1/1/1962 PLASTICS AND POLYMER RESEARCH IN ISRAEL חד פעמי
פר-360/10 1/1/1964 בקור ראש הממשלה ושר הבטחון מר לוי אשכול בארה'ב/ערבית חד פעמי
פר-348/33 12/1/1959 FELLOWSHIP OF UNTAA ON AUTOMATIC DATA PROCCESING חד פעמי DECEMBER 1958- JUNE 1959
פר-354/3 6/1/1962 מדד המחירים לצרכן חד פעמי סיון תשכ"ב ירושלים
פר-360/11 1/1/1964 התזמורת הסימפונית של 'קול ישראל' חד פעמי העונה ה-26
פר-360/5 12/1/1964 מדריך לחסימת תיקים תקופתית במוסדות המדינה וברשויות המקומיות חד פעמי פרסומי הדרכה 2 טבת תשכ"ה ירושלים
פר-353/30 1/1/1961 הראיון המקצועי חד פעמי תשכ"א מאת יונה כהן ירושלים
פר-360/6 1/1/1964 נוהל אבטחת רשומות חד פעמי תשכ"ה
פר-348/29 12/1/1959 ARTIFICAL STIMULATION OF PRECIPITATION IN ISRAEL חד פעמי
פר-353/31 1/1/1961 בחרנו בשבילך/ ערבית חד פעמי
פר-360/7 10/1/1964 הצעת תקציב רגיל להוצאה לשנת 1965/66 חד פעמי חשון תשכ"ה ירושלים
פר-353/29 1/1/1961 מפתח פרסומים בספרייה המקצועית חד פעמי מהדורה ארעית תשכ"א ירושלים
פר-349/10 1/1/1964 קול ישראל חד פעמי תכניות עונת החורף תשכ"ד
פר-354/15 2/1/1962 הירחון הסטטיסטי לישראל חלק ד' מחירים חד פעמי עדכון מדד המחירים לצרכן 1962 אדר א' תשכ"ב
פר-361/8 1/1/1964 יום עיון: מדיניות ותכנון חד פעמי
פר-349/11 1/1/1961 מדריך לעבודת התיקיון חד פעמי תשכ"א ירושלים
פר-354/16 1/1/1962 הפועל הערבי (גזירותיו ובניניו) חד פעמי תשכ"ב דב עירון
פר-361/9 5/1/1964 היבטים אדמיניסטרטיביים של תכנון פתוח בישראל/ צרפתית חד פעמי
פר-349/12 1/1/1960 ניהול שיחות חד פעמי תש"ך מאת יעקב ראובני ירושלים
פר-354/17 1/1/1962 רשימת תיקים חטיבה מס' 4 'לאסירינו' אגודה לעזרת העציר והאסיר 1947-1949 חד פעמי תשכ"ב ירושלים
פר-349/13 1/1/1960 הצעת תוכנית לסיוע טכני מטעם האו'ם והסוכנויות המיוחדות בשנת 1961 ו-1962 חד פעמי
פר-349/6 1/1/1962 קול ישראל חד פעמי תכניות עונת החוקף תשכ"ב
פר-354/11 1/1/1962 אורות על המדיניות הכלכלית החדשה/ערבית חד פעמי
פר-361/4 3/1/1964 FIRST REPORT THE MINISTERS COMMITTEE FOR DISPERSION OF POPULATION חד פעמי
פר-349/7 1/1/1962 קול ישראל חד פעמי תכניות עונת הקיץ תשכ"ב
פר-354/12 1/1/1962 רשימת מלים לחוברת בערבית 1 חד פעמי
פר-361/5 1/1/1964 SEA OF SALILEE חד פעמי
פר-349/8 1/1/1963 קול ישראל חד פעמי תכנית עונת החורף תשכ"ג
פר-354/13 1/1/1962 רשימת מלים לחוברת בערבית 2 חד פעמי
פר-361/6 1/1/1964 A STUDY IN FANATICISM חד פעמי
פר-349/9 1/1/1963 קול ישראל חד פעמי תכניות עונת הקיץ תשכ"ג
פר-354/14 11/1/1962 סכום פעולות ההסברה בנושא 'חסכון במים' תשכ'ב- 1962 חד פעמי ירושלים
פר-361/7 1/1/1964 ACRE חד פעמי
פר-360/15 1/1/1964 עשור להקמת הכנסת חד פעמי
פר-354/8 1/1/1962 הטלפון מצלצל לכולנו חד פעמי
פר-361/1 5/1/1964 ADMINISTRATIVE ASPECTS DEVELOPMENT PLANNING IN ISRAEL חד פעמי
פר-349/4 1/1/1961 קול ישראל חד פעמי תכניות עונת החורף תשכ"א
פר-354/9 6/1/1962 המדינה הכלכלית במבחן הביצוע חד פעמי סיון תשכ"ב ירושלים
פר-361/2 10/1/1964 הצעה לתכנית פיתוח למשק הלאומי לשנים 1965 עד 1969 טיוטא מוקדמת חד פעמי חלק ב' מרחשון תשכ"ה
פר-349/5 1/1/1961 קול ישראל חד פעמי תכניות עונת הקיץ תשכ"א
פר-354/10 1/1/1962 עכו- סקר ותכנון חד פעמי
פר-361/3 11/1/1964 תמצית הפרקים של הצעת תוכנית הפיתוח 1965 עד 1969 חד פעמי כסליו תשכ"ה
פר-349/3 1/1/1961 קול ישראל חד פעמי תכניות עונת החורף תשכ"א
פר-350/4 12/1/1960 סכום פעולות המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח חד פעמי הוכן לקראת ישיבתה השלישית של המועצה ביום כג' בכסליו תשכ"א 12.12.1960 יב' כסליו תשכ"א
פר-355/1 5/1/1962 סיכום פעולות המכון לחקר הנגב בשטח המחקרים ההנדסיים חד פעמי באר שבע
פר-350/5 12/1/1960 סכום פעולות המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח בנושא הפטנטים חד פעמי הוכן לקראת ישיבתה השלישית של המועצה שתתקים ביום כג' כסליו תשכ"א 12.12.1960 יב' כסליו תשכ"א
פר-355/2 12/1/1962 מפעל השכון במדינה חד פעמי ירושלים
פר-350/6 1/1/1960 THE NEGEV INSTITUTE FOR ARID ZONE RESEARCH חד פעמי
פר-349/17 1/1/1960 שירותי הכתבנות במשרד חד פעמי מטלה מס' 28 תש"ך ירושלים
פר-354/22 2/26/1962 המדיניות הכלכלית החדשה חד פעמי כב' באדר א' תשכ"ב
פר-362/6 4/1/1964 ELECTRONIC LABORATORY; DEPT/ OF ENVIRONMENTAL MEDICINE חד פעמי באר שבע
פר-350/1 10/1/1960 הירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' חברה חד פעמי סקר המאזינים לרדיו 1960 תשרי תשכ"א
פר-354/23 2/1/1962 היועץ המשפטי לממשלה נגד אדולף אייכמן פסק הדין חד פעמי אדר א' תשכ"ב
פר-350/2 12/1/1960 סכום פעולות המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח בנושא החקלאות חד פעמי הוכן לקראת ישיבתה השלישית של המועצה שתתקים ביום כג' בכסליו תשכ"א 12.12.1960 יב' כסליו תשכ"א
פר-354/24 1/1/1962 השייח צבעה סיפורים נוספים- ערבית חד פעמי
פר-350/3 12/1/1960 סכום פעולות המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח בשטח המחקר הרפואי חד פעמי דו"ח מספר מ-06-60 יב' כסליו תשכ"א
פר-354/25 1/1/1962 תעודת העצמאות- ערבית חד פעמי
פר-354/18 2/1/1962 הירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' חברה חד פעמי כוחות ההוראה במערכת החינוך תשכ"א 1960/61 אדר א' תשכ"ב
פר-362/2 7/10/1964 דו'ח פעולות חודש יוני 1964 חד פעמי ירושלים
פר-349/14 1/1/1960 SURVERY OF FAMILY SAVINGS 1957/58 AND 1958/59 חד פעמי
פר-354/19 1/1/1962 רשימת בוחנים עובדי המדינה ונציגי ציבור חד פעמי
פר-362/3 8/1/1964 כנסים- ההעפלה חד פעמי לקט דברים מכנסי מרצים של מרכז ההסברה מנחם אב תשכ"ד ירושלים
פר-349/15 3/1/1960 דין וחשבון על בדיקה מינהלית במחלקה לזכויות מים במינהל מים חד פעמי מטלה מס' 50 ירושלים
פר-354/20 1/1/1962 מפת המים בישראל חד פעמי
פר-362/4 12/1/1964 פיתוח כוח האדם במקצועות מדעי הטבע והטכנולוגיה בישראל חד פעמי מאת אורי הורביץ ומלכה יבנה ירושלים
פר-349/16 1/1/1960 שכפול וצילום במשרד חד פעמי מטלה מס' 30 תש"ך ירושלים
פר-354/21 1/17/1962 הודעת ראש הממשלה מר דוד בן גוריון בכנסת בענין שביתת המהנדסים חד פעמי יב' שבט תשכ"ב
פר-362/5 7/1/1964 PRELIMINARY REPORTS AND INFORMATION ON WATER RESEARCH IN ISRAEL חד פעמי PUBLICATION NO.1
פר-362/1 11/10/1964 כנס המרצים הארצי על הנושא: התנועה הציונית ומדינת ישראל חד פעמי תל אביב
פר-350/15 11/1/1960 הנרייטה סאלד 100 שנה להולדתה חד פעמי סרטון מס' 46 מרחשון תשכ"א
פר-355/12 1/1/1962 שיעורים בבנות ישראל/ערבית חד פעמי
פר-350/16 7/1/1960 שלום- עליכם בראי יצירתו חד פעמי סרטון מס' 50 תמוז תש"ך ערך: משה זינגר
פר-350/11 7/1/1960 מוסד הנשיאות בישראל חד פעמי סרטון מס' 32 תמוז תש"ך
פר-355/8 7/1/1962 THE NATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT חד פעמי
פר-350/12 10/1/1960 באר שבע בירת הנגב חד פעמי סרטון מס' 36 תשרי תשכ"א
פר-355/9 12/1/1962 AN EVALUATION OF TEXTILE RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ISRAEL חד פעמי
פר-350/13 9/1/1960 עבדת המשוחזרת חד פעמי סרטון מס' 42 אלול תש"ך
פר-355/10 4/1/1962 המכון לחקר הנגב- באר שבע חד פעמי מדריך לגן המדברי- אקולוגי ע"ש שמואל א. פרייר מאת ד'ר אלישבע בויקו
פר-350/14 11/1/1960 חפירות בית שאן חד פעמי סרטון מס' 41 מרחשון תשכ"א ערכו: שולמית ורודולף כהן
פר-355/11 1/1/1962 פרויקט של 5 שנים/ ערבית חד פעמי התפתחות הכפר הערבי והדרוזי
פר-350/7 7/28/1960 ארגון ומשימות המכון לסיבים ומוצרי יער חד פעמי דו"ח מספר מ-02-60
פר-355/4 6/1/1962 הפעולות בשנת 1961/62 דין וחשבון חד פעמי סיון תשכ"ב
פר-350/8 9/1/1960 השירות המטאורולוגי חד פעמי סרטון מס' 12 אלול תש"ך
פר-355/5 11/1/1962 מענקים למחקרים שאושרו ע'י המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח והמועמדים לקבלת אישור בשנת 1962/63 חד פעמי
פר-350/9 9/1/1960 חפירות חצור חד פעמי סרטון מס' 16 אלול תש"ך
פר-355/6 8/1/1962 בעיות המים בישראל חד פעמי ירושלים
פר-350/10 10/1/1960 עתיקות מגידו חד פעמי סרטון מס' 17 תשרי תשכ"א
פר-355/7 1/1/1962 SELECTED ARTICLES ON ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES IN ISRAEL חד פעמי
פר-355/3 7/1/1962 החינוך בישראל חד פעמי הרצאה במליאת הכנסת על תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת 1962/1963 תמוז תשכ"ב ירושלים
פר-350/26 12/1/1960 דו'ח פעולות הסברה על הנח'ל חד פעמי יב' כסליו תשכ"א
פר-350/22 1/1/1960 SHIVTA HISTORICAL  SITES IN ISRAEL חד פעמי
פר-356/7 1/1/1962 קטלוג פרסומים 1962 חד פעמי
פר-350/23 1/1/1960 לקראת עולם חדש חד פעמי תשכ"א
פר-356/8 5/1/1962 דו'ח ועדת הסקר בארכיונים ההיסטוריים חד פעמי
פר-350/24 1/1/1960 קווי יסוד לתוכנית עבודה לחמש שנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (1960 עד 1964) חד פעמי תשרי תשכ"א ירושלים
פר-356/9 1/1/1963 ראשונים חד פעמי תשכ"ג דוד בן גוריון
פר-350/25 10/1/1960 דברי ראש הממשלה בכנסת ג' בחשון תשכ'א 24.10.1960 חד פעמי
פר-356/10 1/1/1962 עכו- סקר ותיכנון חד פעמי
פר-350/18 12/1/1960 הירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' חברה חד פעמי סקר המאזינים לרדיו (1960) כסליו תשכ"א
פר-356/3 5/1/1962 סכום פעולות המכון לחקר הנגב בשטח המחקרים הביולוגיים חד פעמי באר שבע
פר-350/19 11/1/1960 דו'ח הצוות למחקר לתעשיות המזון חד פעמי המחקר לתעשיות השמנים
פר-356/4 6/1/1962 הצעה לקביעת יעדים וקווי יסוד לתכנית פיתוח לארבע השנים 1963/64-1966/67 חד פעמי סיון תשכ"ב ירושלים
פר-350/20 1/1/1960 עירית עכו חד פעמי מפגש רעים ארצי ראשון של חוגי הנגינה
פר-356/5 1/1/1962 מלון עברי- ערבי למונחים משפטיים חד פעמי ליקטה וערכה: אביבה שוסמן ירושלים
פר-350/21 10/19/1960 פרוטוקול מכנס המרצים הארצי התשיעי על הנושא בעיות המים במדינת ישראל חד פעמי כח' תשרי תשכ"א
פר-356/6 9/1/1962 מדריך לסרטונים (לפנס קסם) חד פעמי אלול תשכ"ב ירושלים
