גהחוץ והבטחון 1949

פרוטוקול ישיבה א/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ז' בניסן התשט – 6.4.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשט של וועדת חוץ ובטחון – יב בניסן התשט – 11.4.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כב בניסן התשט – 21.4.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כו בניסן התשט – 25.4.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כח בניסן התשט – 27.4.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ג' באייר התשט – 2.5.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשט של וועדת חוץ ובטחון – יב באייר התשט – 11.5.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשט של וועדת חוץ ובטחון – יז באייר התשט – 16.5.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כד באייר התשט – 23.5.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ד' בסיוון התשט – 1.6.49 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ט' בסיוון התשט – 6.6.49 כאן
פרוטוקול ישיבה י'א/התשט של וועדת חוץ ובטחון – יא בסיוון התשט – 8.6.49 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ב/התשט של וועדת חוץ ובטחון – טז בסיוון התשט – 13.6.49 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ג/התשט של וועדת חוץ ובטחון – יח בסיוון התשט – 15.6.49 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ד/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כג בסיוון התשט – 20.6.49 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כה בסיוון התשט – 22.6.49 כאן
פרוטוקול ישיבה טז'/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ל' בסיוון התשט – 27.6.49 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ז/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ב' בתמוז התשט – 29.6.49 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ח/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ז' בתמוז התשט – 4.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ט'ז/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ט' בתמוז התשט – 6.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ט/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ט' בתמוז התשט – 6.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'/התשט של וועדת חוץ ובטחון – יד בתמוז התשט – 11.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשט של וועדת חוץ ובטחון – טו בתמוז התשט – 12.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של וועדת חוץ ובטחון – טז בתמוז התשט – 13.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשט של וועדת חוץ ובטחון – טז בתמוז התשט – 13.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כא בתמוז התשט – 18.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ד/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כב בתמוז התשט – 19.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כג בתמוז התשט – 20.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כח בתמוז התשט – 25.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשט של וועדת חוץ ובטחון – א' באב התשט – 27.7.49 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ח/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ו' באב התשט – 1.8.49 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ט/התשט של וועדת חוץ ובטחון – י' באב התשט – 5.8.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'/התשט של וועדת חוץ ובטחון – יג באב התשט – 8.8.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'א/התשט של וועדת חוץ ובטחון – טו באב התשט – 10.8.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ב/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כז באב התשט – 22.8.49 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשט של וועדת חוץ ובטחון – כט באב התשט – 24.8.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ד/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ד' באלול התשט – 29.8.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ה/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ה' באלול התשט – 30.8.49 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ז' באלול התשט – 1.9.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ז/התשט של וועדת חוץ ובטחון – ח' באלול התשט – 2.9.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ח/התשט של וועדת חוץ ובטחון – י' באלול התשט – 4.9.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ט/ב/התשט של וועדת חוץ ובטחון – י' באלול התשט – 4.9.49 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'/התשט של וועדת חוץ ובטחון – יב באלול התשט – 6.9.49 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של וועדת חוץ ובטחון – יב באלול התשט – 6.9.49 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'א/התשט של וועדת חוץ ובטחון – יג באלול התשט – 7.9.49 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'ב/התשט של וועדת חוץ ובטחון – יח באלול התשט – 12.9.49 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשי של וועדת חוץ ובטחון – ג' בחשון התשי – 26.10.49 כאן
פרוטוקול ישיבה א/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ט' בחשון התשי – 1.11.49 כאן
פרוטוקול ישיבה א'/ב/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יז בחשון התשי – 9.11.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יח בחשון התשי – 10.11.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כט בחשון התשי – 21.11.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ג'/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ב' בכסליו התשי – 23.11.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ד'/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ט' בכסליו התשי – 30.11.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ה'/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יד בכסליו התשי – 5.12.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ו'/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יד בכסליו התשי – 5.12.49 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשי של וועדת חוץ ובטחון – טז בכסליו התשי – 7.12.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ז'/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כא בכסליו התשי – 12.12.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ח'/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כב בכסליו התשי – 13.12.49 כאן
פרוטוקול ישיבה ט'/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כח בכסליו התשי – 19.12.49 כאן
פרוטוקול ישיבה י'/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ו' בטבת התשי – 26.12.49 כאן
פרוטוקול ישיבה י'א/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ח' בטבת התשי – 28.12.49 כאן