רגולציה ונהלי עבודה

בחוק הארכיונים נקבעו במהלך השנים, משנת 1955 ואף בימים אלו, תקופות החזקה לחומר ארכיוני- מסמכים ורשומות, המנוהלים במוסדות המדינה השונים.

למידע – כיצד ייפתח חומר ארכיוני, וכיצד אפשר לערער על סגירתו? כאן
בהמשך ניתן למצוא פירוט של סדרות החומר הארכיוני בחלוקה של תקנות ביעור ושל הנחיות שמירה, המובאות לפי מוסדות המדינה והיחידות הארגוניות שבתוכו.

בחרנו להציג את תקופות השמירה בחלוקה לארבעה חטיבות:

תקנות והנחיות כלליות, הנוגעות לכלל מוסדות המדינה לרבות הרשויות המקומיות

תקנות והנחיות המתייחסות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהן

תקנות והנחיות המתייחסות לבתי משפט ובתי דין

תקנות והנחיות המתייחסות לחברות ממשלתיות ותאגידים ממשלתיים, שמהווים גופים בפיקוח גנז המדינה.

חוק הארכיונים תקנות והנחיות מכוחו

חוק הארכיונים, תשט"ו -1955

חוק

תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשמ"ו-1986

תקנות

תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגזך), תש"ע- 2010

תקנות

תקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם), תשי"ח-1957

תקנות

תקנות הארכיונים (אגרות)

תקנות

תקנות הארכיונים (מסירת חומר ארכיוני למשמרת)

תקנות

תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי-דין דתיים).doc

תקנות

הנחיות כלליות

הנחיות כלליות

תקנות והנחיות כלליות

הנחיות

הנחיות לתאגידים ממלכתיים
הנחיות כלליות

עקרונות לחשיפה של חומר ארכיוני זכויות יוצרים

בקשה ממנהלי בתי מכירה פומבית לעדכן את ארכיון המדינה במקרה של חומרים ארכיוניים-ממלכתיים

מוסדות שהארכיונים שלהם הוכרו כחלק מארכיון המדינה על פי חוק

מוסדות שהארכיונים שלהם הוכרו כחלק מארכיון המדינה על פי חוק

עקרונות לחשיפה של חומר ארכיוני היבטים של הגנת הפרטיות

מוסדות מדינה תחת צו הארכיונים

רשימת ארכיונים שהוכרו כארכיונים ציבוריים

רשימת ארכיונים שהוכרו כארכיונים ציבוריים

רשימת מוסדות מדינה הרשאים לבער חומר ארכיוני ניירי שגרתי שנסרק

רשימת מוסדות מדינה הרשאים לבער חומר ארכיוני ניירי שגרתי שנסרק

תעודות שגרתיות שמותר לבערן

גניזה וסריקה - הזמנה וקבלה של העתק ייפוי כוח נוטריוני מהנוטריון הציבורי (נוהל חיצוני)

נוהל תעדוף חשיפה בארכיון המדינה

משרדי ממשלה ויחידות סמך

המשרד לבטחון פנים

כולל משטרת ישראל, רשות האכיפה והגביה ושירות בתי הסוהר
הנחיות
תקנות

המשרד להגנת הסביבה

הנחיות

משרד העלייה והקליטה

שם קודם: המשרד לקליטת עליה
הנחיות
תקנות

המשרד לשירותי דת

הנחיות

משרד האוצר

הנחיות
תקנות

משרד האנרגיה והמים

הנחיות

משרד הבינוי והשיכון

הנחיות
תקנות

משרד הבריאות

הנחיות
תקנות

משרד החינוך

שם קודם: משרד החינוך, התרבות והספורט
הנחיות
תקנות

משרד החוץ

הנחיות
תקנות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שם קודם: משרד החקלאות
הנחיות
תקנות

משרד המדע, התרבות והספורט

הנחיות

משרד המשפטים

הנחיות
תקנות

משרד הפנים

הנחיות
תקנות

משרד הרווחה והביטחון החברתי

שמות קודמים:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד הרווחה והביטחון החברתי
משרד הרווחה
הנחיות
תקנות

משרד התחבורה

הנחיות
תקנות

משרד מבקר המדינה

הנחיות

משרד התיירות

הנחיות

משרד התקשורת

הנחיות
תקנות

משרד הכלכלה והתעשייה

שם קודם: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
הנחיות
תקנות

משרד ראש הממשלה

הנחיות
תקנות

רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

הנחיות

בית הנשיא

הנחיות

מוסדות מדינה על פי צו (חברות ותאגידים ממשלתיים)

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ - הנחיות

הנחיות

בנק ישראל

הנחיות

החברה הממשלתית לתיירות

הנחיות

המוסד לביטוח לאומי

הנחיות
תקנות

הנחיות כלליות לתאגידים ממשלתיים או ממלכתיים

הנחיות

חברת דואר ישראל

הנחיות

מנהל מקרקעי ישראל

הנחיות

מקורות חברת המים בע"מ

הנחיות

עמידר - החברה הלאומית לשיכון עולים בע"מ

הנחיות

צים - חברת השייט הישראלי בע"מ

הנחיות

רכבת ישראל

הנחיות

רשות החשמל

הנחיות

רשות הטבע והגנים

הנחיות

רשות הנמלים

הנחיות

רשות השידור

הנחיות

רשות ניירות הערך

הנחיות
תקנות

רשות שדות התעופה

הנחיות

שירות התעסוקה

הנחיות

רשויות מקומיות

הנחיות
תקנות

בתי משפט ובתי דין

הנחיות
תקנות

מועצות דתיות

תקנות

רשימת ארכיונים שהוכרו כארכיונים ציבוריים

רשימת מוסדות מדינה הרשאים לבער חומר ארכיוני ניירי שגרתי שנסרק