פר-356/1 1/1/1962 FIRST ONES חד פעמי דוד בן גוריון
פר-350/17 1/1/1960 מדריך לבוחנים בבחינות בעל פה חד פעמי תשכ"א ירושלים
פר-356/2 8/1/1962 השנה ה- 15 לעצמאותנו חגיגות בארץ ובעולם חד פעמי הצעה זמנית
פר-351/6 4/1/1961 טקס יום הזכרון תשכ'א חד פעמי ניסן תשכ"א
פר-357/7 11/13/1962 המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח דו'ח ישיבת מליאת המועצה חד פעמי
פר-351/7 2/1/1961 דו'ח פעולות הסברה על הנושא: המים בישראל חד פעמי היחידה להסברה ולאירועים ירושלים
פר-357/8 7/1/1962 TARGETS AND OUTLINE OF THE FOUR YEAR DEVELOPMENT PLAN 1963/64-1966/67 חד פעמי
פר-351/8 1/1/1961 במת בידור לדוגמא בפורים חד פעמי ועדת יום העצמאות תשכ"א
פר-357/9 1/1/1962 דו'ח הצוות למחקר ולתעשית המזון חלק 2 המחקר לתעשיות מוצרי הדרים חד פעמי ירושלים
פר-351/9 1/1/1961 מדליות בר מצוה חד פעמי יחידת מדליות ומטבעות תשכ"א
פר-351/2 1/1/1961 13 שנה לעצמאות מדינת ישראל חד פעמי מרכז ההסברה  בהוצאת המחלקה הערבית
פר-357/3 7/1/1963 תחזיות האוכלוסיה וכוח העבודה בישראל 1962 עד 1967 חד פעמי ירושלים
פר-351/3 1/1/1961 לקראת עולם חדש חד פעמי דברי ראש הממשלה מר דוד בן גוריון בשנתון הממשלה תשכ"א בהוצאת המחלקה הערבית
פר-357/4 1/1/1963 סטטיסטיקה רשמית בישראל חד פעמי ירושלים
פר-351/4 4/1/1961 הבה נרקודה- חוברת הדרכה למרקידים בחגיגות יום העצמאות חד פעמי ניסן תשכ"א
פר-357/5 1/1/1962 תיק מרצים על הנושא: התכנית הכלכלית החדשה חד פעמי
פר-351/5 2/1/1961 ISRAEL BAR MITZVAH YEAR חד פעמי אדר תשכ"א
פר-357/6 1/1/1962 פעולת הסברה על החסכון במים חד פעמי תשכ"ב
פר-356/11 1/1/1962 טענת התובע משפט אייכמן /ערבית חד פעמי
פר-350/27 10/24/1960 כברת הדרך אשר עברנו חד פעמי ג' בחשון תשכ"א
פר-357/1 3/1/1963 דין וחשבון על בדיקת סדרי החומר הארכיוני  שמירתו וביעורו במשרד החינוך והתרבות חד פעמי בהתאם לסעיף 6 של חוק הארכיונים אדר תשכ"ג
פר-351/1 4/2/1961 הכנס המדעי המאוחד הרביעי חד פעמי תדפיס מוקדם מילקוט המועצה המדעית לישראל טז'- יט' בניסן תשכ"א מכון ויצמן למדע  רחובות
פר-357/2 1/1/1963 היוע המשפטי לממשלה נגד אדולף אייכמן עדויות ב' חד פעמי תשכ"ג
פר-336/4 5/1/1952 בעיות המדינה- התכנית הכלכלית חד פעמי אייר תשי"ב ירושלים
פר-342/4 1/1/1957 חוק הארכיונים ומשמעותו חד פעמי הרצאה במושב הראשון של מועצת הארכיונים העליונה תשי"ז מאת ד'ר א. ביין גנז המדינה ירושלים
פר-336/3 12/1/1951 בעיות המדינה- הרקע והבעיות של החינוך בישראל חד פעמי כסליו תשי"ב ירושלים
פר-342/3 1/1/1957 תדריך לכתבנית בשירות המדינה חד פעמי י. נבון
פר-336/2 10/1/1951 בעיות המדינה- יעודי הרוח והחלוציות בישראל חד פעמי חשון תשי"ב דוד בן גוריון ירושלים
פר-342/2 1/1/1957 חוק הארכיונים  תשט'ו- 1955 תקנות בדבר ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות חד פעמי תשי"ז ירושלים
פר-336/1 3/1/1952 בעיות המדינה- ההתישבות החקלאית החדשה חד פעמי אדר תשי"ב לוי אשכול ירושלים
פר-342/1 8/1/1957 דין וחשבון שנתי על הפעולות להרדת גשם מלאכותי בישראל תשי'ז/1956/7 חד פעמי הקריה  ת"א
פר-336/8 5/1/1952 בעיות המדינה/ גרמנית חד פעמי משה שרת ירושלים
פר-342/8 1/1/1957 THE PUBLIC SECTOR ACCOUNTS OF ISRAEL 1948/49-1954/55 חד פעמי VOL. 1-2
פר-336/7 3/1/1952 בעיות המדינה/ אנגלית חד פעמי משה שרת ירושלים
פר-342/7 6/1/1957 ילקוט למתכנן טפסים חד פעמי מהדורה ארעית סיון תשי"ז
פר-336/6 1/1/1952 בעיות המדינה/ אידיש חד פעמי טבת תשי"ב משה שרת ירושלים
פר-342/6 1/1/1957 המינהל מבחינה אנושית חד פעמי תשי"ז
פר-336/5 1/1/1952 בעיות המדינה- שילומים מגרמניה חד פעמי משה שרת
פר-342/5 1/1/1957 שיטת המשפט בישראל חד פעמי מאת צ.ע. בקר נשיא תורן של בית המשפט המחוזי ירושלים
פר-341/17 5/1/1956 דין וחשבון על בדיקת הארכיב המרכזי במשרד הפנים חד פעמי מטלה מס' 5 סיון תשט"ז ירושלים
פר-335/50 10/1/1950 משירי השוק השחור חד פעמי טז'  חשון תשי"א נתן א
פר-341/16 4/1/1956 דין וחשבון על בדיקה מינהלית במחלקה לכוח אדם בהוראה משרד החינוך והתרבות חד פעמי מטלה מס' 3 אייר תשט"ז ירושלים
פר-335/49 10/1/1951 שתי שנות פעולה בפיתוח הנגב חד פעמי סקירה של ועדת הנגב (אוגוסט 1949-אוגוסט 1951)
פר-341/15 4/1/1956 דין וחשבון על בדיקה מינהלית במחלקה לשימור הקרקע משרד החקלאות חד פעמי מטלה מס' 2 ירושלים
פר-336/15 1/1/1952 בעיות המדינה- מדינת ישראל כלפי חוץ/ ערבית חד פעמי דוד בן גוריון
פר-336/14 1/1/1952 בעיות המדינה/ ספרדית חד פעמי דוד בן גוריון ירושלים
פר-336/13 10/1/1951 בעיות המדינה/ אידיש חד פעמי חשון תשי"ב דוד בן גוריון ירושלים
פר-336/12 10/1/1951 בעיות המדינה- מדיניותת חו של ישראל חד פעמי חשון תשי"ב דוד בן גוריון ירושלים
פר-336/19 1/1/1952 מרכזים עירוניים חד פעמי אליעזר ברואקוס
פר-336/18 7/1/1951 אומדן המרנסים באוכלוסייה היהודית  לפי ענפי הכלכלה חד פעמי תדפיס מגליון מס' 1-2  כרך ג' של הירחון הסטטיסיטי לישראל ד'ר אריה צנקר
פר-336/17 6/1/1952 תעשית חומרי בנין בישראל על יסוד חומרי גלם מקומיים חד פעמי יסודות טכניים  חשוב התצרוכת חוברת מס' 10 סיון תשי"ב
פר-336/16 12/1/1951 לזכרו של חיים ווייצמן חד פעמי כסליו תשי"ג ישראל
פר-336/11 1/1/1952 בעיות המדינה/ רומנית חד פעמי משה שרת
פר-336/10 1/1/1952 בעיות המדינה/ צרפתית חד פעמי משה שרת
פר-336/9 1/1/1952 בעיות המדינה- שילומים מגרמניה/ הונגרית חד פעמי משה שרת
פר-343/1 6/1/1958 דין וחשבון על בדיקת תהליכי יצוא חד פעמי מטלה מס' 31 תמוז תשי"ח אהרון כפיר
פר-333/4 1/1/1950 RESEARCH ON LOADING TESTS OF REINFORCHED CONCRETE FLOOR STRUCTURES חד פעמי
פר-336/26 5/7/1952 POTENTIALITIES AND PROBLEMS OF ARID SOILS חד פעמי ירושלים
פר-333/3 1/1/1950 THE TYPES OF SYMBIOTIC LINKAGE חד פעמי
פר-336/25 1/1/1952 מדריך לעבודת מזכירות חד פעמי תשי"ב ירושלים
פר-333/2 3/1/1950 תכנית הפיתוח לארבע השנים 1950-1953 חד פעמי ד'ר א. ל. גרינבאום
פר-336/24 5/7/1952 סימפוסיון על מחקר השממה חד פעמי חוזר מס' 3 יב'- יט' באייר תשי"ב
פר-333/1 1/1/1950 משרדי הממשלה בעבודתם -קובץ הרצאות חד פעמי
פר-336/23 1/1/1952 MEMORIAL VOLUME חד פעמי
פר-333/8 7/1/1949 חובתנו חד פעמי דברי ראש הממשלה ד. בן גוריון בפתיחת הועידה של הסתדרות הפקידים 22.6.1949 תמוז תש"ט
פר-336/30 9/1/1952 BULLETIN OF THE RESEARCH COUNCIL OF ISRAEL. NO. 2 חד פעמי
פר-333/7 3/1/1949 כלכלת המדינה בשנת 1949 חד פעמי ניסן תש"ט
פר-336/29 1/1/1952 פרקי לשון חד פעמי
פר-333/6 8/1/1950 FOUR YEAR DEVELOPMENT PLAN OF ISRAEL 1950-1953 חד פעמי
פר-336/28 5/7/1952 THE PHYSIOLOGY OF LIFE AND WORK IN HIGH AMBIENT TEMPERATURES /צרפתית חד פעמי
פר-333/5 8/1/1950 קטלוג ספרית המועצה חד פעמי חוברת מס.1-2
פר-336/27 5/7/1952 THE PHYSIOLOGY OF LIFE AND WORK IN HIGH AMBIENT TEMPERATURES חד פעמי ירושלים
פר-336/22 1/1/1952 תקנון לניהול עניני המנגנון במשרדיי הממשלה חד פעמי תשי"ג ירושלים
פר-336/21 5/1/1952 ח חד פעמי ה' אייר ירושלים
פר-336/20 1/1/1952 פרקי לשון חד פעמי מ. ליפסון
פר-333/15 1/1/1949 PROBLEMS OF VOLE POPULATIONS IN THE MIDDLE EAST חד פעמי
פר-333/14 1/1/1949 TYPES OF S. TYPHOSA IN ISRAEL AND THE NEAR EAST AND THEIR EPIDEMIOLOGICAL SIGNIFICANCE חד פעמי
פר-333/13 8/1/1949 הועדה להכנת חוק התיכון והבניה הצעת חוק חד פעמי אגף התיכנון אב תש"ט
פר-333/12 12/1/1949 לשאלת משקי העזר חד פעמי חוברת מס' 5 מאת שמואל באומגרט
פר-334/2 12/1/1951 RESEARCH COUNCIL OF ISRAEL חד פעמי LIST OF PERIODICALS
פר-334/1 4/1/1951 FOUR YEAR DEVELOPMENT PLAN OF ISRAEL 1950-1953 חד פעמי ירושלים
פר-333/17 1/1/1949 מכתבים ממר. פיליפ קלוצניק באנגלית חד פעמי
פר-333/16 12/1/1949 תכנית לכרטיסית התושבים המרכזית חד פעמי טבת תש"י
פר-333/11 6/1/1949 מפקד שטחי הפלחה והמספוא גידולי חורף תש'ט חד פעמי סיון תש"ט
פר-333/10 1/1/1949 המשק הגנני הזעיר בקרבת העיר חד פעמי חוברת מס' 7 שמואל באומגרט
פר-333/9 1/1/1949 דברי סופרים בפגישה/ השניה שזימן ראש הממשלה חד פעמי ניסן תש"י
פר-334/9 1/1/1950 רשימת היישובים בישראל חד פעמי טבת תש"י הקריה
פר-334/8 1/1/1951 רשימון חד פעמי של הישובים הגיאוגרפיים בגליון הדרומי של מפת ישראל (ממפרץ אילת עד קו עזה- עין גדי; קנה מידה 1:250.000 תשי"א ירושלים
פר-334/7 7/1/1950 דין וחשבון על מבנה המשרדים חד פעמי מוגש ע"י מזכיר הממשלה תמוז תש"י ירושלים
פר-334/6 7/1/1950 רשימת הישובים לפי א' ב' לסוף יוני 1950 חד פעמי ירוששלים
פר-334/12 1/1/1950 בעיות המדינה- ישראל קוראת לעצור תוקפנות ולהשבית חרב חד פעמי ירושלים תש"י
פר-334/11 1/1/1948 בעיות המדינה- משק מלחמתי חד פעמי פ. נפתלי חבר הכנסת
פר-334/10 1/1/1950 בעיות המדינה/ רוסית חד פעמי
פר-334/5 1/1/1950 רשימת הישובים בארץ לפי מספר כרונולוגי לסוף יוני 1950 חד פעמי
פר-334/4 6/30/1949 תקנות בענין צרכי מזון חד פעמי . תש"ט- תש"י
פר-334/3 1/1/1950 הצעת תקציב להוצאה לשנת הכספין תש'י- תשי'א (1950/51) חד פעמי
פר-358/13 2/21/1963 החינוך בישראל- הישגים ובעיות חד פעמי דברים שנאמרו בכנס אנשי חינוך אשר התקים בתל אביב ביום ה' בשבט תשכ"ג. 30.01.1963 כז' בשבט תשכ"ג
פר-358/14 7/1/1963 שפות הדיבור היום- יומיות של האוכלוסיה (מתוך תוצאות מפקד האוכלוסין והדיור- 1961) חד פעמי הירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' חברה כרך יד' 7
פר-358/15 3/1/1963 לידות של יהודים (1960) חד פעמי הירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' חברה כרך יד' 3 ניסן תשכ"ג
פר-358/16 4/1/1963 פטירות של יהודים (1960) חד פעמי הירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' חברה כרך יד' 4 אייר תשכ"ג
פר-358/10 1/1/1948 כוח אדם וארגון במעבדות ממשלתיות' חד פעמי עיקר החומר בדיון ההנהלה מס' 59  מרץ 1963
פר-358/11 7/1/1963 תחזית האוכלוסיה לפי המין והגיל כרך יד' 7 1962-1967 חד פעמי הירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' חברה
