חוק הארכיונים (התשט"ו – 1955) קובע שכל חומר ארכיוני אמור להיפתח לציבור. בסעיף 10 (א) נקבע כי:
"כל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיוני המופקד בגנזך, אך אפשר להגביל זכות זו בתקנות ויכול שההגבלה תהיה לפי סוגו של חומר ארכיוני ולפי תקופה קצובה מזמן היווצרו."

התקנות הרלוונטיות הן תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), התש"ע – 2010. עקרונות החשיפה הקבועים שם הם שכל חומר ארכיוני ייבדק לפני שייחשף, וכי כל חומר אמור להיחשף במועד כלשהו, אולם ככל שהחומר רגיש יותר כך מועד חשיפתו רחוק יותר. חומר ארכיוני רגיל ייחשף 15 שנה לאחר היווצרו, חומרים רגישים יותר ייחשפו אחרי 25, 30, 50, 70 ואף 90 שנה, לפי מידת הרגישות. העילות העיקריות להגבלת העיון הן חשש לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה, או חשש לפגיעה בפרטיותו של אדם. ועדת שרים ייעודית רשאית להאריך את תקופת המגבלה אף מעבר לתקופה הכתובה בתקנה.

אף שאין חובה משפטית, גנזת המדינה תשקול לערוך בדיקה חוזרת כאשר אזרח חש שהחלטה לסגור תיק איננה סבירה.

חוק הארכיונים נמצא כאן:
חוק הארכיונים, התשט"ו – 1955

תקנות הארכיונים* (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך) התש"ע – 2010  (כולל עידכון תשע"ט) כאן ובאתר נבו

*בינואר 2019 תוקנו תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תש"ע-2010, (הלן – "תקנות העיון") והוארכה תקופת ההגבלה על חומרים ארכיוניים המנויים בפרט 6 ובפרט 7 לתוספת הראשונה לתקנות, מ-70 שנה ל-90 שנה.

החומרים שנכללים בהארכה הם:

ס' 6 – חומר של יחידות סמך ביטחוניות של משרד ראש הממשלה, של יחידות ויחידות סמך ביטחוניות של משרד הביטחון ושל יחידות צה"ל, שנקבעו בתוספת השנייה* או לפיה, וחומר ארכיוני בעניין פעילותן של יחידות אלה המצוי בידי מוסדות מדינה אחרים;

ס' 7 – חומר של אגף המודיעין בצה"ל שהוא חומר מודיעיני גולמי ממקורות מסווגים בסיווג "סודי" ומעלה (למעט פרסומי מודיעין) וחומר על אודות פעילות איסוף מודיעיני של אגף המודיעין בצה"ל, לרבות פעילות מבצעית או טכנולוגית, לעניין זה, המסווג בסיווג "סודי" ומעלה וכן חומר ארכיוני מסוג זה המצוי בידי מוסדות מדינה אחרים;

בהתאם לאמור בתקנה 8(ה) לתקנות העיון גובשו נהלים אל מול המוסדות הביטחוניים שבתוספת השניה. נהלים אלו מצ"ב.

בנוסף פורסמו תמצית נהלים לחשיפה ובקשת חשיפה של חומר של המוסדות הביטחוניים (מוסד, שב"כ, ועדה לאנרגיה אטומית והמכון הביולוגי).

לקריאת תמצית הנהלים של כל גורם בטחוני :