היה עוד יצחק נבון

.1 | שני יצחק נבון בשירות המדינה

מי מאתנו שנושא שם פרטי ושם משפחה ששגורים בציבור, בוודאי מכיר את התופעה של משלוח דברי דואר אליו שמיועדים בעצם למישהו אחר שנושא את אותו השם. כזו הייתה גם מנת חלקו של יצחק נבון – ובעצם שני יצחק נבון…

בשנים הראשונות לקום המדינה התבלבלו לעתים הבריות ושלחו אל יצחק נבון, עובד לשכת ראש הממשלה ולימים נשיא המדינה (לענייננו "הראשון"), מכתבים המיועדים ליצחק נבון (לענייננו "השני"), עובד נציבות שירות המדינה. עיון בשנתוני הממשלה תשי"ב-תשכ"ב מגלה שיצחק נבון "השני" כיהן בתפקיד "ממונה על שירות הדרכה והשכלה" בנציבות. יתכן שיצחק נבון "השני" עלה מבולגריה ובכל מקרה לא הייתה לו קרבת משפחה ישירה ליצחק נבון "הראשון".

.2 | התכתבות שגויה

בנובמבר 1952 שלח יצחק נבון "הראשון" את המכתב הבא ליצחק נבון "השני" לאחר שקיבל מכתבים ושיחות טלפון שהיו מיועדים אליו:

תיק: "יצחק נבון – תיק אישי" (ג-5357/31), עמ' 255.

במרס 1956 קיבל יצחק נבון "הראשון" מכתב ממשרד הגביות של הסוכנות היהודית. הוא נדרש לשלם חוב (על הלוואה שככל הנראה קיבל יצחק נבון "השני" בעת שעלה ארצה) ולהציג את תעודת העולה שלו (תיק ג-5357/31, עמ' 218):

יצחק נבון "הראשון" השיב: "אין אני עולה ומשום כך לא קיבלתי כל תעודת עולה. נולדתי בירושלים והריני חי בה כל ימיי כמעט ללא הפסקה". הוא הציע להם לבדוק את העניין עם יצחק נבון שעובד בנציבות שירות המדינה (תיק ג-5357/31, עמ' 216):