פר-358/12 1/1/1963 OFFICIAL STATISTICS IN ISRAEL חד פעמי ירושלים
פר-358/24 4/1/1963 שואה וגבורה סרטון מס' 98 חד פעמי ניסן תשכ"ג ירושלים
פר-358/25 1/1/1962 מאזן החברה הישראלית למדליות ומטבעות בע'מ לשנת 1962/1963 חד פעמי
פר-358/26 1/1/1963 שיעורים באזרחות המדינה ומוסדותיה חד פעמי תשכ"ג הוצאת המכון הישראלי להשכלה בכתב ליד המרכז לחינוך ותרבות
פר-358/27 2/7/1963 התוכנית הכלכלית החדשה דברים שנאמרו  בכנס מרצים אשר התקים בירושלים ביום יא' בטבת תשכ'ג 7.1.63 חד פעמי ד סדרת "כנסים" מס' 1 יג' בשבט תשכ"ג ירושלים
פר-358/20 1/1/1949 רשימה ביבליוגרפית לפרסמי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (1949-1962) חד פעמי
פר-358/21 1/1/1963 דפי מחקר לישיבת הנהלת המועצה ביום 15 אוגוסט 1963 חד פעמי המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח
פר-358/22 1/1/1963 ד'ר א. ביין על עתידו של עברנו מצבם וגורלם של הארכיונים היהודים בתפוצות ובארץ חד פעמי הרצאה בקונגרס השלישי למדעי היהדות  ירושלים  27 ביולי 1961 והחלטות בקשר לכך תשכ"ג
פר-358/23 1/1/1963 קווים לתוכנית הפיתוח של הפעולה הסטטיסטית בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חד פעמי מוגש למועצה הציבורית לסטטיסטיקה ירושלים
פר-358/17 5/1/1963 פטירות של יהודים 1961 חד פעמי הירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' חברה כרך יד' 5 סיון תשכ"ג
פר-358/18 1/1/1963 כוח העבודה חלק 1 תכונות כוח העבודה (השבועית) והרכב המועסקים. לפי הענף הכלכלי  משלח היד והמעמד בעבודה- נתונים משלב ב' של המפקד חד פעמי פרסומי מפקד האוכלוסין והדיור 1961 מס' 9 ירושלים
פר-358/19 1/1/1948 תרנגול של כפרות חד פעמי קול ישראל
פר-337/2 1/1/1953 DESERT RESEARCH חד פעמי המועצה המדעית לישראל
פר-344/14 1/1/1958 לקט מקורות ערביים תקופת אבו- בכר ועמר חד פעמי מיועד לתלמידי המגמה המזרחית תשי"ח
פר-344/13 10/1/1958 סמינר לבעיות מפקד האוכלוסין 1960 בהדרכתו של ד'ר בנימין גיל חד פעמי חשון תשי"ט ירושלים
פר-337/1 12/1/1953 EFFECTS OF SOME TYPES OF ROOF CONSTRUCTION UPON AIR TEMPERATURES CLOSE TO THE CEILING IN THE LATE SUMMER MONTHS IN ISRAEL חד פעמי ירושלים
פר-336/39 1/1/1952 התאזרחות כיצד?/ ערבית חד פעמי
פר-344/12 1/1/1958 מקראות בסדרי שלטון ומשפט מקורות ואסמכתאות חד פעמי בעריכת י. וינס וצ. זילביגר
פר-336/34 1/1/1952 התאזרחות כיצד?/ אידיש חד פעמי תשי"ב י.נ.שי
פר-344/7 1/1/1959 סקר התעשיה והמלאכה 1958 חד פעמי הוראות למילוי השאלון
פר-336/33 1/1/1952 התאזרחות כיצד? חד פעמי תשי"ב
פר-344/6 1/1/1958 שנת העשור מה? מתי? היכן? חד פעמי
פר-336/32 5/7/1952 THE PHYSIOLOGY OF LIFE AND WORK IN HIGH AMBIENT TEMPERATURES /צרפתית חד פעמי
פר-344/5 1/1/1958 חידון התנ'ך חד פעמי עשור עצמאות ישראל- הועדה העולמית
פר-336/31 12/1/1952 BULLETIN OF THE RESEARCH COUNCIL OF ISRAEL. NO. 3 חד פעמי
פר-344/4 1/1/1958 אתה והשירות- תדריך לעובד חדש בשירות המדינה חד פעמי תשי"ח
פר-336/38 1/1/1952 התאזרחות כיצד?/ מילגשית חד פעמי
פר-344/11 1/1/1958 הרכב הגילים של האוכלוסיה 31.12.1957 לוחות תמותה חד פעמי
פר-336/37 1/1/1952 התאזרחות כיצד?/ ספרדית חד פעמי
פר-344/10 1/1/1958 סקר הוצאות משפחות שכירים עירוניות 1956/57 חד פעמי תוצאות נוספות מתוך השאלונים החד- פעמיים
פר-336/36 1/1/1952 התאזרחות כיצד?/ גרמנית חד פעמי
פר-344/9 1/1/1958 הכנסיות הפרוטסטנטיות בישראל חד פעמי ירושלים
פר-336/35 1/1/1952 התאזרחות כיצד?/ אנגלית חד פעמי
פר-344/8 1/1/1958 עשר שנות שירות המדינה תש'ח- תשי'ח חד פעמי תשי"ט מאת ד'ר דוד רוזוליו נציב שירות המדינה
פר-334/13 1/1/1950 בעיות המדינה/ צרפתית חד פעמי
פר-338/5 5/1/1953 רישום כח האדם תש'י 1950 חד פעמי סיכומים סטטיסטיים אייר תשי"ג
פר-345/8 1/1/1958 תכנית עבודה לשנת הכספים 1958/59 ביחידת הסקרים חד פעמי
פר-338/4 2/16/1953 ילקוט הפרסומים חד פעמי
פר-345/7 4/1/1958 CALENDER OF EVENTS IN ISRAEL APRIL 1958- MAY 1959 חד פעמי
פר-345/6 1/1/1958 מאזן התשלומים 1.5.1958; 1.5.1957 חד פעמי כרך ט' מס' 10
פר-338/3 7/1/1953 REPORT OF THE FOREIGN CURRENCY COMMISION חד פעמי ירושלים
פר-337/6 1/1/1952 לזכרו של חיים ווייצמן חד פעמי
פר-345/1 1/1/1959 סיווג תפקידים- הגדרות סוגים חד פעמי
פר-337/5 1/1/1953 FINAL REPORT חד פעמי
פר-344/17 8/1/1958 דין וחשבון על בדיקת הארכיב המרכזי במחלקת עבודות ציבוריות תל אביב חד פעמי מטלה מס' 19 אב תשי"ח ירושלים
פר-337/4 5/7/1953 WATER CONDUCTING AND RETAINING PROPERTIES OF SOILS IN RELATION TO IRRIGATION חד פעמי
פר-344/16 1/1/1958 האוכלוסיה הערבית בארץ בתקופת המנדט סקירה מדינית חד פעמי חלק א': מדיניות ממשלת המנדט מאת אליעזר זילברמן
פר-337/3 1/1/1953 תקנון שירות המדינה (תקשי'ר) חד פעמי
פר-344/15 1/1/1958 האוכלוסיה הערבית בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית חד פעמי מאת אהרן ליסקובסקי ירושלים
פר-338/2 2/26/1953 דין וחשבון על הנציגויות והמוסדות של המדינה בחוץ לארץ חד פעמי מוגש ע"י מזכיר הממשלה בהתאם להחלטת הממשלה מיום ל' תשרי תשי"ג 19.10.52 יא' באדר תשי"ג
פר-345/5 1/1/1958 תוצאות ארעיות של סקר הוצאות משפחת שכירים עירוניות (1956/57) חד פעמי כרך ט' מס' 6
פר-338/1 11/1/1953 THE ARAB REFUGEES חד פעמי
פר-345/4 1/1/1958 ידיעת קרוא וכתוב באוכלוסייה היהודית (1957) חד פעמי כרך ט' מס' 3
פר-337/8 1/1/1952 ISRAEL AMONG THE NATIONS חד פעמי דוד בן גוריון
פר-345/3 1/1/1958 הגדרות תפקידים נוהלי קבע חד פעמי עשור לעצמאות ישראל- הועדה העולמית
פר-337/7 3/1/1952 JERUSALEM 1948-1951 חד פעמי
פר-345/2 5/14/1959 שנת העשור- סיכום פעולות חד פעמי עשור עצמאות ישראל- הועדה העולמית ה' באייר תשי"ט תל אביב
פר-334/24 1/1/1950 לחם צדק ובגד יושר חד פעמי נאום לבתי הספר שודר ב"קול ישראל" מאת ד'ר ברוך בן יהודה מנהל אגף החינוך
פר-339/1 7/25/1955 ECONOMIC ADVISORY STAFF DAVID BUILDING JERUSALEM חד פעמי
פר-346/7 5/14/1959 שנת העשור ישראל סיכום פעולות חד פעמי ה' באייר תשי"ט תל אביב
פר-334/23 1/1/1950 השוק השחור/ הונגרית חד פעמי ירושלים
פר-338/15 1/1/1953 בחינות כניסה לשירות במדינה חד פעמי מחזור שני
פר-346/6 1/1/1959 תיקונים לתקשי'ר חד פעמי תשי"ט ירושלים
פר-338/14 1/1/1953 סדרי שלטון ומשפט בישראל חד פעמי קובץ הרצאות תשי"ד ערוך בידי צ. זילביגר
פר-346/5 1/1/1959 תיקונים לתקשי'ר חד פעמי
פר-346/4 1/1/1959 תיקונים לתקשי'ר חד פעמי מס' 195-223
פר-334/22 1/1/1951 עתון רשמי פקודת הפקוח על המזונות חד פעמי
פר-334/17 11/8/1950 מרכז עירוני קטן חד פעמי סכום נתונים לצרכי תכנון ופיתוח חוברת מס' 6
פר-338/9 1/1/1953 ISRAEL FORME SA NOUVELLE GENERATION חד פעמי
פר-345/12 1/1/1958 אל איאם 1 חד פעמי נדפס ברשותה האדיבה של הפקולטה למדעי הרוח  האוניברסיטה העברית  ירושלים
פר-334/16 1/1/1948 PLANNING IN ISRAEL חד פעמי
פר-338/8 11/1/1953 תקציב הפיתוח לשנת 1953/54/ אידיש חד פעמי חשון תשי"ד ירושלים
פר-345/11 1/1/1958 ישראל רקודי מחניים חד פעמי עשור עצמאות ישראל- הועדה העולמית נכתב ע'י חיים חפר
פר-334/15 1/1/1950 בעיות המדינה/ רוסית חד פעמי
פר-338/7 11/1/1953 תקציב הפיתוח לשנת 1953/4 חד פעמי חשון תשי"ד ירושלים
פר-345/10 10/1/1958 סווג של מכרות ומחצבות וחרושת (תעשייה ומלאכה) חד פעמי
פר-334/14 1/1/1948 בעיות המדינה/ הונגרית חד פעמי
פר-338/6 1/1/1953 THE DEVELOPMENT BUDGET 1953/54 חד פעמי ירושלים
פר-345/9 1/1/1958 דין וחשבון על סקר המחקרים במדעי הטבע והמדעים השימושיים תשי'ז-1957 חד פעמי המועצה המדעית
פר-334/21 1/1/1951 פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון) חד פעמי
פר-338/13 1/1/1953 דרכים חדשות בהדרכת עובדים חד פעמי תשי"ג פ.י. טיקנר
פר-334/20 1/1/1948 נציבות מנגנון מחלקת ההדרכה. סדרי שלטון והמשפט חד פעמי
פר-338/12 1/1/1953 לקראת העתיד פיתוח הארץ ומשמעותו חד פעמי כסליו תשי"ג ירושלים
פר-346/3 1/1/1959 תיקונים לתקשי'ר חד פעמי
פר-334/19 3/31/1950 תכנית הפיתוח לארבע שנים 1950-1953 חד פעמי סיכומים
פר-338/11 1/1/1953 שימוש בכוח אדם בישראל דין וחשבון חד פעמי מאת עלי גינזברג
פר-346/2 1/1/1959 תיקונים לתקשי'ר חד פעמי
פר-334/18 12/1/1950 התחנה לחקר החקלאות במדינת ישראל חד פעמי חלק א'  וחלק ב' כסליו תשי"א
פר-338/10 1/1/1953 BUILDING A NEW GENERATION חד פעמי
פר-346/1 1/1/1959 תיקונים לתקשי'ר חד פעמי מס' 165-223
פר-347/6 7/1/1959 מדד המחירים לצרכן חד פעמי משקלי הקבוצות הראשיות  הקבוצות  תת הקבוצות והמצרכים הנכללים במדד החדש של המחירים לצרכן ירושלים
פר-335/4 9/1/1950 בעיות המדינה- החקלאות בפיתוחה חד פעמי תשרי תשי"א חיים הלפרין המנהל הכללי של משרד החקלאות
פר-339/12 1/1/1954 A CHALLENGE IS MET BY ISRAEL AND THE UNITED STATES OF AMERICA חד פעמי
פר-347/10 1/1/1959 EXTRACTS FROM  OUR SECURITY AND OUR POSITION BEFORE AND AFTER THE SINAL CAMPAIGN  חד פעמי דוד בן גוריון
פר-335/3 1/1/1952 מדריך למשרדי הממשלה חד פעמי תשי"ב
פר-339/11 1/1/1954 נצח ישראל חד פעמי דוד בן גוריון
פר-347/9 2/1/1959 הצעה למילון אנגלי- עברי למונחים סטטיסטיים חד פעמי בעריכת: ד'ר בנימין גיל ירושלים
פר-335/2 1/1/1948 מדריך לקטלוג הבין- ספרייתי במיקרופילם של הספריות המדעיות (מדעי הטבע ומדעים שימושיים) בישראל חד פעמי ירושלים
פר-339/10 6/1/1954 BULLETIN OF THE RESEARCH COUNCIL OF ISRAEL חד פעמי SECTION C TECHNOLOGY
פר-347/8 1/1/1959 פרקים בלהג הערבי של הגליל המרכזי חד פעמי מיועד לתלמידי המגמה המזרחית תשי"ט מאת ד'ר משה פיאמנטה ירושלים
פר-339/9 1/1/1954 חוק עבודת הנוער חד פעמי חוברת הסברה לנוער עובד הורים ומעבידים אדר א' תשי"ד ירושלים
פר-347/7 3/1/1959 ON A COLLECTION OF POLYCHAETES FROM THE MEDITERRANEAN COAST OF ISRAEL חד פעמי VOL B8 NO 1
פר-334/28 1/1/1950 ממשלה חדשה במדינה חדשה/ אידיש חד פעמי
פר-339/5 1/1/1955 חינוך הערבים בישראל/ ערבית חד פעמי
פר-347/3 11/1/1959 דין וחשבון על תכנון מערך המשרד בית משפט השלום באר שבע חד פעמי מטלה מס' 51 ירושלים
פר-334/27 1/1/1950 NEW CITIZEN IN NEW STATE חד פעמי
פר-339/4 1/1/1955 הועדה הציבורית לעניני סטודנטים חד פעמי
פר-347/2 11/1/1959 דין וחשבון כספי ליום 15 בנובמבר 1959 חד פעמי
פר-334/26 1/1/1950 השוק השחור/ אידיש חד פעמי
פר-339/3 1/1/1955 המועצה המדעית לישראל תש'ט- תשי'ד 1949-1954 חד פעמי תשט"ו ירושלים
פר-347/1 8/5/1959 מחקר ופיתוח טכני במדינת ישראל חד פעמי ג' באב תשי"ט דניאל שמשוני הרצליה
פר-334/25 1/1/1950 השוק השחור/ בולגרית חד פעמי
פר-339/2 7/1/1955 כלכלת ישראל ב-1954 חד פעמי המחלקה ליחסי ציבור- האוצר
פר-346/8 1/1/1959 יאנוח- כפר דרוזי בגליל חד פעמי מאת מנשה הראל ירושלים
פר-335/1 5/1/1952 מחקר גגות רציונלים בבניני שכון (הוכן מטעם המועצה המדעית ומומן מכספי תקציבה) חד פעמי המכון לחקר הבניה והטכניקה ע"י אגודת האינג'רים והארכיטקטים בישראל
פר-334/31 1/1/1950 ממשלה חדשה במדינה חדשה/ צרפתית חד פעמי
פר-339/8 1/1/1954 שמות יישובים (מדריך לשם הנכון) חד פעמי טבת תשי"ד
פר-334/30 1/1/1950 ממשלה חדשה במדינה חדשה/ ספרדית חד פעמי
פר-339/7 8/1/1954 רשימת היישובים בישראל סוף שנת 1953 חד פעמי תדפיס משנתון הממשלה תשט"ו אלול תשי"ד הקריה  תל אביב
פר-347/5 1/1/1959 דין וחשבון על פעולות הועדה המארגנת של המבחן לתנ'ך חד פעמי
פר-334/29 1/1/1950 ממשלה חדשה במדינה חדשה/ רומנית חד פעמי
פר-339/6 6/1/1954 רשימת היישובים בישראל לפי מחוז  נפח ואזור טבעי חד פעמי יחידת התקנים  סיון תשי"ד הקריה
פר-347/4 1/1/1959 סקירה על פעולות המחלקה לשיפור נוף הארץ ולפיתוח אתרים היסטוריים חד פעמי
פר-339/19 1/1/1954 כללים להדפסת מכתבים במוסדות הממשלה חד פעמי תשט"ו ירושלים
פר-347/17 3/1/1959 סווג אחיד של ענפי הכלכלה (הוצאה ארעית) חד פעמי אדר ב' תשי"ט ירושלים
פר-347/16 2/1/1959 דין וחשבון על בדיקת נוהלי תשלום משכורת למורים חד פעמי מטלה מס' 42 אדר א' תשי"ט ירושלים
פר-335/15 6/1/1951 בעיות המדינה/ צרפתית חד פעמי משה שרת ירושלים
פר-339/23 1/1/1954 דין וחשבון על ביקורי בארצות הברית של אמריקה יוני- אוקטובר 1953 חד פעמי חנה אבן טוב
פר-348/4 5/1/1960 הצעה לסווג אחיד של משלחי יד חד פעמי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אייר תש"ך ירושלים
פר-335/14 6/1/1951 . חד פעמי 3/951/26 בעיות המדינה/ גרמנית דוד הורביץ ירושלים
פר-339/22 11/1/1954 DYELINE COPYING FOR LIBRARIES חד פעמי
פר-348/3 5/1/1960 סכום פעולות המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח חד פעמי הוכן לקראת ישיבתה השניה של המועצה שתתקים ביום יב' אייר תש"ך (9.5.1960) ד' אייר תש"ך ירושלים
פר-335/13 1/1/1951 בעיות המדינה /ערבית חד פעמי
פר-339/21 1/1/1954 FUNCTIONAL PHOTOGRAPHY חד פעמי
פר-348/2 1/1/1960 עבודות ועדות מהדורה ארעית חד פעמי אוש תש"ך ירושלים
פר-335/12 1/1/1951 בעיות המדינה/ רוסית חד פעמי
פר-339/20 1/1/1954 תיפקוד ודירוג של עובדי המדינה ועובדי מוסדות ציבוריים חד פעמי תשי"ד ירושלים
פר-348/1 8/1/1959 הנפסדים הנוכחים בישראל חד פעמי אהרן ליסקובסקי
פר-335/8 1/1/1951 בעיות המדינה- על בעית הבטחון חד פעמי תשי"א דוד בן גוריון ירושלים
פר-339/16 1/1/1954 תרשים חלוקת העבודה. תרשים התהליכים חד פעמי תכנית לפישוט העבודה
פר-347/14 1/1/1959 אומדנים ארעיים של החשבונות הלאומיים לשנים 1957 ו-1958 חד פעמי כרך י' מס' 5
פר-335/7 1/1/1951 בעיות המדינה בשירות הייעוד/ ערבית חד פעמי משה שרת
פר-339/15 1/1/1954 בהיענות לצרכים דין וחשבון על שיתוף -פעולה בין ישראל וארצות הברית בפיתוח הארץ חד פעמי
פר-347/13 1/1/1959 חינוך תדפיס מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל תשי'ח חד פעמי מס'9
פר-335/6 1/1/1951 בעיות המדינה/ צרפתית חד פעמי
פר-339/14 1/1/1954 חיים וייצמן ז'ל הנשיא הראשון של מדינת ישראל חד פעמי חשון תשי"ד ירושלים
פר-347/12 1/1/1959 קטלוג הספריה חד פעמי תשי"ט באר שבע
פר-335/5 9/1/1950 בעיות המדינה- יחוד ויעוד חד פעמי תשרי תשי"א דוד בן גוריון ראש הממשלה ושר הבטחון ירושלים
פר-339/13 1/1/1954 ISRAEL 1954 חד פעמי
פר-347/11 1/1/1959 קטלוג מדליונים ומטבעות חד פעמי קיץ תשי"ט
פר-335/11 1/1/1951 בעיות המדינה/ הונגרית חד פעמי דוד בן גוריון
פר-335/10 1/1/1951 בעיות המדינה- כלכלתנו בשעה זו חד פעמי ניסן תשי"א אליעזר קפלן ירושלים
פר-339/18 1/1/1954 טיפוח יחסים אנושיים בין מוסדות הממשלה לבין הקהל חד פעמי תשי"ד ר. ש. ליבלאן
פר-335/9 1/1/1951 בעיות המדינה על בעית הבטחון/ אידיש חד פעמי דוד בן גוריון ירושלים
פר-339/17 10/13/1954 עלון לאינפורמציה 1 פברואר- אוגוסט 1954 חד פעמי מבצע פישוט העבודה טז' תשרי תשט"ו
פר-347/15 1/1/1959 TEN YEARS OF THE CIVIL SERVICE IN ISRAEL 1948-1958 חד פעמי ירושלים
פר-335/22 1/1/1951 בעיות המדינה -יחוד ויעוד/ אידיש חד פעמי טבת תשי"א דוד בן גוריון ירושלים
פר-340/6 12/1/1955 BULLETIN OF THE RESEARCH COUNCIL OF ISRAEL חד פעמי SECTION C TECHNOLOGY
פר-348/11 1/1/1960 תכנון ופיתוח כפרי בישראל- שני אירועים חד פעמי תש"ך מר ארטור גליקסון ארכיטקט ירושלים
פר-340/5 1/1/1955 THE ARABS IN ISRAEL חד פעמי ירושלים
פר-348/10 2/1/1960 אומדני ההכנסה וההוצאה הלאומית בשנת 1959 חד פעמי הירחון הסטטיסטי לישראל חלק ב' כלכלה שבט תש"ך
פר-348/9 1/1/1960 הערכת עובדים בשרות המדינה בישראל חד פעמי עבודה סמינריונית שהוגשה במסגרת תכנית התעודה במינהל ציבורי בבי"ס קפלן  האוניברסיטה העברית בירושלים טבת תש"ך ד'ר דוד חניאל  יצחק מדניצקי  שלמה ענבר ירושלים
פר-335/26 1/1/1951 בעיות המדינה/ רוסית חד פעמי
פר-340/10 7/1/1955 PROJECTION OF DEVELOPMENT TOWARDS ECONOMIC INDEPENDENCE חד פעמי
פר-348/15 3/14/1960 הועדה לחגיגות יום העצמאות תש'ך חד פעמי 1.במה מתפרקת. 2.יחידה אחת של במה מתפרקת. 3.רשימת זרקורים לבמה וסדר קביעתם. 4.תכנית לקשוט הבמה. 5.במת הנסוי בחולון. 6.מערכת הצנורות לתלית גופי תאורה טו' אדר תש"ך
פר-335/25 1/1/1951 בעיות המדינה- בשירות היעוד/ הונגרית חד פעמי משה שרת ירושלים
פר-340/9 1/1/1955 יסודות המינהל חד פעמי מאת ל אורוויק הוצאת המדפיס הממשלתי  ירושלים
פר-348/14 5/2/1960 זיקוקין דינור חוברת הדרכה חד פעמי הועדה לחגיגות יום העצמאות התש"ך ה' אייר תש"ך
פר-335/24 5/1/1951 בעיות המדינה- המלחמה בבריונות חד פעמי אייר תשי"א משה שרת ירושלים
פר-340/8 1/1/1955 מינהל חרושתי וכלכלי חד פעמי מאת הנריפאיול
פר-348/13 4/28/1960 השירות לארגון ושיטות. פרקי עיון למקשרי ארגון ושיטות חד פעמי א' באייר תש"ך ירושלים
פר-335/23 5/1/1951 בעיות המדינה/ אידיש חד פעמי אייר תשי"א משה שרת ירושלים
פר-340/7 1/1/1955 THE ISRAEL SCIENTIFIC PRESS חד פעמי REPORT MAY 1955
פר-348/12 1/1/1960 שעות העבודה בשירות מדינת ישראל חד פעמי תש"ך מר משה מאירי
פר-335/19 1/1/1951 בעיות המדינה- בשירות הייעוד חד פעמי תשי"א משה שרת ירושלים
פר-340/3 7/1/1956 שכר עבודה בתעשיה אוגוסט 1955 חד פעמי סיכום אב תשט"ז ירושלים
פר-348/8 1/1/1960 מודל כללי של תכנון חד פעמי מהדורה זמנית תש"ך ד'ר יחזקאל דרור ירושלים
פר-335/18 1/1/1951 בעיות המדינה- מדיניות חו של ישראל/ ערבית חד פעמי דוד בן גוריון
פר-340/2 3/19/1956 כנס מדעי מאוחר חד פעמי דיונים והרצאות ח'-י' ניסן תשט"ז
פר-348/7 1/1/1960 המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח נספח מס' 2 לדו'ח הצוות למחקר לתעשיות המזון חלק 1 המחקר לתעשיות השמנים/ אנגלית חד פעמי
פר-335/17 1/1/1951 בעיות המדינה/ צרפתית חד פעמי דוד בן גוריון ירושלים
פר-340/1 1/1/1956 אתה… והטלפון תדריך לשימוש נכון בטלפון חד פעמי תשט"ז ירושלים
פר-348/6 5/1/1960 ההכנסה וההוצאה הלאומית בשנים 1958 ו-1959 חד פעמי אומדנים מתוקנים ירושלים
פר-335/16 1/1/1951 בעיות המדינה/ המלחמה בבריונות /הונגרית חד פעמי משה שרת ירושלים
פר-339/24 5/1/1955 BULLETIN OF THE RESEARCH COUNCIL OF ISRAEL חד פעמי VOLUME 4 NO 1
פר-348/5 1/1/1960 THE ARCHIVES LAW 5715-1955 AND REGULATIONS חד פעמי ירושלים
פר-335/21 3/1/1951 בעיות המדינה/ אידיש חד פעמי אדר ב' תשי"א דוד בן גוריון ירושלים
פר-335/20 1/1/1951 בעיות המדינה/ אידיש חד פעמי תשי"א משה שרת ירושלים
פר-340/4 1/1/1955 THE ARABS IN ISRAEL חד פעמי
פר-335/33 1/1/1950 MISSION AND DEDICATION חד פעמי דוד בן גוריון תל אביב
פר-340/17 9/2/1955 REPORT OF THE DEMONSTRATION IN THE PORT OF HAIFA AUTHORITY חד פעמי
פר-348/22 1/1/1960 היחסים בין המרכז לבין השלוחות במשרד הסעד חד פעמי תש"ך שלמה מרון (מודסיאנו) אפרים מילוא ישראל רואי
פר-335/32 1/1/1948 העשרת קליפות טריות ומיובשות של תפוחי זהב ולימון באמצעות אמוניאק בתנאי מעבדה ובתנאי תעשיה חד פעמי ר. ולקני וח. שינדלר
פר-340/16 9/1/1955 REPORT OF THE DEMONSTRATION OFFICE POPULATION REGISTRATION חד פעמי TEL- AVIV
פר-348/21 1/1/1960 רשימת מילים עברית- ערבית חד פעמי לקוחה מתוך המלון הערבי- עברי לשפה הערבית החדשה תש"ך ד. איילון ופ. שנער
פר-340/15 1/1/1955 תדריך סידור הרשומות חד פעמי מאת דוד ש. רוזן המועצה הלאומית לניהול הרשומות בניו יורק משלחת הפעולות של ארה'ב בישראל תל- אביב 1955
פר-348/20 1/1/1960 אתה… והטלפון מדריך לשימוש נכון בטלפון חד פעמי תש"ך ירושלים
פר-348/19 1/1/1960 חוק הארכיונים החוק  התקנות  ההוראות חד פעמי תש"ך ירושלים
פר-335/37 1/1/1951 קונטרס א: מונחי שידור חד פעמי שירות השידור מדור ההסברה תשי"א
פר-341/3 2/1/1957 זכויות סוציאליות בתעשיה לסוף שנת 1955 חד פעמי סיכום אדר א' תשי"ז ירושלים
פר-348/26 1/1/1958 התנועה הטבעית. לידות ופטירות של יהודים. לוחות תמותה של יהודים חד פעמי . תדפיס מהירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' סטטיסטיקה חברתית כרך י' מס' 7
פר-335/36 1/1/1951 בעיות המדינה- תהליכי יסוד בכלכלה/ הונגרית חד פעמי דוד הורוביץ ירושלים
פר-341/2 1/1/1957 תכנית לפיתוח שירות השידור בישראל חד פעמי תשי"ח ירושלים
פר-348/25 1/1/1957 נישואין וגירושין של יהודים בישראל חד פעמי תדפיס מהירחון הסטטיסטי לישראל חלק א' סטטיסטיקה חברתית כרך י' מס' 11
פר-335/35 5/1/1951 בעיות המדינה- תהליכי יסוד בכלכלה הישראלית חד פעמי סיון תשי"א דויד הורוביץ ירושלים
פר-341/1 1/1/1957 המינהל הדינמי חד פעמי תשי"ז נערך בידי הנרי ס. מטקאלף ול. אורוויק
פר-348/24 7/1/1959 הכנסת בפעולה סרטון מס' 2 חד פעמי תמוז תשי"ט
פר-335/34 5/1/1951 בעיות המדינה/ אידיש חד פעמי סיון תשי"א דוד הורביץ ירושלים
פר-340/18 9/1/1955 REPORT OF THE DEMONSTRATION OFFICE IN THE DISTRICT HEALTH OFFICE חד פעמי
פר-348/23 1/1/1960 קבלת עובדים לשרות המדינה בישראל חד פעמי חומר לעיון בנושא "שיטת בחירת עובדים" תש"ך י. ראובני ירושלים
פר-335/30 1/1/1951 בעיות המדינ- עבודה וחינוך/ הונגרית חד פעמי דוד בן גוריון ירושלים
פר-340/14 1/1/1955 תדריך לבדיקת ערך הרשומות חד פעמי מאת דוד ש. רוזן המועצה הלאומית לניהול הרשומות בניו יורק משלחת הפעולות של ארה'ב בישראל תל- אביב 1955
פר-335/29 1/1/1951 בעיות המדינה- על העבודה והחינוך חד פעמי דוד בן גוריון
פר-340/13 1/1/1955 כיצד למצוא רשומות מבוקשות חד פעמי מאת דוד ש. רוזן המועצה הלאומית לניהול הרשומות בניו יורק משלחת הפעולות של ארה'ב בישראל תל- אביב 1955
פר-348/18 1/1/1960 שערי חליפין אפקטיביים  (1955-1958) חד פעמי טבת תש"ך ירושלים
פר-335/28 1/1/1951 בעיות המדינה/ צרפתית חד פעמי דוד בן גוריון ירושלים
פר-340/12 1/1/1955 הארכיב במינהל האמריקאי חד פעמי
פר-348/17 4/1/1960 סקירה על פעולות המחלקה לשיפור נוף האר ולפיתוח אתרים היסטוריים חד פעמי מוגשת לראש הממשלה לרגל סיום שחזור האקרופוליס בעבדת פסח תש"ך
פר-335/27 1/1/1948 בעיות המדינה- ההתקדמות הכלכלית של המדינה והתקציב החדש חד פעמי אליעזר קפלן- שר האוצר
פר-340/11 4/1/1955 ECONOMIC ADVISORY STAFF DAVID BUILDING JERUSALEM חד פעמי
פר-348/16 4/10/1960 הועדה לחגיגות יום העצמאות תש'ך חד פעמי 1.מערכת המיקרופונים בבמת הבידור. 2.מיקום הרמקולים בשטח החגיגה. 3.תכנית לקישוט במת יום העצמאות. תכנית לקישוט ככרות. 5.תכנית לדוכן יין ומזון. 6.לוח פקוד החשמל. יג' ניסן תש"ך
פר-335/31 4/21/1952 דברי הסימפוסיון לדוקומנטציה חד פעמי כו'- כז' ניסן תשי"ב ירושלים
פר-335/44 1/1/1948 דברים מכינוס המנהלים  המזכירים הכלליים ונציגי ועדי העובדים של משרדי הממשלה חד פעמי
פר-341/10 1/1/1956 גורמי חוץ המשפיעים של עבודת הארכיב חד פעמי
פר-335/43 5/1/1951 ישראל תשי'א ספר מראות ומקרא לאזרח הישראלי חד פעמי יום העצמאות תשי"א ירושלים
פר-341/9 1/1/1956 תדריך לטכניקה של ארגון ושיטות חד פעמי תשט"ז
פר-335/42 7/1/1951 בשליחות ישראל חד פעמי מסע הבשורה והתביעה תמוז תשי"א
פר-341/8 1/1/1956 השירות להדרכה ולהשכלה בקורס הדו- חודשי לסדרי שלטון ומשפט חד פעמי
פר-341/7 2/1/1956 התנועה בכבישים (מרס 1955) חד פעמי שבט תשט"ז סיכום מאת ד'ר ד. דרוטמן ירושלים
פר-335/48 10/1/1951 תדפיס מתוך ילקוט המועצה המדעית לישראל כרך א' חד פעמי חלוקת ההארה בעצי הדר תשרי תשי"ב
פר-341/14 12/1/1956 דין וחשבון על מיכון משכורת עובדי המדינה סקר הגזברויות חד פעמי מטלה מס' 10 טבת תשי"ז
פר-335/47 12/1/1951 דין וחשבון על חקירות ימיות באילת חד פעמי הוכן עבור ועדת הנגב ז. תלן מהנדס אילת
פר-341/13 6/1/1956 דין וחשבון על נוהלים בענייני מנגנון חד פעמי סיון תשט"ז ירושלים
פר-335/46 12/1/1951 ORGANIZATION OF SCIENTIFIC UNITED NATIONS FELLOWSHIP חד פעמי FINAL REPORT
פר-341/12 2/1/1956 סקר הארכיב בחברה הממשלתית לתיירות חד פעמי אדר- אב תשט"ז ירושלים
פר-335/45 6/1/1951 שליחותו של עובד המדינה חד פעמי דברי ראש הממשלה דוד בן גוריון ושר החוץ משה שרת בכינוס הועדים של עובדי המדינה בתל אביב ביום יט' בניסן תשי"א סיון תשי"א ירושלים
פר-341/11 1/1/1956 תדריך להדרכה לעבודה חד פעמי תשט"ז ירושלים
פר-335/41 10/1/1951 בחינות כניסה לשירות במדינה חד פעמי חשון תשי"ב
פר-335/40 9/1/1951 חופשה שנתית לעובדים חד פעמי הוראות שימושיות לעובדים ומעבידים אלול תשי"א ירושלים
פר-341/6 1/1/1956 JEWISH RURAL POPULATION GROWTH AND STRUCTURE חד פעמי תל אביב
פר-335/39 9/1/1951 תצרכת הצמנט ומשק הצמנט בישראל בתקופה 1950-1955 חד פעמי אלול תשי"א זאב מך  דיפל. אינג' הקריה
פר-341/5 1/1/1956 הועדה הלטינית במדינת ישראל חד פעמי עובד לפי הרצאה שניתנה ביום עיון בתאריך 5.3.1956
פר-348/28 11/17/1959 ניתוח תוצאות הבחירות לכנסת הרביעית (סיכומים ארעיים) חד פעמי הוגש למסיבת העיתונאים ביום 17.11.59 ירושלים
פר-335/38 12/1/1951 REPORT ON REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT IN THE NETHERLANDS חד פעמי PUBLICATION NO.8 ARTUR GLIKSON
פר-341/4 1/1/1957 המכון לחקר הנגב חד פעמי תכנית פעולות תשי"ח באר שבע
פר-348/27 6/1/1959 COASTAL GROUNDWATER COLLECTORS PROPOSED PILOT PLANTS IN THE SOUTHERN COASTAL PLAIN OF ISRAEL חד פעמי ירושלים
פר-389/2 4/1/1954 תקציב מטבע חוץ תקופון אומדן ההכנסות במטבע חוץ
פר-389/3 4/1/1955 תקציב מטבע חוץ תקופון תכנית רשיונות יבוא ושרותים במטבע- חוץ לשנת הכספים 1955/56 ניסן תשט"ו ירושלים
פר-389/4 5/1/1957 תקציב מטבע חוץ תקופון אומדן הכנסות ותקבולים  תכנית רשיונות יבוא ושרותים לשנת הכספים 1957/58 אייר תשי"ז ירושלים
פר-389/5 5/1/1956 תקציב מטבע חוץ תקופון אומדן הכנסות ותקבולים  תכנית רשיונות יבוא ושרותים לשנת הכספים 1956/57 סיון תשט"ז ירושלים
פר-389/1 6/13/1954 תקציב מטבע חוץ תקופון יב' בסיון תשי"ד
פר-389/13 3/1/1958 הודעות המשרד תקופון 8-10
פר-389/14 2/1/1959 הודעות המשרד תקופון 11-13
פר-389/15 4/1/1960 הודעות המשרד תקופון 14-27
פר-390/1 8/1/1964 תקציב מטבע חוץ תקופון אומדן הכנסות ותקבולים  תכנית רשיונות יבוא ושרותים לשנת הכספים 1964/65 אלול תשכ"ד ירושלים
פר-389/11 7/1/1956 הודעות המשרד תקופון 1-2
פר-389/12 1/1/1957 הודעות המשרד תקופון 3-7
פר-389/10 1/1/1961 הודעות המשרד תקופון 22-26
פר-389/6 2/1/1958 תקציב מטבע חוץ תקופון אומדן הכנסות ותקבולים  תכנית רשיונות יבוא ושרותים לשנת הכספים 1958/59 שבט תשי"ח ירושלים
פר-389/7 1/1/1957 תקציב מטבע חוץ תקופון אומדן ההכנסות במטבע חוץ לשנת הכספים 1957/58
פר-389/8 5/1/1960 הודעות המשרד תקופון 15-18
פר-389/9 9/1/1960 הודעות המשרד תקופון 19-21
פר-366/9 1/1/1950 משרד האוצר – שונות תקופון מס' 1
פר-391/4 2/1/1951 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לתקופה של כד' באדר ב'תשי"א- כז' בתמוז תשי"א 1 באפריל 1951- 31 ביולי 1951 מוגשת אל הכנסת הראשונה אדר א' תשי"א ירושלים
פר-366/10 9/1/1949 משרד האוצר – שונות תקופון חוזרים
פר-391/5 9/1/1948 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לתקופה של 1 ביולי 1948- 31 בדצמבר 1948 מוגשת למועצת המדינה אלול תש"י
פר-366/11 1/1/1949 משרד האוצר – שונות תקופון המפקח על הביטוח חוזרים
פר-391/6 1/1/1949 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לתקופה של 1 ינואר 1949- 31 במרס 1949 מוגשת למועצת המדינה טבת תש"ט
פר-366/12 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון חוזרים
פר-391/7 6/14/1949 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת תש"ט- תש"י יז' סיון תש"ט
פר-391/1 2/1/1958 דברי הסבר לתקציב מטבע חוץ תקופון לשנת הכספים 1958/59 שבט תשי"ח ירושלים
פר-366/7 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון טפסים
פר-391/2 5/1/1957 דברי הסבר לתקציב מטבע חוץ תקופון לשנת הכספים 1957/58 אייר תשי"ז ירושלים
פר-366/8 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון
פר-391/3 7/1/1956 דברי הסבר לתקציב מטבע חוץ תקופון לשנת הכספים 1956/57 תמוז תשט"ז ירושלים
פר-390/2 5/1/1963 תקציב מטבע חוץ תקופון אומדן הכנסות ותקבולים  תכנית רשיונות יבור ושרותים לשנת הכספים 1963/64 סיון תשכ"ג ירושלים
פר-390/3 4/1/1961 תקציב מטבע חוץ תקופון אומדן הכנסות ותקבולים תכנית רשיונות יבוא ושרותים לשנת הכספים 1961/62 אייר תשכ"א ירושלים
פר-390/4 3/1/1960 תקציב מטבע חוץ תקופון אומדן הכנסות ותקבולים תכנית רשיונות יבוא ושרותים לשנת הכספים 1960/61 אדר תש"ך ירושלים
פר-390/5 3/1/1959 תקציב מטבע חוץ תקופון אומדן הכנסות ותקבולים תכנית רשיונות יבוא ושרותים לשנת הכספים 1959/60 אדר א' תשי"ט ירושלים
פר-367/6 4/24/1960 משרד האוצר – שונות תקופון הבנקים הסוחרים המוסמכים
פר-391/15 7/1/1950 ECONOMIC SURVEY NO.11 תקופון NO.7
פר-367/7 4/8/1959 משרד האוצר – שונות תקופון המחלקה למלוות חוץ כט' אדר ב' תשי"ט
פר-391/16 12/1/1949 ECONOMIC SURVEY NO.11 תקופון NO.5
פר-367/8 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון מנגנון- טפסים
פר-392/1 11/1/1955 תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1955/56 מוגשת אל הכנסת השלישית כסליו תשט"ז ירושלים
פר-367/9 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון מנגנון- מכתבים
פר-392/2 2/1/1951 תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1950/51 מוגשת אל הכנסת הראשונה אדר א' תשי"א ירושלים
פר-391/11 6/1/1952 ECONOMIC SURVEY NO.11 תקופון
פר-367/3 1/1/1964 משרד האוצר – שונות תקופון ריכוז הערכת עיסוקי המפתח לפי סיכום נקודות ההערכה תשכ"ד
פר-391/12 11/1/1951 ECONOMIC SURVEY NO.11 תקופון
פר-367/4 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון
פר-391/13 6/1/1951 ECONOMIC SURVEY NO.11 תקופון
פר-367/5 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון
פר-391/14 4/1/1950 ECONOMIC SURVEY NO.11 תקופון
פר-366/13 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון תיק א. קפלן ז"ל
פר-391/8 3/1/1950 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לתקופה של יד' בניסן תש"י- טו' בתמוז תש"י הוגשה לישיבה קב"ט של הכנסת הראשונה ניסן תש"י ירושלים
פר-366/14 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון עיין בתקציב המדינה
פר-391/9 3/1/1951 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לתקופה של כד' באדר ב' תשי"א- כט' באלול תשי"א 1באפריל 1951 -30 בספטמבר 1951 מוגשת אל הכנסת הראשונה אדר ב' תשי"א ירושלים
פר-367/1 2/23/1956 משרד האוצר – שונות תקופון יא' באדר תשט"ז- יח' בסיון תשט"ז
פר-391/10 1/1/1948 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון בחודשים יולי- דצמבר 1948
פר-367/2 1/15/1964 משרד האוצר – שונות תקופון א' שבט תשכ"ד- תשרי תשכ"ה
פר-368/4 9/1/1955 רשימת הנשומים תקופון לשנת שומה 1953-1954 שנת ההכנסה 1952-1953 כרך 1 ירושלים אזור הדרום קבוצים אלול תשט"ו
פר-392/10 2/1/1955 דברי הסבר להוצאות תקציב הפיתוח תקופון לשנת הכספים 1955/56 שבט תשט"ו ירושלים
פר-369/1 8/1/1957 רשימת הנשומים תקופון לשנת מס 1954 כרך 2 איזור תל אביב יפו אלול תשי"ז
פר-392/11 7/1/1954 דברי הסבר להוצאות תקציב הפיתוח תקופון לשנת הכספים 1954/55 תמוז תשי"ד ירושלים
פר-369/2 8/1/1957 רשימת הנשומים תקופון לשנת מס 1954 כרך 1 ירושלים חיפה אלוך תשי"ז
פר-392/12 7/1/1954 תקציבי הפיתוח תקופון לשנת הכספים 1949/50-1953/54 נתונים על מימון הוצאות וביצוע פעולות תמוז תשי"ד ירושלים
פר-369/3 1/1/1954 רשימת הנשומים תקופון נספח לספר הנישומים שנת מס 1954
פר-392/13 1/1/1952 הערות שר האוצר תקופון לדינים וחשבונות מס.4 ומס.5 של מבקר המדינה על מערכת הביטחון לשנות הכספים 1952/53-1953/54
פר-367/13 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון
פר-392/6 8/3/1953 הצעת תקציב הפיתוח תקופון לשנת 1953/4 דברי שר האוצר  לוי אשכול בפני הכנסת השניה כב' באב תשי"ג
פר-368/1 9/1/1955 רשימת הנשומים תקופון לשנת שומה 1953-1954 שנת ההכנסה 1952-1953 כרך 3 אלול תשט"ו
פר-392/7 7/1/1954 הוצאות תקציב הפיתוח תקופון לשנת הכספים 1954/55 הצעת חלוקה מוגשת לכנסת השניה תמוז תשי"ד ירושלים
פר-368/2 9/1/1955 רשימת הנשומים תקופון לשנת שומה 1953-1954 שנת ההכנסה 1952-1953 כרך 4 אזור המרכז אלול תשט"ו
פר-392/8 2/1/1955 הוצאות תקציב הפיתוח תקופון לשנת הכספים 1955/56 הצעת חלוקה מוגשת לכנסת השניה שבט תשט"ו ירושלים
פר-368/3 9/1/1955 רשימת הנשומים תקופון לשנת שומה 1953-1954 שנת ההכנסה 1952-1953 כרך 2 תל אביב אלול תשט"ו
פר-392/9 7/1/1953 הוצאות תקציב הפיתוח תקופון לשנת הכספים 1953/54 מוגשת אל הכנסת השניה אב תשי"ג ירושלים
פר-392/5 8/3/1954 הצעת תקציב הפיתוח תקופון לשנת הכספים 1954/55 דברי שר האוצר  לוי אשכול בפני הכנסת השניה ד' באב תשי"ד ירושלים
פר-367/10 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון מלוה חובה- טפסים
פר-392/3 3/1/1950 תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1949/50 הוגשב לישיבה קכ"ט של הכנסת הראשונה ניסן תש"י ירושלים
פר-367/11 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון טפסים
פר-392/4 7/1/1953 הצעת תקציב הפיתוח תקופון לשנת הכספים 1953/54 מוגשת אל הכנסת השניה אב תשי"ג
פר-367/12 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון טפסים
פר-372/3 2/15/1954 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס. 4 של מבקר המדינה לשנת הכספים 1952/53 יב' באדר א' תשי"ד ירושלים
פר-393/5 12/21/1952 PROGRESS REPORT ON HAIFA PORT תקופון 1952
פר-372/4 2/15/1953 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס. 3 של מבקר המדינה לשנת הכספים 1951/52 ל' בשבט תשי"ג
פר-393/6 7/1/1951 PROGRESS REPORT OF BUILLDING/ HOUSING תקופון
פר-372/5 8/1/1956 רשימת הנשומים תקופון לשנת שומה 1954-1955 שנת ההכנסה 1953-1954 תוספת לכרך 4 אב תשט"ז
פר-393/7 1/1/1952 PROGRESS REPORT OF BUILLDING/ HOUSING תקופון
פר-372/6 8/1/1956 רשימת הנשומים תקופון לשנת שומה 1954-1955 שנת ההכנסה 1953-1954 כרך 4 אב תשט"ז
פר-393/8 11/7/1949 PROGRESS REPORT OF BUILLDING/ HOUSING תקופון
פר-371/2 8/1/1956 רשימת הנשומים תקופון לשנת שומה 1954-1955 שנת ההכנסה 1953-1954 כרך 1 אב תשט"ז
פר-393/1 11/1/1956 EXTIMBANK LOAN CONTRACT 458/B תקופון 6TH PROGRESS REPORT ON TRANSPORT 1955
פר-371/3 8/1/1956 רשימת הנשומים תקופון לשנת שומה 1954-1955 שנת ההכנסה 1953-1954 כרך 2 אב תשט"ז
פר-393/2 10/1/1955 EXTIMBANK LOAN CONTRACT 458/B תקופון 5TH PROGRESS REPORT ON TRANSPORT 1954
פר-372/1 2/15/1956 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס. 6 של מבקר המדינה לשנת הכספים 1954/55 ג' באדר תשט"ז
פר-393/3 4/1/1956 PROGRESS REPORT ON HAIFA PORT תקופון 1955
פר-372/2 2/15/1955 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס. 5 של מבקר המדינה לשנת הכספים 1953/54 כג' בשבט תשט"ו ירושלים
פר-393/4 4/1/1955 PROGRESS REPORT ON HAIFA PORT תקופון 1954
פר-392/15 3/1/1960 דברי הסבר לתקציב מטבע חוץ תקופון לשנת הכספים 1960/61 אדר תש"ך
פר-371/1 8/1/1956 רשימת הנשומים תקופון לשנת שומה 1954-1955 שנת ההכנסה 1953-1954 כרך 3 אב תשט"ז
פר-392/16 3/1/1959 דברי הסבר לתקציב מטבע חוץ תקופון לשנת הכספים 1959/60 אדר א' תשי"ט ירושלים
פר-370/1 8/1/1957 רשימת הנשומים תקופון לשנת מס 1954 כרך 4 פקידי השומה אלול תשי"ז ירושלים
פר-392/14 3/31/1959 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס. 9 של מבקר המדינה על מערכת הבטחון לשנת הכספים 1957/58 כא' באדר ב' תשי"ט ירושלים
פר-370/2 8/1/1957 רשימת הנשומים תקופון לשנת מס 1954 כרך 3 אלול תשי"ז ירושלים
פר-374/2 4/17/1963 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס. 13 כג' בניסן תשכ"ג
פר-393/16 11/1/1958 תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1958/59 מוגשת אל הכנסת השלישית חשון תשי"ט ירושלים
פר-374/3 3/24/1964 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס' 14 של מבקר המדינה לשנת 1963 ולחשב ונות של שנת הכספים 1962/63 יא' בניסן תשכ"ד ירושלים
פר-394/1 1/1/1964 הצעת תקציב להוצאה לשנת הכספים תקופון 1964/65
פר-374/4 4/13/1965 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס. 15 של מבקר המדינה לשנת 1964 ולחשבונות של שנת הכספים 1963/64 יא' בניסן תשכ"ה ירושלים
פר-394/2 1/1/1962 הצעת תקציב להוצאה לשנת הכספים תקופון 1962/63
פר-374/5 3/1/1953 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1953/54 מוגשת אל הכנסת השניה אדר תשי"ג ירושלים
פר-373/4 3/31/1959 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס' 9 של מבקר המדינה לשנת הכספים 1957/58 כא' באדר ב' תשי"ט
פר-393/12 2/1/1957 תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1956/57 אדר א' תשי"ז ירושלים
פר-373/5 4/4/1958 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס' 8 של מבקר המדינה לשנת הכספים 1956/57 יד' בניסן תשי"ח ירושלים
פר-393/13 11/1/1957 תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1957/58 מוגשת אל הכנסת השלישית חשון תשי"ח ירושלים
פר-373/6 2/15/1957 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס' 7 של מבקר המדינה לשנת הכספים 1955/6 יד' באדר א' תשי"ז
פר-393/14 11/1/1963 תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1963/64 חשון תשכ"ד ירושלים
פר-374/1 8/1/1949 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1949/50 הוגשה לישיבה של ע"ד הכנסת הראשונה אלול תש"ט
פר-393/15 12/1/1961 תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1961/62 טבת תשכ"ב ירושלים
פר-393/9 1/1/1954 PROGRESS REPORT OF BUILLDING/ HOUSING תקופון
פר-373/2 6/22/1962 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס' 12 של מבקר המדינה לשנת הכספים 1960/61 כ' בסיון תשכ"ב ירושלים
פר-393/10 1/1/1949 PROGRESS REPORT OF BUILLDING/ HOUSING תקופון
פר-373/3 5/9/1960 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס' 10 של מבקר המדינה לשנת הכספים 1958/59 יב' באייר תש"ך ירושלים
פר-393/11 1/1/1948 תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1956/57
פר-373/1 5/15/1961 הערות שר האוצר תקופון לדין וחשבון השנתי מס' 11 של מבקר המדינה לשנת הכספים 1959/60 כט' באייר תשכ"א
פר-375/4 2/1/1954 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1954/55 כז' באדר ב' תשי"ד- ח' בניסן תשט"ו 1 באפריל 1954- 31במרס 1955 מוגשת אל הכנסת השניה אדר א' תשי"ד ירושלים
פר-394/11 1/1/1952 TELECOMMUNICATIION PROGRESS REPORT תקופון 5
פר-376/1 2/1/1960 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1960/61 מוגשת אל הכנסת הרביעית שבט תש"ך ירושלים
פר-394/12 7/1/1951 TELECOMMUNICATIION PROGRESS REPORT תקופון 4
פר-376/2 12/1/1958 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1959/60 מוגשת אל הכנסת השלישית טבת תשי"ט ירושלים
פר-374/9 3/1/1953 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1953/54 מוגשת אל הכנסת השניה אדר תשי"ג
פר-394/7 4/1/1954 AGRICULTURAL PROGRESS REPORT תקופון 9&10
פר-375/1 1/1/1957 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1957/58 כט' באדר ב' תשי"ז- י' בניסן תשי"ח 1 באפריל 1957-31 במרס 1958מוגשת אל הכנסיה השלישית שבט תשי"ז ירושלים
פר-394/8 11/1/1951 AGRICULTURAL PROGRESS REPORT תקופון 6
פר-375/2 2/1/1956 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1956/57 כ' בניסן תשט"ז- כח' באדר ב' תשי"ז 1 באפריל 1956- 31 במרס 1957 מוגשת אל הכנסת השלישית אדר תשט"ז ירושלים
פר-394/9 5/1/1956 TELECOMMUNICATIION PROGRESS REPORT תקופון 9
פר-375/3 1/1/1955 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1955/56 ט' בניסן תשט ו- יט' בניסן תשט"ו 1 באפריל 1955- 31 במרס 1956 מוגשת אל הכנסת השניה שבט תשט"ו ירושלים
פר-394/10 5/1/1955 TELECOMMUNICATIION PROGRESS REPORT תקופון 8
פר-394/3 1/1/1953 PROPOSED REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL תקופון 1958/59
פר-374/6 4/1/1952 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1952/53 ו' בניסן תשי"ב
פר-394/4 2/1/1960 PROPOSED REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL תקופון 1960/61
פר-374/7 5/1/1950 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת 1950/51 הוגשה לישיבה קל"ח של הכנסת הראשונה אייר תש"י ירושלים
פר-394/5 1/1/1960 משרד האוצר הספריה תקופון רשימה ביבליוגרפית אפריל- מאי 1960
פר-374/8 8/1/1949 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1949/50 הוגשה לישיבה ע"ד של הכנסת הראשונה אלול תש"ט הקריה
פר-394/6 2/1/1954 AGRICULTURAL PROGRESS REPORT תקופון 11
פר-379/2 1/3/1961 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1961/62 טו' טבת תשכ"א דברי שר האוצר  לוי אשכול בפני הכנסת הרביעית ירושלים
פר-379/3 1/5/1959 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1959/60 כה' בטבת תשי"ט דברי שר האוצר  לוי אשכול בפני הכנסת השלישית ירושלים
פר-377/3 2/1/1962 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1962/63 מוגשת אל הכנסיה החמישית אדר א' תשכ"ב ירושלים
פר-396/1 9/1/1961 דין וחשבון על הכנסות המדינה תקופון חלק א' 1960/61 תשרי תשכ"ב ירושלים
פר-378/1 12/1/1963 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1964/64 מוגשת אל הכנסת החמישית טבת תשכ"ד ירושלים
פר-396/2 3/1/1961 דין וחשבון על הכנסות המדינה תקופון חלק א' 1959/60 אדר תשכ"א ירושלים
פר-378/2 12/1/1964 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1965/66 מוגשת אל הכנסת החמישית טבת תשכ"ה ירושלים
פר-396/3 9/1/1960 דין וחשבון על הכנסות המדינה תקופון חלק ב' 1958/9 אלול תש"ך ירושלים
פר-379/1 2/15/1960 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1960/61 יז' בשבט תש"ך דברי שר האוצר  לוי אשכול בפני הכנסת הרביעית ירושלים
פר-396/4 10/1/1959 דין וחשבון על הכנסות המדינה תקופון 1958/9 חלק א' תשרי תש"ך
פר-376/3 1/1/1958 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1958/59 מוגשת אל הכנסת השלישית שבט תשי"ח
פר-395/1 3/1/1959 דין וחשבון על הכנסות המדינה תקופון 1957/8 אדר א' תשי"ט ירושלים
פר-376/4 1/1/1957 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1957/58 מוגשת אל הכנסת השלישית שבט תשי"ז ירושלים
פר-395/2 1/1/1958 דין וחשבון על הכנסות המדינה תקופון 1956/7 תשי"ח ירושלים
פר-377/1 12/1/1962 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1963-1964 מוגשת אל הכנסיה החמישית טבת תשכ"ג
פר-395/3 4/1/1957 דין וחשבון על הכנסות המדינה תקופון 1955/6 ניסן תשי"ז ירושלים
פר-377/2 1/1/1961 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1961/62 מוגשת אל הכנסת הרביעית יג' בטבת תשכ"א ירושלים
פר-395/4 5/1/1956 דין וחשבון על הכנסות המדינה תקופון לשנים 1954/5-1948/9 סיון תשט"ז ירושלים
פר-394/13 12/1/1952 TELECOMMUNICATIION PROGRESS REPORT תקופון
פר-380/5 1/1/1955 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1955/56 שבט תשט"ו ירושלים
פר-380/1 2/27/1962 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1962/63 בפני הכנסת החמישית כג' אדר א' תשכ"ב ירושלים
פר-380/2 12/31/1962 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1963/64  ד' בטבת תשכ"ג ירושלים
פר-380/3 2/1/1954 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים1954/55 אדר א' תשי"ד ירושלים
פר-380/4 2/1/1956 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1956/57 אדר תשט"ז ירושלים
פר-379/5 1/14/1957 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1957/58 יב' בשבט תשי"ז דברי שר האוצר  לוי אשכול בפני הכנסת השלישית ירושלים
פר-379/6 2/14/1956 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1956/57 ב' באדר תשט"ז דברי שר האוצר  לוי אשכול בפני הכנסת השלישית ירושלים
פר-379/7 2/8/1955 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1955/56 טז' בשבט תשט"ו דברי שר האוצר  לוי אשכול בפני הכנסת השניה ירושלים
פר-379/8 2/22/1954 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1954/55 יט' אדר א' תשי"ד דברי שר האוצר  לוי אשכול בפני הכנסת השניה ירושלים
פר-379/4 1/29/1958 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1958/59 ח' בשבט תשי"ח דברי שר האוצר  לוי אשכול בפני הכנסת השלישית ירושלים
פר-363/4 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון טפסים
פר-383/1 12/1/1964 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1965/66 טבת תשכ"ה ירושלים
פר-363/1 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון מטבע חוץ
פר-383/2 2/1/1960 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1960/61 שבט תש"ך ירושלים
פר-363/2 10/14/1963 משרד האוצר – שונות תקופון טפסים
פר-383/3 12/1/1958 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1959/60 טבת תשי"ט ירושלים
פר-363/3 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון
פר-384/1 1/1/1961 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1961/62 יג' בטבת תשכ"א ירושלים
פר-381/1 1/1/1958 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1958/59 שבט תשי"ח ירושלים
פר-381/2 1/1/1957 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1957/58 שבט תשי"ז ירושלים
פר-382/1 12/1/1958 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1959/60 טבת תשי"ט
פר-382/2 1/1/1958 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1958/59 שבט תשי"ח ירושלים
פר-380/6 12/14/1964 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1965/66 ט' טבת תשכ"ה ירושלים
פר-380/7 12/23/1963 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה דברי שר האוצר תקופון לשנת הכספים 1964/65 ז' טבת תשכ"ד ירושלים
פר-364/3 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון שיפורי לשון מסימן א'- טז'
פר-387/2 12/1/1962 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1963/64 טבת תשכ"ג ירושלים
פר-364/4 1/1/1952 משרד האוצר – שונות תקופון מחלקת מס מותרות פרושים והוראות ביצוע לצו מס מסויג ומס מותרות (פטור)  תשי"ג
פר-388/1 12/1/1964 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1965/66  טבת תשכ"ה ירושלים
פר-364/5 5/17/1951 משרד האוצר – שונות תקופון מחלקת מס מותרות הוראה אפטורים מתשלום מס מותרות תשי"א- תשט"ו חיפה
פר-388/2 12/1/1964 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1965/66 טבת תשכ"ה ירושלים
פר-364/6 1/1/1952 משרד האוצר – שונות תקופון תשי"ג- תש"ך
פר-363/7 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון משרד העבודה והבטוח העממי
פר-386/1 12/1/1963 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1964/65 טבת תשכ"ד ירושלים
פר-363/8 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון רשם תביעות חוץ
פר-386/2 12/1/1962 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1963/64 טבת תשכ"ג ירושלים
פר-364/1 6/1/1950 משרד האוצר – שונות תקופון
פר-386/3 2/1/1962 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1962/63 אדר א' תשכ"ב ירושלים
פר-364/2 1/1/1952 משרד האוצר – שונות תקופון חוק מס קניה תשי"ב
פר-387/1 12/1/1963 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1964/65 טבת תשכ"ד ירושלים
פר-384/2 2/1/1960 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1960/61 שבט תש"ך
פר-363/5 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון טפסים
פר-385/1 1/1/1961 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1961/62 יג' בטבת תשכ"א ירושלים
פר-363/6 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון טפסים
פר-385/2 2/1/1962 דברי הסבר להצעת התקציב להכנסה ולהוצאה תקופון לשנת הכספים 1962/63 אדר א' תשכ"ב ירושלים
פר-365/4 10/23/1950 משרד האוצר – שונות תקופון תש"י- תשכ"ב
פר-365/5 1/1/1950 משרד האוצר – שונות תקופון קרן פקדוון וקרן הוזלה (תוספת יוקר) דין וחשבון תש"י
פר-365/6 1/1/1963 משרד האוצר – שונות תקופון ספר חובה לסמינריון במינהל ציבורי ובחינות הגמר במדע המדינה/ אנגלית תשכ"ד
פר-364/10 1/1/1953 משרד האוצר- החשב הכללי תקופון תשי"ג- תשי"ח
פר-365/1 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון טפסים
פר-365/2 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון דוגמאות דפוס
פר-365/3 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון צרכי משרד- מעטפות
פר-364/7 1/1/1963 משרד האוצר- החשב הכללי תקופון תשכ"ג- תשכ"ד
פר-364/8 1/1/1959 משרד האוצר- החשב הכללי תקופון תשי"ט- תשכ"ב ירושלים
פר-364/9 1/1/1948 משרד האוצר- החשב הכללי תקופון טפסים
פר-366/5 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון
פר-366/6 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון
פר-366/1 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון
פר-366/2 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון האפוטרופוס לנכסי נפקדים
פר-366/3 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון אגף התכנון
פר-366/4 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון מפקח על נכסי נפקדים
פר-365/7 1/1/1950 משרד האוצר – שונות תקופון קרן פקדון וקרן הוזלה/ טפסים
פר-365/8 1/1/1953 משרד האוצר – שונות תקופון
פר-365/9 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון נייר
פר-365/10 1/1/1948 משרד האוצר – שונות תקופון כרטיסים
טס-3091/1 1/1/1964 הנשיא זלמן שזר – אלבום תמונות בתיק – תצלומים של הנשיא שזר בתקופת השבעתו לכהונה שנייה; בתצלומים – התייעצויות הנשיא עם נציגי כל סיעות הבית לקראת הרכבת ממשלה; פגישת הנשיא עם מנהיגי העולם; הגשת כתב האמנה משגריר קניה בישראל.
טס-3091/2 3/26/1969 הנשיא זלמן שזר – אלבום תמונות – ביקור נשיא המדינה בסיני בתיק – תצלומים מביקורו של הנשיא זלמן שזר בסיני; פגישה עם אנשי 'הזהב השחור' באבו רודס;  פגישת הנשיא עם מייצבי הגבולות וחיילים וקצינים בסיני.
טס-3091/3 1/1/1963 הנשיא זלמן שזר – אלבום תמונות  תצלומים של הנשיא שזר עם אישים שונים בפגישות ואירועים שנערכו בבית הנשיא-תמונות הנשיא עם הרמטכ"ל בר לב וחיילים מצטיינים (1967)  עם ממשלת אשכול הראשונה  עם ראש הממשלה גולדה מאיר לאחר בחירתה  בעת הכרזת פתיחת המכון ע"ש פרופ' טור  מינוי הקאדים הדרוזים  השבעת מבקר המדינה יצחק נבנצל ובחברת אישים שונים-דוד בן גוריון  אברהם הרצפלד  יגאל ידין  שגריר ארה"ב ברבור  הגנרל אוד בול  המלחין איגור סטרווינסקי ועוד.
טס-3091/4 11/16/1964 הנשיא זלמן שזר – אלבום תמונות אלבום תמונות של הנשיא זלמן שזר מתקופת כהונתו. בתצלומים: ביקור הנשיא זלמן שזר בבאר שבע  קבלת העדות הנוצריות בבית הנשיא; ביקור שר הפיתוח של הקהילה המרכז-אפריקאית בישראל ועוד;
טס-3091/5 1/1/1960 מניה שוחט בפנים מכתב על משה מ-3/11  70 (חסר).  זכויות יוצרים: סטודיו אלפרד ברנהים  ריקרדה שוורין.
טס-3091/8 9/11/1961 הנשיא זלמן שזר – אלבום תמונות תצלומים מאירועים שונים שנערכו בבית הנשיא-קבלת פנים לחברי מועצת עיריית ירושלים  קבלת ראשי הכמורה  מינוי נגיד בנק ישראל  פגישות עם מנהיגים ממדינות שונות (אפריקה  אוסטרליה)  קבלת פנים לדיפלומטים לקראת השנה החדשה  ביקור ילדי בית הספר לרגל יום הולדתו ה-75 של הנשיא  הבית הפתוח בסוכות  פגישה עם ראשי העיריות ועוד. השתתפות הנשיא באירועים חיצוניים-קבלת אזרחות כבוד של נהריה  העלאת עצמות בורוכוב ועוד.
ג-2988/64 5/28/1958 קפלן אליעזר (ז'ל) (פרס) מסמך המכון לפריון העבודה והייצור לכבוד ראש הממשלה דוד בן גוריון בעניין טקס הענקת פרס קפלן  וסיכום סדר היום של האירוע
פ-2460/2 1/1/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתמים על היין ליוסף ב"ר תנחום ירושלמי יוצאים לאור על ידי א.מ. הברמן
פ-2460/3 6/21/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הכנסיה העברית בברלין" של "ברית עברית עולמית" פרוטוקול הישיבות
פ-2460/4 10/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "Rabbi Ben Ezra on Permutations and Cambinations" קטע מאמר מאת יקותיאל גינזבורג
פ-2460/6 1892-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קול מבשר  * קול מבשר (דיא אידיעש וועלט) – חוברת קטנה * כרזה מ-1892
פ-2460/7 9/16/1952 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מי חבר את הפיוט "אל נורא עלילה"? / ד"ר שמעון ברנשטיין  הדפסה מיוחד מ"הדואר" – כ"ו אלול תשי"ב
פ-2460/8 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "סערת המחאה של יהדות ירושלים נגד ריקודי הזימה של עיריית ירושלים…" בתוך ילקוט מאמרים מאנשי "נטורי קרתא"  תש"י
פ-2460/12 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Bernard Heller
פ-2460/13 1895-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק מספר שירים של יל"ג [?]
פ-2460/14 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עמ' מ"לוח ארץ ישראל" 
פ-2460/15 1880-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "קובלנתו של מל"ל על בן יהודה ביחס לירמיהו" עמוד מצולם
פ-2460/16 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "תולדות היהודים באמריקה" / מרדכי זאב רייזין דפים בודדים
פ-2460/17 1/1/1906 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ספר "אדר היקר" / הרב אברהם יצחק הכהן קוק מהדורה ראשונה (?). חסרים דפים בפתיחה  פגום.
פ-2460/19 5/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ברקאי" 1. "יובלו של ה"ברקאי" / י.צ. רימון 2. "לתולדות העתונות העברית בדרום אפריקה" / י.ש. יודלביץ בתוך דפים של ה"ברקאי"
פ-2460/20 2/11/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ראובן בריינין מכתב מודפס אל יצחק דוד בלומנטל
פ-2460/21 1/1/1959 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – EDWARD D. COLEMAN Abraham Berger
פ-2460/22 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "לסיר משה מונטיפיורי ואשתו יהודית"  דף בודד
פ-2460/24 1/1/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "העתון המסורתי הראשון" / משה צינוביץ' המסלה שנה ז'  חוב' ב'
פ-2460/25 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עמוד מספר […]
פ-2460/26 1896-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שער ספר "הירח"  ירושלים תרנ"ו
פ-2460/27 1897-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אוצר ספרות ארץ ישראל עמוד אחד מתוך ספר ירושלים  תרנ"ז
פ-2460/28 1880-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דבר דפוס עמוד אחד מתוך ספר לא ידוע
פ-2460/29 1868-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צלום שער "ספר דברי הימים לבני הרוסים" ע"ג גלויה אודסה  תרכ"ח
פ-2460/30 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "דאס פוילישע יונגעל" / י.י. לינעצקי ספר מפורק
פ-2460/31 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ספר "עמק הבכא"
פ-2460/32 1/1/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פערל! חוברת מכתבים [?] של פערל באיוק
פ-2460/33 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "לבדה" / א.א. קבק קטע
פ-2460/34 1890-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עמוד מספר […]
פ-2460/35 1/1/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דבר דפוס (עמוד מכתב עת)
פ-2460/36 1886-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צונץ כמה דפים מספר או חוברת על יום טוב ליפמן צונץ
פ-2460/37 1898-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חבת הארץ בהוצאת אגודת "ישוב ארץ הקודש"  ירושלים תרנ"ח
פ-2460/39 1/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונות עברית ודברי דפוס שונים (לא של מלאכי)
פ-2460/40 1/1/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נפוליאון בונפרטא ויהודי ארץ ישראל (במלאת 140 שנה למלחמתו בארץ)  טיוטות מאמר מאת מלאכי
פ-2460/41 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הנסיך ג'יאורג' מסב על שולחן החכם באשי בירושלים בליל הסדר" / פנחס בן צבי גרייבסקי גזיר עיתון
פ-2460/42 1894-01-01 07:00:00 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעי חוברות מודפסות  ספרים וכו' (לא מלאכי) בין היתר: ישיבת ציון  קטע על הישיבה הגדולה במאה שערים  אגרות יהודה ליב גארדאן (גורדון)
פ-2460/43 1/1/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מחלוצי הרפואה בא"י: הד"ר א.י. ירמנס מאמר של שרה ירמנס ראובני ב"מחברת" (?)
פ-2460/45 1/1/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק בן צבי ז"ל תדפיס מתוך "יד לקורא"  כרך ז' תשכ"ז
פ-2460/46 1/1/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – האט דער ארגענטינער יידישער ישוב טאקע אזא פנים? / חיים יעקב וילק מתוך "ווארט און קלאנג"
פ-2460/47 1/1/1963 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – זכר להלל בבלי / חיים ליף בצרון
פ-2460/49 2/24/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר יעקב צבי לונץ ז"ל – שלושים שנה לפטירתו העתקת מאמר מאת נחום סלושץ מעיתון "הבוקר"
פ-2460/48 1/1/1974 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שני מאמרים של ג. קרסל 1. "על צ'יזבאט ושמו: 'גווארדיה'"  "מבפנים"  סתיו תשל"ח 3  כרך ל"ט 2. "קונטרס שסלל נתיבה"  "הדואר" אדר תשל"ד
טס-3092/5 11/24/1963 הנשיא זלמן שזר – צילומים תצלומים של הנשיא שזר באירועים שונים: אירועים בצריף הנשיא ברחביה-מפגש עם מדריכי עליית הנוער  ברכת הדיפלומטים לראש השנה  מקהלת קריית מלאכי ביום הפתוח בסוכות  ביקורי מנהיגים ממדינות זרות בבית הנשיא ונציגי ארגונים יהודיים. מסע הנשיא להלווית הנשיא קנדי בוושינגטון  השתתפות הנשיא בארועים שונים: חנוכת שדה התעופה ע"ש בר יהודה על יד מצדה  מפגש עם מלחינים (רובינשטיין  סטרווינסקי)  הנחת אבן פינה לאוניברסיטת חיפה  הלווית ראש עיריית חיפה אבא חושי  הכרזה על כינון מכון טרומן  טקס אזכרה לויצמן  הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על לוי אשכול ומאוחר יותר על גולדה מאיר ועוד.
טס-3092/6 6/20/1963 הנשיא זלמן שזר – צילומים תצלומים של הנשיא שזר מאירועים שונים שנערכו בבית הנשיא  השתתפותו בטקסים  פגישותיו עם מנהיגים  משלחות יהודיות ואנשי דת נוצרים בארץ ובחו"ל  סיוריו במקומות שונים בארץ (קיבוץ אילון  חיפה  תל אביב  גדרה) ועוד. פגישה עם ראשי השלטון המקומי בבית הנשיא  יום הבית הפתוח בבית הנשיא בסוכות  הגשת כתבי האמנה של שגרירים זרים לנשיא  מסיבת פרידה לשופט אולשן  יום הולדתו של הנשיא וברכת כפר חב"ד  החוג לתנ"ך בבית הנשיא  קבלת אזרחות כבוד של טבריה  סיור הנשיא במוסדות סעד  בתערוכת המשכן בהיכל שלמה  בבית חולים בגדרה  ביקור ראשון בתל אביב ועוד.
טס-3092/1 5/27/1963 הנשיא זלמן שזר – צילומים תצלומים מאירועים בהשתתפות הנשיא שזר  ביקורי אישים ונציגי ארגונים יהודיים בבית הנשיא-הגשת כתבי האמנה לנשיא על ידי שגרירים זרים  השתתפות הנשיא בחגיגות העשור לאוניברסיטת בר אילן  חוג התנ"ך בבית הנשיא ועוד.